Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 17 en het verslag van de Vergadering van de Parochie.

Nieuwsbrief 17 en het verslag van de Vergadering van de Parochie.

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 17
9 - 10 december 2023

In deze aflevering:
- To Do rubriek;
- Kerstboodschap;
- Parochie Peerke Donders Adventcyclus 2023;
- Switchviering;
- Gaudete;
- Inzameling NoodZaak;
- Wereldwinkel, Amnesty International, Sop- en Zeepplank, Fruitzondag;
- Gezinskaravaan;
- Gespreksgroep;
- De verwondering;
- Taizé Vespers;
- Kerstconcert Lucaskerk;
- Kerstoratorium Katharsis;
- Kerst-in;
- Goirkese kerk open;
- Filmavond;
- in Kruispunt vanaf advent 2023 nieuwe GvL;
- We blijven de verbinding zoeken;
- Van de bestuurstafel;
- Caeciliaviering kerkerkoor Goirke;
- Even voorstellen.......;
- Vieringen in de komende weken;
- Dopelingen;
- Overledenen;
- Algemene gegevens. 

To Do - rubriek.
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren? In de nieuwsbrieven vindt u verdere informatie. 
 

t/m februari 2024 Werkzaamheden Goirkestraat
9 - 10 / 12 Extra collecte t.b.v. kerstpakketten Duynsberg, MFA 't Kruispunt en Lucaskerk
9 /12 Switchviering, Petrus Donderskerk, 19.00 uur
10/12 Wereldwinkel, Amnesty International, Sop- en Zeepplank, Fruitzondag, Lucaskerk voor en na de viering van 11.00 uur.
10/12 Gezinskaravaan, Lucaskerk, 11.00 uur
11/12 Gespreksgroep, Lucaskerk bovenzaaltje, 14.00 uur
13/12 De Verwondering, Duynsberg 7e verdieping, 10.00 uur
25/12 Kerst-In, Beneluxlaan 76, 14.00u - 17.00u.
30/12 Kerk Goirke open, 14.00u - 17.00u.
15-1-2024

Filmavond

Kerstboodschap.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden... Zo wordt het vertelt in de kerstnacht..
Ik ben een fan van de herders in het kerstverhaal. Zij leefden in de realiteit van het gewone leven: het waren arbeidslui, leefden niet in paleizen, leefden met de seizoenen der natuur. Hun leven was ver van romantiek, dikwijls hard en ruw, zoals het leven voor velen van ons is. Het waren mensen met haken en ogen, zoals u en ik. Mooi toch hoe deze groep van mensen de eer kregen om als eersten, uiteraard na Maria en Jozef, het Kind te mogen zien, te mogen aanbidden. Geen keizers en koningen, geen vooraanstaande religieuze mensen, maar gewone eenvoudige lieden mochten als eersten het Kind bewonderen. 
We lezen, toen ze terug gingen, dat ze God lof brachten en prezen om alles wat ze gezien en gehoord hadden. Wat een vreugde moet hun hart gekend hebben. 
Lieve mensen, u die op een of andere wijze voor de kerststal gaat staan, laat u op diezelfde wijze bezielen door het kerstgebeuren dan dat bij de herders is gebeurd. Laat je hele zijn volstromen mt wat zich daar rond en in die kribbe heeft afgespeeld. Kijk ernaar alsof je er zelf bij aanwezig bent. Ja, kruip in het gebeuren, wees een van de omstaanders. En aanbid, ontvang, drink, bewonder. Laat de vregde, die het Kind in je hart doet opborrelen, de spirit zijn van je ontmoetingen die je vandaag zult hebben, en morgen en overmorgen en ... altijd. 
Want ook al is het vandaag Kerstmis, in wezen mogen we Kerst niet koppelen aan een bepaalde dag, of tijd. Kerst is iets van elke dag. Laten we met z'n allen dan ook dagelijks de Liefde baren doorheen vele daden van 'kleine goedheid' voor elkaar. 
Een zalige Kerst!
Frank Lemmens.

Parochie Peerke Donders Adventcyclus 2023.
Donkerder dan vroeger lijkt onze tijd: oorlogen aan de rand van Europa, klimaat mondiaal op tilt, afkalvende kerken in onze regio's, wantrouwen alom, veel jongeren eenzaam en zonder hoop. Je zou er depressief van worden. Toch wordt het ook nu weer advent: tijd van hoop op licht en warmte, al is het nacht. Onze Heilige Schrift borgt die hoop met teksten over het onweerstaanbaar aanbreken van het goede, van Godswege. De tekenen daarvan zijn er al. Laten we proberen daar oog voor te hebben. Zo diende zich het leidmotief voor deze advent aan:
Licht, nog verborgen - Zien we het toch?
De Schriftpassage profileren in de komende weken een dynamiek ten leven: van besef omtrent menselijk tekort, via alert zijn en hoop naar doordrenkt zijn van het goede, zij het niet in eigendom. 
3 december: 
Van moedeloos naar waakzaam: Jes 63, 16b-17. 19b; 64,3b-8 en Mc 13, 33-37.
Jesaja tekent de moedeloosheid van de mensen: niemand noemt nog Gods Naam en Hij houdt zich afzijdig, vanwege onze tekorten en wangedrag. We zijn aan onszelf overgeleverd. 
Maar Marcus ziet onze verwachting, en hoewel niemand weet hoe, wanneer en wat precies, maant hij waakzaam te zijn om tekenen van toekomst te zien en te verstaan. 
10 december:
Hoop op groter is dan wij: Jes 40, 1-5. 9-11 en Mc 1, 1-8
Jesaja: sta op, laat schuld en schaamte achter je, egaliseer je paden en reik naar de Heer, want Hij komt. 
Bij Marcus sluit Johannes de Doper zich daarbij aan en roept om bekering, want er komt iemand 'wiens schoenriem ik niet waardig ben vast te maken'. Evenals de Doper horen wij in woord en daad het goede te betrachten, maar ook wij verwachten Iets dat groter is dan wij en dat buiten ons vermogen ligt: God zelf komt naar ons toe. 
17 december:
Licht, niet tegen te houden: Jes 61, 1-2a. 10-11 en Joh 1, 6-8. 19-28
Onweerstaanbaar dringt Gods bevrijding aan. Zoals de groei van zaad in de grond niet tegen te houden is, zo ontkiemt Gods gerechtigheid in ons midden. Zo spreekt Jesaja van het opkomende Licht. 
In het evangelie van Johannes getuigt de Doper opnieuw van die Mens-in-het-Licht, maar, zo waarschuwt hij: hoe dichtbij ook, je kent Hem niet. Het Licht is er, ontegenzeggelijk en we kunnen het leren zien, en toch is het ook weer niet zó gekend, dat het toegeëigend kan worden. Het blijft Licht verborgen in de nacht, maar licht genoeg om samen verder te kunnen. 


 

Gaudete.
Lars Gerfen, frontman van Sela, heeft in samenwerking met Arnold Dekker het nieuwe lied 'Gaudete' geschreven en dat is deze week gelanceerd. Het is een heel mooi nummer met een hele mooie boodschap, precies wat de derde zondag van de advent is. 
Misschien dat eenieder na het beluisteren van dit lied, "Gaudete" beter begrijpt. 
Veel luisterplezier! www.kn.nl/advent/sela-presenteert-adventslied-met-meer-dan-een-katholiek-randje/
Dieudonnée Jetten - de Klerk


 

Wereldwinkel in Lucaskerk en Kruispunt.
Afgelopen zondag was in de Lucaskerk de grote kerstverkoop van wereldwinkel producten. Uitverkoop van Tony Chocolonely chocoladeletters en de nodige kerstartikelen, naast de normale food-producten leverde een mooie opbrengst op van ruim €300,00. Komende zondag, 10 december, na de viering van 9.30 uur in MFA 't Kruispunt zijn we wederom aanwezig.
U kunt bij ons pinnen. 

Amnesty International.
Op de tweede zondag van de maand is het traditiegetrouw mogelijk brieven te tekenen voor Amnesty International. Wij vragen een kleine vergoeding voor de noodzakelijke postzegen om uw brief te versturen. Aankomende zondag voor en na de viering in de Lucaskerk. 
 

Sop & Zeep. 
Sop- en zeepartikelen, waarbij u kunt denken aan wasmiddelen, shampoo, toiletzeep en tandpasta, kunt u in de blauwe krat in de Lucaskerk inleveren. Ze zijn bestemd voor mensen met een smalle beurs.
 

Fruitzondag - weekend 9 en 10 december.
In dit weekend wordt er in de drie kerkgelegenheden van de locatie Frater Andreas weer fruit ingezameld. Van het door u meegebrachte fruit wordt door de Werkgroep Fruitzondag fruitmandjes gemaakt voor mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken. Bent u vergeten fruit mee te nemen, dan is een geldelijke bijdrage ook altijd welkom. En natuurlijk doen we na afloop van de vieringen op zondag een beroep op kerkgangers om te kijken of ze een fruitmandje bij hen in de buurt kunnen bezorgen.   

