Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Instagram Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 13 - 2023

Nieuwsbrief 13 - 2023

Nieuwsbrief
Aflevering 2023 - 13
16 - 17 september 2023

In deze aflevering:
- De Ander zien.
- To Do - rubriek.
- Vergadering van de Parochie.
- Aanmelding Eerste Communie.
- Presentatie vormelingen 8 oktober.
- Bij een 150-jarig bestaan.
- September Alzheimermaand.
- Seniorenpastoraat.
- Thuis bij Peerke.
- Bij de vredeswens in de Vredesweek.
- 52 jaar Missionaris van het H. Hart (MSC) - 40 jaar priester.
- Afscheid Theo Raaijmakers.
- Wat nemen wij aan? Gespreksgroep huiskamer Lucaskerk.
- Cantor zijn: je talenten inzetten voor de gemeenschap.
- Switchviering.
- Koorinspiratiedag.
- Vieringen in de komende weken.
- Dopelingen.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens. 

De Ander zien
De scholen zijn alweer een paar weken aan de gang. Ook in de parochie hebben de meeste mensen hun vakantie er op zitten. Op zondagmiddag 10 september kwamen ouders van dopelingen van het afgelopen jaar bij elkaar voor een doopdankfeest in de zonnige tuin van parochiecentrum Hoefstraat om elkaar weer te ontmoeten. 
Eerder op die dag werd in de Petrus Donderskerk - als bij verrassing - pater Theo te Wierik flink in het zonnetje gezet omdat hij op 10 september precies veertig jaar priester was. in de kerk van het Goirke werden op hetzelfde moment de deuren wagenwijd open gezet voor OPen Monumentendag met vele mooie contacten als gevolg. In Toren Frater Andreas werd vorig weekend samen met De Zonnebloem de Nationale Ziekenzondag gevierd met als thema 'De Ander zien'. 
'De Ander zien'. Dat is waar wij als parochie voor willen staan. We willen ons als gemeenschap open stellen voor de Ander met een hoofdletter, voor God, en voor iedere medemens. God die we vol verwondering aanroepen in de geboorte van een kind en aan Wie we totaal sprakeloos kunnen denken als we stil staan onder een prachtige sterrenhemel. God die we - vooral ook - vinden in en tussen mensen. In de ander, onze medemens. Een mens die wat te vieren heeft. Een mens die ons roept. 
In het maandblad Petrus, van de Protestantse Kerk, las ik een erg interessant essay van Marusja Aangeenbrug (editie september). Zij schrijft ook over 'de ander zien'. Maar ze heeft daar zorgen over. Ze ziet dat wij mensen steeds meer in bubbels leven, individueel maar ook als groepen. 'Soort zoekt soort', schrijft ze. witte mensen met witte mensen, hoogopgeleiden die mensen van hetzelfde niveau zoeken, mensen van een zelfde cultuur in eenzelfde wijk, een zelfde flat, enzovoorts. Marusja Aangeenbrug vraagt zich af; hoe is dat in de kerk? "Jezus zelf verzamelde een bont clubje om zich heen, met vissers en een belastinginner. Het hele idee van de eerste gemeenten was er om er voor elkaar te zijn, ondanks verschillende achtergronden".
Ik voel me wel aangesproken. Het is een uitdaging om de ander echt te zien en er voor de ander te zijn, juist ook de ander die we minder goed kennen. Dat we - ook na de viering - uit ons vertrouwde kringetje stappen en verbinding maken met 'nieuwe mensen'. we willen als Torens graag kloosters in onze stad zijn; we willen graag plekken zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. In hoeverre staan wij echt open voor de ander? Dan zijn we bezig met kerk-zijn in de wijken (dat speerpunt van ons pastorale beleidsplan), doordeweeks en ook op zondag. 
Peter Derks

To Do - rubriek.
Wat staat er de komende tijd in onze parochie te gebeuren?
In de komende nieuwsbrieven krijgt u verdere informatie, maar voor nu alvast het noteren waard. 
 

30 september Vrijwilligersmiddag cabaretvoorstelling met Ruurd Wallinga
Lucaskerk, 14.00u - 18.00u
U kunt zich aanmelden voor 18 september via
vrijwilliger@parochiepeerkedonders.nl
7 oktober Eucharistieviering in verband met Maria O.L.V. van de Rozenkrans
Hasseltse Kapel, 10.00 uur.
8 oktober Presentatie vormelingen
Lucaskerk, 11.00 uur.
9 oktober Informatieavond Eerste Communie
Lucaskerk, 20.00 uur.
24 oktober Vergadering van de Parochie
Lucaskerk, 19.30 uur.
27 oktober Geboortedag Peerke Donders
Activiteiten volgen.

Vergadering van de parochie - een inspraakavond.
Op dinsdag 24 oktober is de vergadering van de parochie. Deze vergadering vindt twee keer per jaar plaats. De ene keer wordt er een thema belicht, zoals de afgelopen keer in april het geval was. 
De andere keer is het een inspraakavond over een onderwerp dat actueel is in de parochie. Deze keer staat het onderwerp 'Communicatie' centraal. De avond wordt geopend door de vice-voorzitter van het parochiebestuur, waarna er een inleiding gegeven wordt over communicatie. 
Daarna gaan we in groepen uiteen om hierover door te praten. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen aan team en bestuur en worden de financiën van de parochie toegelicht. 
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen en mee te denken over hoe communicatie binnen de parochie vormgegeven zou moeten worden. 
Als u naar de vernieuwde website kijkt of de nieuwsbrief leest, mist u dan onderwerpen of hebt u tips over hoe de communicatie verbeterd kan worden? Misschien heeft u wel een veel beter idee hoe we onze parochianen en vrijwilligers kunnen informeren. U bent van harte welkom op dinsdag 24 oktober van 19.30 u - 21.00 u in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91.
U kunt u aanmelden, telefonisch bij het parochiesecretariaat 013-2070127 of via een mail naar info@parochiepeerkedonders.nl 
Team en bestuur

Aanmelding Eerste Communie.
Binnenkort start de voorbereiding voor de Eerste Communie 2024. 
De ouders van kinderen die in de ledenadministratie van onze parochie staan ingeschreven zullen een uitnodiging ontvangen. Maar mogelijk zijn nog meer kinderen geïnteresseerd om hun Eerste Communie te doen. 
U kunt een brief en aanmeldingsformulier aanvragen, telefonisch via 013-2070127 of door een mail te sturen aan eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl 
De informatieavond is dit jaar op maandag 9 oktober 2023 van 20.00 uur - 21.00 uur in de Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgers (zonder hun communicant). 
Werkgroep Eerste Communie Parochie Peerke Donders

Presentatie Vormelingen op 8 oktober.
Op zondag 8 oktober is er om 11.00 uur een feestelijke viering in de Lucaskerk waarin de jongeren zich presenteren die op 5 november het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen. 
Voorgangers zijn pastor Marijn van de Laar en Peter Derks.
Het koor Katharsis zal hun mooiste liederen laten horen!

Bij een 150-jarig bestaan.
In het afgelopen weekend was het feest op De Schans in Tilburg-Noord. De kerk op de Schans, oud stukje Tilburg, staat daar 150 jaar. De parochie wordt geleid door de Norbertijnen. Op vrijdagavond werd een boekje gepresenteerd onder de titel: "De parochie en haar kerkgebouw - Toen, vandaag, met dromen leven naar morgen." Vooral dat laatste biedt hoop. Het is een hoopvolle, maar reële kijk op de toekomst. 
Na de presentatie volgde een concert van de koren Cantiqua en Stella Vocalis. Dit werd afgesloten met een lied dat we allen moeten kunnen onderschrijven:

Een volk op weg gezet.

Wie gaat voorop, wil herder zijn, speurend naar water, plekken groen?
De wolven huilen in het bos, wie vindt een weg om recht te doen?
Wie vrede zoekt moet vechten in de loden schoenen van de angst.
Maar kreupel en verminkt geraakt, weten wij: toekomst duurt het langst.

Refrein: Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan:
              de toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, verstaan, gedaan.
              Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? Wij gaan.

Wie kent de armen langs de weg: Gepakt, gebruikt, weer weg gegooid?
Ziet iemand nog de blindeman, de stomme en de mankepoot?
Zien zij elkaar? Zij staan al op, helpen elkaar weer op de been.
Wij reisgenoten in de stoet horen van hen waarom, waarheen. Refrein.

De koningen van man en macht zijn van hun schone schijn ontdaan,
nemen het voor de zwakken op, lopen aandachtig achteraan.
Zij hebben eens het woord gehoord: "Wie groot wil zijn moet dienaar zijn". 
en elkaar dragend weten wij: dat woord zal ons ten leven zijn. Refrein.

Wat wordt gezongen onderweg? Een levenslied tegen de dood:
"Hij hefet de groten neergehaald en kleine mensen maakt Hij groot". 
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op: Iedere dag een nieuw begin. Refrein.

September Alzheimermaand
We kennen in onze omgeving allemaal mensen met dementie. We kennen ook de angst: "Als het mij maar niet overkomt". We weten niet hoe er mee om te gaan. Laten we mensen onnodig in de steek, ook als zij ons niet meer kunnen bereiken? Vragen om bij stil te staan. Binnen onze gemeente worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd, zie www.t-helpt.nl/nieuws/september-alzheimer-maand-in-tilburg/
Laat ze niet aan u voorbij gaan, maar bezoek ze naar behoefte. Laten we in onze geloofsgemeenschappen stil staan bij deze medemensen en God bidden om de juiste geest om met hen te leven en naast hen te staan. 

Seniorenpastoraat.
Op vrijdag 13 oktober nemen wij afscheid van de plek waar we jarenlang samen zijn gekomen: het parochiecentrum Hoefstraat 201. We kijken terug en vooral ook vooruit en maken er een bijzondere middag van vanaf 14.00 uur. 

Thuis bij Peerke.
Bij de vorige maaltijd van Thuis bij Peerke hebben we aangekondigd dat de volgende maaltijd op 20 oktober in het nieuwe parochiecentrum zou zijn. Door de vertraging die de verhuizing oploopt, is dit helaas niet haalbaar. 
Zodra er een nieuwe datum is voor een volgende maaltijd, zullen wij u dit via de nieuwsbrief en flyers laten weten. 


 

Bij de vredeswens in de Vredesweek (16 - 24 september 2023)
Wij kennen allen de uitspraak: God beminnen en de naaste als jezelf. 
Daarom moet er in de kerk ook een echte ontmoeting zijn met de mensen om je heen: Oog in oog. Hand in hand. 
De vredeswens heeft dat tot doel; "Wenst elkaar de vrede van de Heer".
Waarom zou het zo moeilijk zijn om de vredeswens algemeen ingang te doen vinden? Willen we die ontmoeting wel, of durven we die niet aan? 

 

52 jaar Missionaris van het H. Hart (MSC) - 40 jaar priester.
Zondag 10 september fietste ik, zoals gewoonlijk op de tweede zondag van de maand, naar de Petrus Donderskerk om voor te gaan in de Surinaamse / Parochieviering om 11.00 uur.
Buiten de kerk hoorde ik het koor Pramisi al zingen en ik besefte dat ik de dag van mijn 40-jarig priesterfeest niet stil had kunnen houden. (Er zou geen koor zijn!) In april hadden we het gouden kloosterfeest van mijn huisgenoot en medebroeder Harrie de Bruijn en van mezelf al gevierd met de beide families. Daarbij kwam nog het 70-jarig kloosterfeest van mijn oudste broer Gerrit (ook missionaris van het H. Hart) en toen hebben we het 40-jarig priesterfeest ook alvast 'meegenomen'omdat we dit feest eigenlijk niet vieren in onze Nederlandse MSC Provincie. Maar...het werd ide zondag, de 10e september, een prachtig gebeuren in de Petrus Donderskerk met een druk bezochte eucharistieviering. 
Mooie woorden werden gezegd, handen geschud, een speciaal lied was gecomponeerd, het koor Pramisi zong speciaal voor deze gelegenheid, bloemen, wijn, enveloppen etc. etc. En na afloop koffie/thee en Surinaamse cake! 
Ik was beduusd van zoveel hartelijkheid terwijl deze dag voor mij 'als een gewone zondag' had moeten worden. 
En dan die geweldige collecte voor Stichting Broodpater Gerrit Poels. Maar liefst €708,25 werd bijeengebracht voor 'eten' voor de dak- en thuislozen. Bedankt jullie allemaal namens 'ons volkje' zoals Gerrit zijn mensen noemde. En ook ik zeg jullie allemaal dank voor zoveel hartelijkheid die me te beurt viel. Het heeft me goed gedaan. Ook ik ben maar een gewone mens die elke dag zijn werk doet, maar op de 10er september mocht ook ik even boven het alledaagse uitstijgen en weten dat niet alleen ik maar dat we allen gedragen worden door de Eeuwige. Dankbaar ben ik dat ik daarin 52/40 jaar mocht voorgaan. 
Theo te Wierik, msc

Afscheid Theo raaijmakers
Heel veel communicanten zullen zich herinneren, dat zij geld ingezameld hebben voor een project in Cochabamba. Zij deden dat om hun medeleven te betuigen met de straatjeugd en kwetsbare jongeren, die opgevangen werden in een centrum waar FATHER THEO RAAIJMAKERS MHM werkte. 
Deze priester kwam uit Moergestel, waar zijn familie nog woont. Zijn zus José heeft vaak over hem en de kinderen verteld. 
Father Raaijmakers is na een slopende ziekte op 22 juni in Oosterbeek overleden. Zaterdag 9 september werd een drukbezochte herdenkingsviering in de kerk van zijn geboorteplaats Moergestel gehouden. Deze is bijgewoond door een aantal leden van de werkgroep Eerste Communie. Een leidraad voor Theo was: "Ik heb een brood gekocht, kreeg rode rozen ten geschenke. O, hoe groot is mijn geluk dat ik die in mijn handen mee mag dragen." (Kitahaka Hakoesjoe). De rode rozijn zijn zijn jongens in Bolivia. 

Wat nemen wij aan?
Gespreksgroep huiskamer Lucaskerk
Op 28 augustus werd er in de huiskamer van de Lucaskerk gesproken over moeilijke tijden waardoor wij mensen soms heen moeten. 
We kunnen zo verkrampen als we zeggen: zo had ik het toch niet gewild; waarom is het nu zo anders in mijn leven gelopen...?!
Iemand strekte zijn arm en kneep zijn vuist dicht. Een verkrampte arm met daarop een gesloten vuist. Een vuist die een open hand kan worden, als een bloem die open gaat vanuit haar hart. 
Maar je hebt er wel kracht voor nodig om open en ontvankelijk in het leven te staan. Er is vertrouwen nodig om te blijven geloven 'dat het goed komt' en zo kwetsbaar te zijn als een open bloem. 
Iemand zei: uiteindelijk moet je wel zelf door je crisis; je moet het wel helemaal zelf doen. waarop anderen reageerden; maar een bloem kan ook de warmte en het licht van de zon toe laten en daardoor de kramp van de geslotenheid op geven. 
Kunnen we ons laten beschijnen door de Zon? Durven we de liefde van God toe te laten? Durven we de aangereikte handen van anderen aan te nemen? Universele liefde die door mensen, door de natuur, door de kosmos, door Gods Geest naar ons toe komt? We kunnen elkaar helpen om open te gaan voor die universele liefde, voor die overstijgende krachten?

Op het einde vroegen we elkaar naar het thema voor de volgende keer. Iemand wilde het wel een keertje over het kwaad en de duivel hebben. Kwaad dat in ieder mens aanwezig is (en soms ook van buiten 'wordt aangewakkerd'): durven we het aan te kijken? 
Over dat en meer gaat het op maandag 18 september.
Op maandag 16 oktober hebben we het over Jezus die in de woestijn met de duivel in gesprek ging. En die uiteindelijk helemaal vol raakte van Gods liefde en daarmee ook andere mensen overeind hielp. 
Beide keren beginnen we om 13.45uur in de Mariakapel van de Lucaskerk met een korte meditatie / gebed. Doe een keertje met ons mee! Aanmelden is niet nodig.

Peter Derks.

Cantor zijn: je talenten inzetten voor de gemeenschap.
Op de warme vrijdagmiddag van 8 september kwamen de cantors van Locatie Frater Andreas bij elkaar om zich te laten intervieqen voor de parochiële nieuwsbrief. Aanleiding was dat Paulien, Jeroen en Marleen als cantorgroepje het laatste jaar een steeds duidelijkere plek hebben gekregen in de parochie sinds het wegvallen van enkele koren. En Gerard en Elly nemen veelvuldig en trouw het cantorschap op zich in respectievelijk Kruispunt en Duynsberg. 

Elly is in de Duynsberg Mia Haanappel opgevolgd. Elly was daar aanvankelijk lectrice en ws dat het liefst gebleven. Maar ja: Mia vertrok. Elly verving in eerste instantie voor één keer. Maar daarna bleef ze cantor. 
Ze was al eerder dirigent-organist bij de zusters op de Oude Dijk. Vijfentwintig jaar was ze -op meerdere locaties van de zusters- actief. Dat was ook ooit begonnen met vervanging. Achter het orgel en met je hoofd dirigeren. Elly is op leeftijd en zou graag een keer opgevolgd worden. Wie wil? Elly is zo goed als 52 weken per jaar aanwezig in de Duynsberg. 'Ik kan eigenlijk niet met vakantie'. Gelukkig zijn er pastores die ook zingen kunnen. 

Cantor zijn behelst niet alleen de kar van de muziek in de viering trekken, maar vraagt ook inzet vóór de viering. Het repertoire moet immers ook gekozen worden op basis van de lezingen van die zondag en er moet worden afgestemd met de voorganger en soms een keer gerepeteerd worden met de organist. 
Gerard nam een aantal jaren geleden met Monic een nieuw initiatief. Korten waren minder beschikbaar. "We hebben toen een cursus gevolgd om cantor te worden. Met vijf of zes deelnemers." Gerard was de enige die ermee in de parochie aan de slag ging. veel mensen staan niet graag alleen voor een groep kerkgangers. Aanvankelijk liet Gerard zich eens per maand inroosteren in Het Kruispunt. Inmiddels is hij er om de week cantor. 
Een cantor geeft kerkgangers - en voorganger - een extra stukje zekerheid bij de samenzang. 
Paulien wilde, toen ze als beroepskracht lang genoeg weg was uit de parochie, wel iets gaan doen in de parochie. Toen hoorde ze dat Marleen en Jeroen wel als cantorgroepje wilde zingen. Paulien: "Cantor zijn is een hele leuke manier om mee te vieren. Weer anders dan als voorganger. Je geeft mede vorm aan de samenzang, ook anders dan als koor(lid). Als cantor moet je wel op tijd gaan kijken naar de vieringen die er aan komen, nog eerder dan je een preek gaat voorbereiden. Welk lied past bij de lezingen? Tijdig afstemmen met je collega-cantors en afstemmen met voorgangers. Waardering voor de organisten die tijd vrij maken om apart nog te oefenen!"

De geïnteviewden vinden dat er goed wordt meegezongen in de vieringen. "Als mensen ook maar voldoende tijd krijgen om liederen op te zoeken in de bundel." Men ervaart ook een grote openheid en bereidheid om nieuwe liederen mee te zingen. 
Ingeroosterd worden als cantor vraagt een vast ritme en dat is ook voor steeds minder mensen aantrekkelijk. Maar wat zou een viering zijn zonder goede samenzang?
Gelukkig zijn er in onze grote parochie nog altijd veel mensen die zich geroepen voelen met hun (muzikale) talent dienstbaar te zijn aan onze vieringen. Als je ook eenmaal ontdekt hebt hoe leuk en inspirerend dat is...!
Peter Derks

Switchviering.

Koorinspiratiedag.
Zaterdag 7 oktober 2023 organiseert Stichting Zin zin Zingen voor iedereen die van zingen houdt in de Opstandingskerk, Professor Cobbenhagenlaan 8 (hoek Waringinstraat), van 10.00u tot 16.30u de zesde editie van Koorinspiratiedag Tilburg. Het thema van de dag is "Verbondenheid - samen zingen over grenzen heen". 
Vanaf 10.00 uur is de kerk open en om 10.30 uur start het programma met twee workshops waaruit voor deelname een keuze kan worden gemaakt:
1. Stembevrijding onder leiding vn Margo Didden (coach, docent, therapeut). In deze workshop ontdek je jouw eigen stem en ervaar jehoe een goede ademhaling ruimte geeft aan ontspannen zingen.
2. Ronde Tafelgesprek: Belang en voortgang kerkmuziek onder leiding van pastoor-deken Robert van Aken en cantrix Helga Janssens-Baan. 
Na het ochtendprogramma is er gelegenheid om eigen meegenomen lunchpakket te nuttigen, waarbij de organistie gratis drinken en een kopje soep aanbiedt. Om 13.00 uur start het middagprogramma waarin gezamenlijk liederen rond het thema "Verbondenheid - samen zingen over grenzen heen" worden geoefend en uitgevoerd. Een mooie gelegenheid om in verbondenheid te ervaren hoe fijn het is om met geoefende en minder geoefende zangers te zingen. Speciaal voor deze Koorinspiratiedag heeft Rogier Telderman (pianist) een nieuw lied gecomponeerd waarbij hij bij het instuderen een toelichting zal geven. Om 16.00 uur sluit ds. Sietske Blok de dag met een meditatieve viering af. Hierin worden de gezamenlijk ingestudeerde liederen ten gehore gebracht. 
Het is mogelijk om deel te nemen aan het gehele programma of te kiezen tussen workshop, samen zingen en meditatieve viering. Voor het ochtendprogramma wordt een bijdrage van €10,00 gevraagd. Zie voor meer informatie http://www.koorinspiratiedag.nl/ . Hierop is ook het inschrijfformulier voor deelname aan de workshops te vinden. Na inschrijving neemt het secretariaat eind september via mail contact op over de betaalwijze. 

Vieringen in de komende periode.
 

  • Elke maandag, dinsdag en vrijdag 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.
  • De vieringen vanuit de St. Lucaskerk worden via livestream uitgezonden.
    U kunt dit kanaal snel vinden via de homepage van deze website of via deze link.


    Op zaterdag 7 oktober vindt er om 10.00 uur een eucharistieviering plaats in de Hasseltse Kapel vanwege Maria O.L.V. van de Rozenkrans. Pastoor Frank Lemmens zal voorgaan in deze viering. 
  Goirkese kerk Montfort-kerk Huize Padua Petrus Donderskerk MFA 't Kruispunt Service App.
De Duyns-berg
Lucaskerk
Zaterdag 
16 september
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Ruud Vugs
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
17 september
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Peter Denneman smm.
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
Zaterdag
23 september
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

 

Zondag
24 september
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering 
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 

11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

Zaterdag
30
september
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
 
Zondag
1 oktober
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Rob Waijers
Bert Jacobs
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
  11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Zaterdag
7 oktober
    16.00 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
19.00 uur
Switchviering
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
 
Zondag
8 oktober
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering 
Frans Maas
  11.00 uur
Eucharistie-viering
Theo te Wierik
09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
  11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Peter Derks
Zaterdag 
14 oktober
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Werkgroep
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
 
Zondag 
15 oktober
09.30 uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur 
Woord- en Comm. viering
Werkgroep
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Leon Theunisse
               


Algemene gegevens:
Website:                   www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                      info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:              013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                 06 - 51 99 01 05
Bank:                       Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 7 - 8 oktober.
Kopij voor deze editie kan worden ingeleverd tot dinsdag 3 oktober, 18.00 uur. 

Kopij die na bovenvermelde datum en tijd wordt aangeleverd, kan helaas niet meer worden opgenomen in deze editie, maar pas drie weken later.

                     nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl