Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

ANBI 2018

In deze staat van baten en lasten vindt u de begroting en definitieve daadwerkelijke inkomsten en uitgaven terug over het jaar 2018.

Toelichting

In de hierboven genoemde staat van baten en lasten worden de in 2018 gerealiseerde cijfers gepresenteerd naast de begroting die voor 2018 is opgesteld en ter vergelijking de over 2017 gerealiseerde cijfers.
De afname van kerkbijdragen lijkt na de aanvankelijke sterke afname in de afgelopen jaren nu wat af te vlakken. Of dat ook de lijn is voor de komende jaren valt niet of althans moeilijk te voorspellen. 
De opbrengsten uit verhuur zijn toegenomen en zullen in de komende jaren bijdragen aan het terugdringen van tekorten. Personeelskosten zullen eveneens afnamene door met name bij pensionering niet te vervangen. Tesamen met het afstoten van een deel van onze kerk- en aanverwante gebouwen hopen we binnen enkele jaren weer te kunnen komen tot een sluitende exploitatie.