Inzameling NoodZaak: voor Kerstttenties.
Op de zondagen van de Advent staat er in de Duynsberg, het Kruispunt en de Lucaskerk een collectebus waarin je je donatie ten behoeve van Kerstattenties kunt deponeren. NoodZaak kan dan een aantal gezinnen helpen met de Kerstboodschappen. 
Maar je kunt ook je bijdrage overmaken op NoodZaak onder vermelding van Kerstpakketten Frater Andreas.
Het rekeningnummer is: NL35 RABO 0108 4357 25 of in een envelop doen met vermelding KERSTPAKKETTEN en op het Parochiecentrum Lucaskerk Lage Witsiebaan 91 bezorgen. 

Ben jij al opgeruimd?
Gezinskaravaan op 10 december in de Lucaskerk - en Eerste Communievoorbereiding.

Voor je het weet, is het Kerstmis. Dus beginnen we op tijd met voorbereidingen. 
In onze kerken leven we naar Kerstmis toe door Advent te vieren: elke week wordt het met een extra kaars wat lichter. Daarbij vragen we ons niet alleen af of we thuis al wat opgeruimd zijn, maar vooral ook of we in ons hart opgeruimd zijn. Want we zeggen toch liever niet: zo ben ik nou eenmaal; ik kan weinig veranderen aan mezelf en aan de wereld waarin ik leef?!?
Integendeel: we 'gebruiken' deze tijd extra goed door met God mee te werken. Daarover gaat het in de gezinsviering van 10 december, 11.00 ur in de Lucaskerk. 
In deze viering doen Abel Mol (14 jaar) en Marino (18 jaar), die op 26 november gedoopt zijn, hun Eerste Communie. 
Op 10 december komen ook onze communicanten weer bij elkaar met hun ouders. We beginnen met de voorbereiding om 9.45 uur (stipt).

Gespreksgroep op 11 december in de Lucaskerk over tekst Eckhart Tolle.
Op maandag 27 november lazen we in de gespreksgroep een tekst van Eckhart Tolle over het ego. We raakten niet uitgepraat over deze diepzinnige en betekenisvolle tekst. 
Op 11 december zetten we het gesprek voort. Maar je bent ook welkom als je nog niet eerder deel nam. Meld je dan aan bij Peter Derks pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl ,  dan ontvang je over de mail de tekst van Tolle. 
We beginnen om 14.00 uur in ht bovenzaaltje. 
 

Op woensdag 13 december in de Duynsberg: de Verwondering over een cursus in wonderen. 
Els Thissen was een onverschrokken politieagent in Amsterdam. Ze streed tegen onrecht en was niet bang om daarbij persoonlijke risico's te nemen. Ze verliet na een aantal jaar het politiekorps, omdat haar seksuele geaardheid er niet werd geaccepteerd. Er volgde een lange zoektocht naar geluk, met wisselend succes. Tot Els op een dag in een boekhandel in het boek 'Een cursus in wonderen' bladerde. het boek - dat gevuld is met levenslessen - doorkliefde alle illuusies die els tot dat moment koesterde. Ons wezen is liefde, weet Els nu. In cursussen en trainingen leert ze anderen wat dat betekent. 
Op 13 december kijken naar het gesprek met Elks. En we vertellen elkaar wat Els bij ons los heeft gemaakt. We beginnnen om 10.00 uur, zevende verdieping. Voel je welkom. Ook voor wie er niet in de buurt van De Duynsberg woont.)

Taizé Vespers.
De Taizé Vespers is een avondgebed in de stijl van Taizé. Met stilte, gebed en vooral de gedragen muziek, geïnspireerd op de geloofsgemeenschap van Taizé. Een oecumenische gemeenschap die al decennia mensen samenbrengt op een manier waarmee grenzen wegvallen; protestants, katholiek of van welk geloof dan ook.
Wanneer: zaterdag 16 september, 18.00 uur - 19.00 uur
Waar: Parochie De Goede Herder - H.H. Peter en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9 - 11, 5037 MN Tilburg
 

Kerstconcert Lucaskerk.
Koninklijk Tilburgs Mannenkoort Sint Caecilia organiseert op zaterdag 16 december om 14.00 uur een Kerstconcert in de Lucaskerk, samen met het Tilburgs Seniorenorkest. 
De entree bedraagt €10,=. In de pauze wordt u een kop koffie of thee aangeboden. 
Kaarten zijn te bestellen via de website www.tilburgsmannenkoor.nl of contact bij de ingang van de kerk. 
Kerk is open om 13.30 uur. 
 

