Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

ANBI 2019

In deze staat van baten en lasten vindt u de begroting en de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven terug over het jaar 2019.

Toelichting

In de hierboven genoemde staat van baten en lasten worden de in 2019 gerealiseerde cijfers gepresenteerd naast de begroting die voor 2019 is opgesteld en ter vergelijking de over 2018 gerealiseerde cijfers. 

De afname van kerkbijdragen blijft helaas doorgaan. Wat dat betekent voor 2020 is in deze tijden van pandemie onzeker. 
De opbrengsten uit verhuur zijn in 2019 gestegen. Verwacht wordt dat deze opbrengsten ten minste op het niveau van 2019 kunnen blijven. Het voor een deel afstoten van onze kerk- en aanverwante gebouwen zal pas in 2020 worden geëffectueerd en pas daarna een bijdrage kunnen leveren aan het verder terugdringen van tekorten.