Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

ANBI-publicatie RK Parochie Zalige Peerke Donders te Tilburg

Algemene gegevens

De parochie draagt de naam Parochie Zalige Peerke Donders en is ontstaan na een fusie van een viertal deel-parochies op 1 maart 2015. 
De parochie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65573544. 
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.38.600.
Adres: De parochie is gevestigd aan de Goirkestraat 68 te 5046 GL Tilburg. 
Telefoon: 013 207 01 27 
E-mail: info@parochiepeerkedonders.nl
Website: www.parochiepeerkedonders.nl

Parochie Zalige Peerke Donders is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en is onderdeel van het bisdom 's-Hertogenbosch.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Zalige Peerke Donders. 

Samenstelling bestuur

De parochie is een religieuze organisatie, zij is een rechtspersoon naar kerkelijk recht en als zodanig ook erkend naar Nederlands Recht ingevolge artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek. De parochie wordt bestuurd volgens vastgelegd in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken. 

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en de pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het vermogen van de parochie en de zorg van een doelmatige aanwending daarvan ten gunste van diezelfde parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het parochiebestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor Parochie Zalige Peerke Donders bestaat het bestuur uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en vijf leden. 

Doelstelling / visie

Het Wetboek van Canoniek Recht omschrijft de parochie als 'een bepaalde geloofsgemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt'. 

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmede het gezicht van de kerk in een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken, liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daaraan toegevoegd gemeenschapsopbouw aangezien, waar geen gemeenschap is kan een parochie niet functioneren. 

Beleidsplan

Voor wat betreft het beleid van Parochie Zalige Peerke Donders wordt verwezen naar het beleidsplan van het bisdom 's-Hertogenbosch op www.bisdomdenbosch.nl

Beloningsbeleid

De leden van het parochiebestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie géén beloning. Wel bestaat het recht op vergoeding van redelijkerwijs ten behoeve van hun functie gemaakte onkosten. In de praktijk wordt van dat recht nagenoeg geen gebruik gemaakt. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van de parochie is geregeld in diocesane regelingen. 

Verslag activiteiten

Parochie Zalige Peerke Donders is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er is zorg voor het behoud en onderhoud van de kerkgebouwen. 

Het parochiebestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten. Hetgeen door de parochie wordt aangeboden vindt u terug op deze website. 

Voorgenomen bestedingen

De te verwachten bestedingen (begroting) sluit zoveel als mogelijk aan bij realisaties vanachterliggende jaren, al dan niet aangepast op grond van specifieke beleidsvoornemens. Het streven is vooral gericht op het behoud van continuïteit en het zo goed mogelijk omgaan met maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de katholieke kerk in het bijzonder.