Kerstoratorium Katharsis.
Beste allemaal,
Graag nodigen wij alle parochianen uit voor ons kerstoratorium.

Kerst-In Eerste Kerstdag in de Beneluxlaan.

Op Eerste Kerstdag organiseert de Parochie Peerke Donders samen met de Protestantse Kerk van 14.00 uur - 17.00 uur een Kerst-In in het gebouw van Stichting Jeugdbelangen (Beneluxlaan 76). Je kunt daar terecht voor een kop koffie, een hapje (ook halal) en een drankje maar vooral ook om mensen te ontmoeten. Kerstmis kan echt wel een feest van vrede worden: verbondenheid met mensen van alle culturen. 

 

Openstelling Goirkese Kerk op 30 december.
Om de kerststal te bezichtigen en een 'eigen moment' te creëren voor rust en bezinning, maar ook voor een stukje gezelligheid en ontmoeting, stellen wij de kerk van het Goirke open op zaterdagmiddag 30 december van 14.00 uur - 16.00 uur. 
Er zal dan stemmige muziek klinken, voor de kinderen ligt er een speurtocht en natuurlijk kun je een kaarsje aansteken. Loop even binnen!
Angele en Peter. 

Noteer alvast in je agenda: film op Blue Monday, maandagavond 15 januari.
We willen er niet te moeilijk over doen maar er wel een keertje aandacht aan besteden: aan Blue Monday.
Blue Monday (depri-maandag) is een naam gegeen aan een datum voor de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. 
Maar daar geloven wij natuurlijk helemaal niet in!
De Klankbordgroep wil van maandagavond 15 januari een hele gezellige avond maken. We gaan een film vertonen die luchtig en lichtig is. 
In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
Houd de avond van de 15e januari vrij!
Groeten van Angele, Karin, Owen, Peter, Rik, Ruud, Sylvia en Sabrina.

In Kruispunt vanaf Advent 2023 nieuwe GvL.
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar (Advent) gaan we in het Kruispunt in Eucharistievieringen zingen en bidden uit de Gezangen voor Liturgie. We hebben daardoor vee meer keuze uit liedereen en ook de keuze voor eucharistische gebeden is groter. Over een half jaartje zullen we het gebruik van de GvL evalueren. 
Voor wat betreft de vieringen van Woord en Communie houden we de witte periodebundels aan (met communiedankgebeden en meer). Koren en cantors geven we graag meer ruimte om daarbij een extra inlegvel aan te reiken om voor wat betreft de liederen ook een ruimere keuze te hebben. 
De Pastoraatsgroep: Carla, Marijn, Monic en Peter. 

We blijven de verbinding zoeken.
Op de avond van de verkiezingen was er in de joodse synagoge aan de Willem II straat een avond voor vrienden. Een hele mooie avond die mensen met verschillende achtergronden dichter bij elkaar bracht. Toen ik rond 22 uur naar huis fietste en de radio aanzette - nieuwsgierig naar de verkiezingsuitslag - schrok ik: Geert Wilders zou veruit de grootste partij gaan worden. 
Daags erna schreef ik een mail naar een moslima van de grote moskee aan de Wandelboslaan om haar en haar medegelovigen een hart onder de riem te steken. Ik wilde haar moed in spreken en ik gaf aan: wij laten ons als gelovigen niet uit elkaar spelen. Daarop kreeg ik een mail terug: Peter, "Hartelijk dank voor dit onverwachte bericht! Het heeft mij erg blij gemaakt. Het is zeer mooi en fijn om te zien dat je aan ons denkt. Laten we ons hart gerust houden, God is immers sterker dan alle geschapenen :)"
En ik bid: dat joden, christenen, moslims - maar ook mensen die zich niet gelovig noemen - elkaar vast blijven houden. Dat we samen mogen werken aan rechtvaardigheid en vrede voor allen, onze wereld een thuis voor iedereen. 
Peter Derks.

Van de bestuurstafel.
Op 24 oktober jongstleden hebben wij in de nieuwe zaal van de Lucaskerk een parochievergadering gehad die werd bezocht door ongeveer 40 parochianen. Het was een goede bijeenkomst met veel inbreng van de aanwezigen. 
Het thema van de vergadering was "communicatie". Ruud Jansen heeft op geanimeerde wijze en door vertoning van 2 filmpjes het thema voor het voetlicht gebracht. Hierna is de vergadering in groepen verdeeld en is in 4 stappen gediscussieerd over het thema. 
Vervolgens zijn alle opmerkingen van de groepen plenair besproken. Duidelijk werd wel dat er op het gebied van de communicatie toch nog wel een stap te maken is. Zo werd opgemerkt, dat vragen uit de vergadering van 2022 niet zijn beantwoord, hetgeen maar gedeeltelijk juist is. In de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar zijn wel degelijk vragen beantwoord en ook is op individueel niveau een antwoord gegeven. 
Het bestuur wil in de komende nieuwsbrieven verder ingaan op de gestelde vragen en opmerkingen vanuit de vergadering. 
Een integraal verslag van de vergadering treft u aan als bijlage bij deze nieuwsbrief. (U kunt het verslag hier lezen op de website)
Een vn de vragen uit de vergadering was waarom het bestuur geen kerken sluit ter besparing van kosten. Op dit moment worden er weekenddiensten gehouden in onze 4 kerken (Goirke, Lucaskerk, Montfortkerk en Petrus Donderskerk) en daarnaast in MFA Het Kruispunt, Huize Padua en De Duynsberg. Als parochie willen wij dicht bij onze parochianen staan en om die reden willen wij vooralsnog op al deze locaties vieringen blijven verzorgen. Natuurlijk brengt dat kosten met zich mee maar in dit geval gaan de kosten echt voor de baat. als wij alleen naar de kosten zouden kijken, dan zou veruit de beste oplossing zijn om al onze kerken te sluiten en uitsluitend nog in de nevenlocaties vieringen te verzorgen. Natuurlijk hebben wij te maken met een sterk vergrijzende kerkgemeenschap en, zeker sinds corona, een sterk teruglopend kerkbezoek, maar dat weerhoudt ons niet om voorlopig op de ingeslagen weg door te gaan. Uiteraard blijven wij het kerkbezoek in onze kerken kritisch volgen en indien nodig alsnog besluiten om een of meerdere locaties te sluiten. Ter besparing van de kosten hebben wij wel alle parochiecentra geïntegreerd in onze kerken. Het parochiecentrum van de Hoefstraat is als laatste verhuisd naar de Petrus Donderskerk. Heir is een nieuwe zaal en een kantoor gerealiseerd en daarnaast is de keuken volledig aangepast en getransformeerd tot een woonkeuken voor locatie De Vlaspit. Het bestuur hoopt en verwacht, dat de levende gemeenschap van De Vlaspit hier een goede nieuwe start kan maken. 
De oude pastorie aan de Hoefstraat en het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan zijn inmiddels verkocht, maar moeten nog in eigendom worden overgedragen. De huisvestingskosten zullen hierdoor zichtbaar minder worden. 
In de nieuwsbrief van juli heb ik een oproep gedaan voor het vinden van nieuwe bestuursleden. Inmiddels hebben wij een aantal gesprekken gehad en is er een nieuwe beoogd penningmeester gevonden. Ook is er hoop, dat nog 2 andere personen willen toetreden tot het bestuur. De vacature van vicevoorzitter is echter nog steeds niet vervuld. Graag wil ik hierbij nogmaals een oproep doen aan onze parochianen om samen met het parochiebestuur uit te kijken naar een nieuwe vicevoorzitter. Misschien is het iets voor u of weet u iemand voor wie het iets zou kunnen zijn. Het is een uitdagende bestuursfunctie waar veel voldoening uit te halen is. 
In een van de komende nieuwsbrieven kan ik hopelijk nieuwe bestuursleden aan u voorstellen. 
Theo de Kort, vicevoorzitter.

St. Caeciliafeest Kerkkoor Goirke en jubilarissen 11 november 2023.
Om 15.00 uur heette voorzitter Jan van de Put alle 31 aanwezigen hartelijk welkom met koffie en gebak. Na de koffie werd Ad van den Hout naar voren geroepen. Ad is dit jaar in totaal al 50 jaar kerkkoorzanger. Eerst 30 jaar in het koor van de Montfortparochie en de laatste 20 jaar bij het Koor Goirke. Een jubileum dat er zijn mag. Ad en zijn broer werden destijds door Pater Peter Denneman gevraagd om mee te zingen in het Montfortkoor. 
Toen het Montfortkoor helaas na verloop van jaren steeds kleiner werd, is Ad, samen met een aantal andere leden, overgestapt naar het koor van het Goirke. Sinds 2006 is Ad ook als penningmeester actief. In overleg met Juwelier Heeren is een speciale draagspeld met opdruk voor hem gemaakt en deze is hem door vice-voorzitster Mieke van Antwerpen opgespeld.
Daarna werd Jan van de Put door Mieke van Antwerpen eveneens naar voren geroepen. Geen verrassing want ht was goed bekend dat hij op 22 november 2023 maar liefst 60 jaar lid is van het Kerkkoor Goirke en al 40 jaar voorzitter. Je kon als lid geballoteerd worden vanaf je 18e en hij is dus lid geworden van het toenmalige Mannenkoor Goirke op 22 november 1963, na eerst vanaf zijn 10e lid te zijn geweest van het jongenskoor Goirke en respectievelijk het baardkoor van zijn 15e tot november 1963. Mieke somde een aantal hoogtepunten op die mede door hem zijn georganiseerd in de loop der jaren. O.a. de cd opname van de missen van Theodoor von La Hache in 2008 en de Peerke Donders cd met muziek van Harry Swinkels in 2009, diverse kerstconcerten en organisatie van enkele kooruitstapjes. De overige bestuursleden hebben een plaquette met opschrift laten maken welke hem door pastoor Frank Lemmens namens het koor is overhandigd. Na een felicitatieronde voor beide jubilarissen kon iedereen zichzelf voorzien van een drankje en hapje.  

Even voorstellen: Ad van Roessel.
Ad van Roessel is nu de beheerder van begraafplaats 't Goirke. Na het overlijden van Jan van Deijck heeft Ad de beheertaken van begraafplaats 't Goirke overgenomen. 
Wie is Ad van Roessel?
Ad: "Ik ben 77 jaar en ben de uitdaging aangegaan en gestart met het beheer van de prachtige begraafplaats 't Goirke. Voor mij best spannend omdat ik geen ervaring had op dit gebied. 
De oude authentieke begraafplaats geeft de geschiedenis weer van het vroegere Goirke. Ze kent een aantal monumentale grafmonumenten, oorlogsgraven en kindergraven waarvan sommige meer dan 100 jaar oud zijn. Er zijn ruim 1100 graven waar bijna 2000 mensen hun laatste rustplaats hebben. 
Neem gerust contact op als er vragen zijn via mijn e-mailadres: ad@vanroessel.net"
De administratie van de begraafplaats 't Goirke ligt voortaan bij het secretariaat. Alle administratieve taken liggen niet meer bij de beheerder, maar zijn verhuisd naar het secretariaat. Daar liggen dus nu taken als bijvoorbeeld facturatie en het proces rondom einde grafrechten. 

Vieringen in de komende periode. 

  • De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden.
    U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.

     
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk   MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag
9 december
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
10 december
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zaterdag
16 december
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 17 december 09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
23 december
            17.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Zondag / 
Kerst-avond
24 december
21.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Renée von der Fuhr
19.00 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm.
16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

16.30 uur
Peuter-kleuter viering
G. Stevelink

20.30 uur
Woord- en Comm. viering
T. Marcelis & 
G. Stevelink

22.30 uur
Eucharistie-viering
T. te Wierik & G. Stevelink

- 16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
17.30 uur
Gezinskaravaan
P. Derks
G. Eijsbouts

19.30 uur
Eucharistie-viering
M. van de Laar

21.30 uur
Eucharistie-viering
M. van de Laar
P. Derks
Eerste  Kerstdag
25 december
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Renée von der Fuhr
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm. 
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink

09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn van de Laar

  11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn van de Laar
Tweede Kerstdag
26 december
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
-   11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Ruud Vugs
-   11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn van de Laar
Zaterdag
30 december
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff en Joke van Knegsel
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
 
Zondag/
Oudjaar 31 december
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Theo Marcelis
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
Nieuwjaarsdag
1 januari 2024
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
-   11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Joke van Knegsel
    11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn van de Laar
Zaterdag
6 januari 
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
 
Zondag
7 januari 
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens

Algemene gegevens:
Website:                  www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                     info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:              013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                 06-51990105
Bank:                       Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende  nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 6 - 7 januari 2024. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tót vrijdag 29 december, 18.00 uur. 


LET OP: Kopij inleverdatum is gewijzigd en is voortaan op vrijdag, één week voor het verschijnen van de Nieuwsbrief. 
                               nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl