Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Pinksteren         
23 en 24 mei 2021

Vandaag, de vijftigste dag na Pasen,
vieren we het feest van Pinksteren.
Dat wij met het ontvangen van de Heilige Geest
kracht, licht, vuur en leven ontvangen.


In de eerste lezing het verhaal van de komst van de heilige Geest.

Eerste lezingen (Hand. 2, 1-11)
Uit de Handelingen der Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
Er verschenen vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnne te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf. 
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
Ze stonden verstel en vroegen zich verwonderd af:
'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte
en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.' 
                    KBS Willibrord 1995


In het evangelie wenst Jezus zijn apostelen vrede toe en alle goeds, en hij geeft hen de opdracht zijn Boodschap verder uit te dragen met de hulp van de heilige Geest. 

Evangelie (Joh. 20, 19-23)
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes)

Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
'Vrede!'
Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
'Vrede', zei Jezus nogmaals.
'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'
Na deze woorden ademde Hij over hen.
'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 
'Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.'
                       KBS Willibrord 1995


Lied: Vuur van de enige

      Klik 
      hier
      voor 
      muziek

 

Ochtend, koud en mistig licht
gaande de dag: onzeker, ongericht,
Avond en weemoed, gloed van de nacht
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht?

Vuur van de Enige, steek ons aan
dat wij in jouw licht op mogen staan.

Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,
geen hemel die nog uitzicht biedt.
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis?

Woord van de Enige, spreek ons aan
dat wij in jouw licht op mogen staan. 

Hier is een woord dat leven doet
helder als water, vrede te goed,
adem en hartslag, een nieuw gezicht
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht.

Enige vrede, zie ons aan
dat wij in jouw licht op mogen staan. 

Tekst: S. Bellemakers
Muziek: A. van Meurs
Arrangement: J. Siemensma
Uitvoering: Jongerenkoor Sint Lucas, 2005
(Pinksteren Taizé)


Bezinning

Blaas het vuur in ons aan
als we moe en uitgeblust
onderuit zakken
met de gedachte
dat het toch niet helpt
om ons in te zetten
voor een betere wereld.

Laat de hoop
in ons opvlamen
zodat we de onverschilligheid
van ons afgooien
en opstaan
en aan de slag gaan,
in geloof en vertrouwen.

Want Gij, God,
zijt de windvlaag
die ons een duwtje geeft. 
Gij wakker onze idealen aan
en doet de vonk overslaan
van de ene mens
naar de andere.
                Greet Brokerhof-van der Waa


Voor kinderen


Wat betekent Pinksteren nu eigenlijk? In het
onderstaande filmpje wordt het op een wat
eenvoudigere manier uitgelegd aan de hand
van Lego! Klik op de afbeelding om naar het
filmpje te gaan. (Bron: Katholiek Nederland)