Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 14 en 15 mei 2022

Nieuwsbrief 14 en 15 mei 2022

Nieuwsbrief
Aflevering 2022 - 07
14-15 mei 2022


In deze aflevering: 
- De schijf van vijf.
- Uitnodiging Zilveren Priesterjubileum pastoor Frank Lemmens.
- Lintjesregen 2022.
- Dauwtrappers-ontbijt op Hemelvaartsdag 26 mei a.s.
- Gemengd koor Cantiqua viert haar 100-jarig bestaan.
- 'Geloven in de ander'. 
- Peerke Donders, veertig jaar na de zaligverklaring.
- Interview van Matthieu Meijer bij gelegenheid van zijn gouden   dirigentenjubileum.
- Taizé-avond donderdag 2 juni.
- Koor Katharsis organiseert.
- Gezinsbedevaart "In de voetstappen van Peerke Donders" zaterdag 2 juli.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.


De schijf van vijf.
Sinds begin jaren '50 wordt in Nederland een gezond voedingspatroon voorgesteld via een ronde afbeelding van vijf groepen voedingsmiddelen als melkproducten, groente en fruit, granen, vetten en vlees/vis/eieren/peulvruchten. Het is een interessante exercitie om een 'gezond gelovig leven' op eenzelfde wijze wat voor te stellen. De component 'vieren' zal vermoedelijk vrij vlug naar boven komen (zoals aardappels en groente), diaconie en catechese volgen op afstand, en vermoedelijk hoor je daarna nog termen als 'verdieping' en 'presentatie'. (Ik laat het voor dit betoog verder over aan geleerden die eens nader in te vullen...) Interessant is nu om te bezien of een parochie hierin qua 'voedingsmenu wat meebrengt'. Dat kan op verschillende manieren bezien worden, maar een voor de hand liggende invalshoek vormen de locaties binnen een parochie ofwel onze kerkgebouwen. Momenten ben ik samen met een actieve parochiaan betrokken bij een werkgroep van de Heemkundige Kring om naoorlogse kerken en kapellen in Tilburg in kaart te brengen. Er is in deze periode veel gebouwd, met nieuwe wijken als 't Zand, De Reit en Stokhasselt; er was woningnood, stad en bedrijvigheid hadden de wind mee, de bevolkingsaantallen groeiden, en in deze stroom kon ons bisdom niet achterblijven. Een greep zo van enkele naoorlogse kerken die er thans al niet meer zijn: Sint Maarten, Pastoor van Ars, Kruiskerk, Goede Herder, Pius X, Fatima, Driekoningen, Herderskerk, Lidwinakerk, OLV van Altijddurende Bijstand... Tezamen met alle fraterhuizen, ordes, congregaties en kapellen in zorginstellingen, kan het niet anders geweest zijn dan dat Tilburg 'het Rome van het Noorden' was. Er waren overigens al wel voor de oorlog tekenen aan de wand dat ontkerkelijking 'in de lucht hing', maar de cementmolens draaiden volop en de architecten tekenden rustig door. Met name toenmalige Bossche bisschop Mutsaerts heeft zich ervoor ingezet oorlogsschade te herstellen en de wederopbouw flink ter hand te nemen. Zijn opvolger bisschop Bekkers voorzag al de krimpen een anekdote van Bekkers is dat bij een bezoek aan een bouwlocatie hij het gevolg vroeg 'of de kerk niet wat kleiner gemaakt kon worden'. Bij de werkgroep zijn we gestuit op het fenomeen 'Kerkelijke bouwfondsen' en diverse bouwpastoors en bestuurders gingen enthousiast aan de slag met de beschikbare financiële mogelijkheden (in de veronderstelling natuurlijk dat de H. Geest de schaapjes wel naar binnen zou leiden). Waren de eerste gebouwen nog wat traditioneel en sober qua aanblik, gekenmerkt vaak door een hoge zalenbouw gericht op het altaar en de liturgie, gaandeweg kregen de kerken meer het karakter van een wijkcentrum. De Fatimakerk bij het Leypark van eind jaren '40 was in Tilburg de eerste naoorlogse kerk, de Herderskerk in Tilburg-Noord markeerde als voorlopig laatste bouwproject deze naoorlogse periode (hoewel later Emmauskerk en onze vervangende locatie Petrus Donders aan de Enschotsestraat nog zouden volgen). Bezien vanuit de 'Schijf van Vijf' werden locaties 'gevarieerder' uitgerust, met naast de component 'vieren' eveneens ruimte voor functies als 'inloophuis', vergaderplaats, lokaal voor lezingen en evenementen. Persoonlijk vind ik de afgebroken Sint Maartenkerk van de Tilburgse architect Jos Schijvens een hele mooie, een gebouw dat uiteindelijk slechts twintig jaar er heeft mogen staan. 
De naoorlogse periode was een tijd van economische voorspoed en ook de gezinnen gingen hierin mee: er kwam ruimte voor hobby's, sport, vrijetijdsbesteding, onder meer ook door invoering van de vrije zaterdag; door de extra financiële armslag beschikten Tilburgers meer en meer over eigen vervoersmiddelen. En daarbij nog eens de veranderende opvattingen, sociale omwentelingen en ontkerkelijking... Aldus voelde men zich steeds minder gebonden aan de parochie (waar men woonde), de zondagsviering (en later ook de viering op zaterdagavond) kreeg geduchte concurrentie van andere tijdsbestedingen. Vanaf begin jaren '70 ging het bisdom actief over tot sluiting van kerklocaties en ook nieuwe kerkgebouwen ontkwamen niet aan dit lot. De pijn van kerksluitingen liet zich vaak nog eens voelen door de teloorgang van Tilburg als industriestad, met name in de sluiting van textielfabrieken. 
Misschien is het mijn persoonlijke observatie, maar ik krijg soms de indruk dat bij kerksluitingen niet weinig gekozen wordt voor de 'traditionele neogotische volkskerk', doorgaans primair ontworpen en ingericht als gebedsruimte voor liturgie  en sacramentele bedieningen (in de termen van de Schijf van Vijf: 'gericht op aardappels, groente en vlees'). Ons logo drukt echter uit: parochianen vormen het hart van de parochie: vieren, ontmoeten, gebed. Daaromheen de 'p en d' van Peerke Donders: zorg, aandacht, nabijheid en veel openheid naar buiten, naar de samenleving.
Ik ervaar dat dit uiteindelijk ook gestalte heeft gekregen in onze locatiekeuze: Dionysiuskerk, Lucaskerk, Montfortkerk, Petrus Donderskerk plus parochiecentrum Hoefstraat en Lage Witsiebaan. Mooie locaties, ten dienste aan wat we met ons logo willen uitdrukken, met aan ons de opdracht hierbij een gevarieerd aanbod voor onze gemeenschap te bieden. 
Geert Eijsbouts


            Uitnodiging Zilveren Priesterjubileum pastoor Frank Lemmens

             

 

               Op 24 mei 2022 is pastoor Frank Lemmens 25 jaar priester.
Het Parochiebestuur van de parochie Peerke Donders nodigt u uit dit jubileum
                                   samen met onze pastoor te vieren.

     We vieren dit in een feestelijke Eucharistieviering op zondag 29 mei 2022
                                                     om 09.30 uur
                          in de Goirkese kerk, Goirkestraat 68 in Tilburg
   Aansluitend is er een receptie waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd.
                                   De receptie eindigt om 13.00 uur.

                     Cadeautip: envelop voor de diaconie van de parochie
 


Lintjesregen 2022
Velen zal het inmiddels bekend zijn dat pastor Gerard Stevelink daags voor Koningsdag is onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Gerard heeft zich naast en in zijn baan als parochiecoördinator en vervolgens pastor ook als vrijwilliger voor vele mensen en groeperingen ingezet. Wij feliciteren Gerard daar van harte mee! Gerard, je hebt dit meer dan verdiend!

Ons zijn ook berichten ter ore gekomen van parochianen die dit jaar gedecoreerd zijn. 
Wij feliciteren Cees Peek, Gerrit Brouwers en Alex Hendrickx van harte met hun onderscheiding!
Soms gebeurt het echter dat iemand jarenlang in onze parochie actief is geweest en vervolgens onderscheiden is mede vanwege diens eerdere inzet in onze kerk, maar dat wij geen weet krijgen van die onderscheiding. Daarom aan allen die hun talenten inzetten voor anderen - en hier: in het bijzonder aan allen die dit jaar daarvoor een lintje hebben ontvangen-: veel dank voor je inzet! En van harte gefeliciteerd!
Parochiebestuur en pastoresteam Parochie Peerke Donders


Dauwtrappers-ontbijt op Hemelvaartsdag 26 mei aanstaande.
Thuis bij Peerke organiseert donderdag 26 mei om 08.30 uur een ontbijt in het parochiecentrum en/of de tuin Hoefstraat 201, ingang Paduastraat. 
Aansluitend wandelen we naar de Petrus Donderskerk voor de viering van 11.00 uur. Mocht u slecht ter been zijn, dan proberen wij vervoer te regelen naar de kerk. 
U dient zich op te geven voor het ontbijt, uiterlijk maandag 23 mei via de lijsten achter in de kerk of via thuisbijpeerke@hotmail.com . Het mag ook via telefoonnummer 06-49792756. De kosten bedragen €5,00


Gemengd koor Cantiqua viert haar 100-jarig bestaan.
Op eerste Pinksterdag, 5 juni, presenteert gemengd koor Cantiqua zich aan de parochie bij gelegenheid van het 100 jaar bestaansjubileum. 
Het koort zal op deze ochtend de eucharistieviering muzikaal verzorgen met het ten gehore brengen van de door Henk de Croon gecomponeerde mis in F voor koor, orgel en klarinet. Henk heeft deze mis destijds gecomponeerd bij gelegeheid van het 10 jaar dirigentschap van Arjan van Baest.
Veel parochianen komen al jarenlang speciaal naar de vieringen, waar Cantiqua de gezangen verzorgt. We hopen dan ook dat we op eerste Pinksterdag weer heel veel liefhebbers mogen ontmoeten. 
De eucharistieviering zal worden voorgegaan door Theo te Wierik en Gerard Stevelink. 
Na de viering staat er voor eenieder die dat wil een kopje koffie of thee met wat lekkers klaar. Een prima moment om de koorleden, dan wel het bestuur, persoonlijk de hand te drukken. 
Mocht u van plan zijn Cantiqua voor het jarenlang verzorgen van veel kerkdiensten te willen danken, feliciteren, dan kunt u deze felicitatie, dan wel uw donatie kwijt in de zuil die daarvoor achterin de kerk geplaatst zal worden. Wij zien u graag op 5 juni aanstaande. 

Wellicht ten overvloede.... op 3 juli aanstaande vindt er tussen 13.00u en 17.00u in de MFA de Symfonie (Eilenbergstraat 250) de officiële receptie -tevens reünie- plaats, waarvoor inmiddels een 160 personen, waaronder veel oud-leden, zich hebben aangemeld. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u om u aan te melden via: secretariaatcantiqua@gmail.com
Meer info over het koor vindt u op www.cantiqua.nl
Leden en bestuur gemengd koor Cantiqua
 

'Geloven in de ander'
is dit jaar het thema van de Pinksteractie die als vanouds de Nederlandse Missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers wil zetten. 
Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag met hart en ziel in om hun kwetsbare medemensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. 

Missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld werkt als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere toekomst voor jongeren. Daarom zijn zij het gezicht van de Pinksteractie. 
De werkers vragen zelf weinig steun voor zichzelf, maar kunnen een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert campagne voor hun werk en welzijn. Mogen zij en de vele anderen die door de kerk zijn uitgezonden, ook dit jaar weer op uw hulp rekenen? Doet u mee met de Pinksteractie? 


Meer informatie vindt u in de folder die in onze kerken beschikbaar wordt gesteld of via de website www.weeknederlandsemissionaris.nl
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Uw bijdrage is welkom op rekening NL30RABO0171211111 WNM Den Haag. Namens de missionarissen en missionair werkers: héél hartelijk bedankt voor uw onmisbare steun. 


Peerke Donders, veertig jaar na de zaligverklaring.
Geboren op de Heikant, patroon van de Amazone.

Stel, Peerke Donders wordt heiligverklaard, dan moet hij natuurlijk ook een patroonschap hebben - los van het feit dat de zalige Peerke voor menigeen nu al de patroon van zorgzame mensen is, van een kleurrijke en solidaire samenleving. Áls hij heilig wordt verklaard, een vurig verlangen van vereerders, menig Tilburger en Surinamers hier en in Suriname zelf en niet in de laatste plaats de Stichting Petrus Donders Tilburg, áls hij heilig wordt verklaard, dan zou het zomaar kunnen dat hij de patroon wordt van de Amazone. 
Degene die dat voorstelt is Karel Choennie, sinds 2015 bisschop van Paramaribo en een vereerder van Peerke Donders. De geboren Heikanter zorgde jarenlang voor de melaatsen op leprakolonie Batavia. Dit oord waar vrouwen en mannen voor de rest van hun leven naar werden verbannen, ligt aan de brede Coppenamerivier in het Amazonegebied. 

Karel Choennie roept op om te bidden dat Peerke Donders de patroon wordt van de Amazone omdat hij, juist omdat hij zich zo sterk toonde in het opkomen voor verdrukten, de persoon bij uitstek is om mee over het bedreigde Amazonegebied te waken. Dit is in een land als Suriname een veel pregnanter onderwerp dan in Nederland. 
Het is een mooie gedachte om, veertig jaar nadat hij zalig is verklaar, Peerke Donders te zien als patroon van de Amazone. Op grond daarvan kun je zeggen dat hij niet voor niets zalig is verklaard, als opmaat naar het heilig statuut. Maar een heiligverklaring is niet zomaar geregeld. Sinds de zaligverklaring is met nooit aflatende energie voor een heiligverklaring geijverd. De Stichting Peterus Donders Tilburg kent zelfs een actieve commissie heiligverklaring en een daaraan gelieerde vice-postulator in de persoon van Claudia Peters.
Voor een heiligverklaring is een nieuw wonder nodig. Iedereen wordt opgeroepen om goed mee in de gaten te houden of zich ergens een wonder aandient. Dat wonder kan overigens net zo goed komen uit het Amazone-gebied waar Suriname deel van uitmaakt en waarheen Peerke Donders trok om de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.
Ondertussen heeft zich al wel een wonder voltrokken, dat helaas niet als wonder wordt gezien dat nodig is voor een officiële heiligverklaring.

Maar een wonder is het wel, dat Peerke Donders er nog steeds toe doet, veertig jaar na de zaligverklaring. Van deze seculiere tijden trekt hij zich niks aan. Een voorbeeld daarvan is hoe deze Heikanter in Suriname in beeld is en daar zelfs in stelling wordt gebracht bij de bescherming van het Amazone-gebied, waarvan we allemaal weten hoe belangrijk dat is voor het welzijn van de wereld. En ook in Tilburg en Nederland is hij voortdurend in beeld, onder meer door de activiteiten die in het Peerke Donders Paviljoen worden ontplooid. Bezoekers komen van heinde en ver en ze nemen het goede gevoel mee dat een eenvoudige mens zoveel voor de andere kan betekenen dat hij het zelfs tot zalige schopte – op naar een heiligverklaring.


Interview van Matthieu Meijer bij gelegenheid van zijn gouden dirigentenjubileum
En de mensen zingen!
Dit is het motto en bron van inspiratie van Matthieu Meijer. Het is ook de laatste  regel van het slotlied van  de jubileumviering op zondag 22 mei in de Lucaskerk. 

Op een dinsdagmiddag bel ik aan bij Matthieu. Ik geef aan dat hij rustig in zijn stoel mag blijven zitten. Mathieu zit namelijk aan de zuurstof. In eerste instantie denk ik: dit wordt een zwaar gesprek. Maar dat blijkt alleszins mee te vallen! Matthieu vertelt honderduit!

Telkens weer nieuwe muzikale uitdagingen
Matthieu en zijn vrouw Trudy zijn van oorsprong Schiedammers. Op het Klein Seminarie van de paters Franciscanen Conventuelen, ontdekt Matthieu al hoeveel vreugde hem het zingen in een koor geeft. Hij leidt er zijn eerste koortje.
Matthieu verlaat het seminarie en gaat naar de Kweekschool.
Ook in deze tijd haakt hij aan waar er gezongen kan worden. Na een aantal jaren leraarschap in het lager onderwijs haalt Matthieu ook nog zijn akte L.O. Tekenen en begint hij de studie Handvaardigheid. In de parochie leidt hij een Gregoriaans koor. Als dat er mee ophoudt vanwege kerksluiting komen er al snel nieuwe muzikale uitdagingen op hem af.

Na drie jaar hadden we 96 leden 
Hij richt, samen met collega-onderwijzers, een jongerenkoor op. ‘Na drie jaar hadden we 96 leden!’, vertelt hij trots. Het eerste repertoire dat gezongen werd kwam van een tienerkoor van de Vredeskerk in Tilburg, waar de toenmalige kapelaan Lau Bijl op verschillende negrospirituals toepasselijke teksten had gemaakt voor de eredienst. Daarnaast werd veel “geleend” van de maandelijkse tienerkoorvieringen van het Omroeppastoraat van de KRO.

Een lied tegen de derde wereldoorlog
Dan wordt Matthieu leraar Handvaardigheid in Tilburg (Pauluslyceum).
‘Van de Parochievergadering H.Kruis kwam de vraag of ik niet een jongerenkoor wilde oprichten. Men wist inmiddels dat ik dat in Schiedam ook had gedaan.’ De aanmeldingen van jongeren kwamen gelijk binnen.
Matthieu: ‘de betreffende dame die zich als eerste aanmeldde, zit er nu nog! We zongen negrospirituals, vredesliederen en protestliederen van zangers als Leonard Cohen, Boudewijn de Groot, enzovoorts. ‘Luister, duisternis, mijn vriend’, een lied tegen de derde Wereldoorlog op de melodie van het Wilhelmus. Heel wat anders dan het Gregoriaans’.

Te veel koren – te weinig koren
Er kwamen fusies. En de nieuwe gemeenschappen zaten met te veel koren. ‘Dertien koren in één nieuwe fusieparochie. Koren moesten bijna vechten voor een plaatsje in het weekend.
Omdat het Wandelboskoor graag in een vast maandritme zong, was men blij dat men een vaste zondag kreeg bij de zusters aan de Oude Dijk. Matthieu: ‘Een fijne ambiance! En eindelijk een vaste plaats. Altijd koffie met gebak. En geld toe. Tot aan corona in 2019!’.

Feest op 22 mei
Ik zeg: ‘Matthieu, en nu ga je op 22 mei vieren dat je 50 jaar dirigent bent, ja zelfs 52 jaar’. Trudy vult aan: “Ja, en dat al die tijd Pro Deo.”
Matthieu: ‘Maar dit is vooral ook een gouden koorfeest!. Er is zoveel om die dag te vieren! Er zijn zeven personen die al veertig jaar koorlid zijn.’

Een koor gaat om zo veel meer dan zingen
Ik wil het interview afronden. Maar Trudy wil nog wel wat toevoegen.

Ik mag nog best even noteren dat Matthieu ook de kerststal van de Lucaskerk heeft gemaakt. En dat hij het huidige orgel mee heeft opgebouwd. ‘Ja,’, licht Matthieu toe, ‘een heel jaar heb ik daar al mijn vrije tijd in gestoken. En wat denk je van de feestjes van het koor?’ Matthieu stak daar enorm veel tijd in! “Veertig jaar lang maakte ik trouwens ook onze eigen misboekjes. Kant en klaar voor de drukpers”

Beste Matthieu -en Trudy, en leden van het Wandelboskoor-
Het Parochiebestuur van de Parochie Peerke Donders en het pastoresteam feliciteert jullie van harte met de jubilea die jullie gaan vieren op 22 mei.
We hopen dat het een mooie viering mag worden en daarna ook veel gezelligheid met elkaar.
Hier tot slot: veel dank voor wat jullie in de voorbije tientallen jaren voor de parochie hebben betekend. We blijven verbonden met elkaar!

Peter Derks, pastoraal werker


 

Donderdag 2 juni Taizé-avond m.m.v. de koren Katharsis, Switch en de cantorij van de Protestantse kerk.

Vanaf 19.30 uur inzingen, om 20.50u de viering.

Iedereen is van harte welkom in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9 - 11.


 

 

 

Koor Katharsis organiseert.
Koor Katharsis zingt op  zondag 12 juni aanstaande  om 11 uur in de lucaskerk een all generations celebrations een muzikale viering voor en door alle generaties. Van jong tot oud kan meezingen in het koor. Wanneer je zou willen meezingen in het koor dan kun je deelnemen aan onze generale repetitie op 10 juni om 20 uur (plaats volgt later) en we verwachten dat je op zondag eerder aanwezig kunt zijn. Kun je de generale repetitie niet, dan is dit geen probleem. Je moet dan wel op 12 juni eerder aanwezig kunnen zijn om de liedjes door te nemen. 

Wil je meezingen meld je dan even op koorkatharsis@ziggomail.nl
Uiteraard is iedereen die niet wil meezingen van harte welkom om op 12 juni te komen luisteren en mee vieren met ons.
 

Gezinsbedevaart "In de voetstappen van Peerke Donders" zaterdag 2 juli

Een ontdekkingsreis met Peerke Donders
In 1809 wordt in Tilburg Petrus of Peerke Donders geboren. Zijn leven heeft geen vliegende start: geboren in een arm gezin, moeder gestorven, een zwakke gezondheid. Peerke wil graag priester worden, maar thuis is er geen geld om Peerke naar de priesterschool te sturen.

Toch is dit het begin van een groots avontuur met mensen, en met God. Peerke komt in 1842 als jonge priester aan in Paramaribo, Suriname, om er nooit meer weg te gaan. Hij geeft zich zonder voorbehoud aan God en aan de nieuwe mensen om hem heen. Na een rijk en vol leven sterft Peerke in 1887, 77 jaar oud. Wie had dat gedacht van dat schriele jongetje?
Peerke heeft God aan het werk gelaten in zijn leven. Doen wij hem na? Ga je mee naar Peerke Donders?
Zaterdag 2 juli gaan we naar Tilburg. We duiken in het kleurrijke levensverhaal van Peerke. We gaan dansen, zingen, knutselen, weven, spelen en we laten ons verwonderen. Ondertussen neemt Peerke ons op sleeptouw in zijn kijk op God en de mensen. 
Voor wie? 
Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

Aanmelden? Stuur een mail naar info@parochiepeerkedonders.nl De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon. Inschrijven vóór 1 juni.
Er is een maximaal aantal deelnemers. Meer informatie over deze bedevaart: https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/peerkedonders/Vieringen in de komende periode.

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.

Datum Goirkese
kerk
Montfort
kerk
Huize 
Padua
Petrus 
Donders
kerk
Service
app. De
Duynsberg
MFA 
´t Kruis-
punt
St. 
Lucas-kerk
zaterdag
21 mei 
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Theo Marcelis
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   
zondag
22 mei
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en 
Comm. viering
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
50 jaar WBK
Marijn vd Laar
Hemelvaartsdag
donderdag
26 mei
geen viering geen viering  


11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Ruud Vugs 
Gerard Stevelink

  geen viering

11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar

zaterdag 
28 mei
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren

 
 
zondag 
29 mei

09.30 uur
VIERING ZILVEREN
PRIESTERJUBILEUM
FRANK LEMMENS

 
geen viering   geen viering   geen viering geen viering
zaterdag
4 juni
    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
  16.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
   
1e pinksterdag
zondag 
5 juni


09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks

09.30  uur
Eucharistie-viering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistieviering
100 jaar Cantiqua
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
  09.30 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
2e pinksterdag
maandag
6 juni
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Joke van Knegsel
Ruud Vugs
16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

 

 

 

 

Overleden parochianen.


Algemene gegevens

Website                     www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                        info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                013-2070127 (van 09.30u - 12.30u)
                                   Voor noodgevallen (van 08.00u - 20.00u)
                                    06-51990105
Bank                          RABOBANK    NL28 RABO 0304 9188 57

 

          De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend 
                  van 4 - 5 juni. Kopij kan ingeleverd worden tot
                                          31  mei, 18.00 uur.

                         nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl