Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 3 van 2022 is verschenen!

Nieuwsbrief 3 van 2022 is verschenen!

Nieuwsbrief 
Aflevering 2022 - 03
19 - 20 februari 2022


In deze aflevering:
- Aswoensdag;
- Synode: In gesprek over de toekomst van onze kerk;
- Vastenactie 2022 voor landrechten van inheemse bevolkingsgroepen;
- Startviering Veertigdagentijd: Groeikracht;
- Veertigdagentijd = vastensoep;
- Diaconie in de St. Lucaskerk, dichtbij en verder weg;
- Samen onderweg naar Pasen toe: drie digitale ontmoetingen;
- Gespreksgroep Kruispunt: over verlangen en zoveel meer;
- Cantiqua op tournee;
- Inspirerende FILMAVOND in de Lucaskerk 14 maart;
- Seniorenpastoraat
- Start voorbereiding 1ste communie;
- Vormselinformatieavond;
- "Belangrijk niet alleen is de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achter laat";
- Walk for Homs;
- Vervoersservice voor kerkgangers Kruispunt;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Aswoensdag.
De dag van Aswoensdag luidt traditiegetrouw de veertigdagentijd in. Na de vrolijkheid en uitbundigheid van carnaval in de voorgaande dagen is Aswoensdag een dag van ernst. Voor carnavalsvierders vroeger was het een must om op naar de kerk te gaan en een "kruiske te haole". 
Het askruisje op ons voorhoofd is een herinnering aan de betrekkelijkheid van alles van ons aardse leven: "Gedenk o mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren." Je kunt feest vieren, je kunt alles bereiken in je leven, maar uiteindelijk ben je, net als ieder ander, een sterfelijk mens. As zuivert en maakt vruchtbaar, as voor het askruisje wordt gemaakt door palmtakjes van het vorig jaar te verbranden. Ze wordt gezegend en de bekruising met as is voor de gelovige een teken van de weg van de dood naar nieuw leven. Want de veertigdagentijd op weg naar Pasen is vóór alles een woestijntijd van bezinning, ommekeer en bekering. De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om je te bezinnen op je christen zijn en om te proberen - als dat nodig is - weer op de goede weg te komen. 
Alle grote godsdiensten kennen periodes van vasten en bezinning; in onze dagen zijn wij méér vertrouwd met de ramadan van onze moslimbroeders en -zusters dan met onze eigen vastentijd. In al die godsdiensten zit ook nog een ander element: Naast bezinning en herijking is deze tijd ook kans om méér te delen, iets van onze welvaart weg te geven aan minder bedeelden. Wat zou het een mooi gebaar zijn, als wij onze broeders en zusters uit de andere godsdiensten zouden kunnen vinden op dit soort gemeenschappelijke rituelen en gebruiken in deze komende tijd. Want voor iedereen geldt: Er kan nieuw leven ontstaan, als wij het oude achter ons kunnen laten. Écht leven doen we pas als we delen met elkaar. 
Pastor Marijn van de Laar


Synode: In gesprek over de toekomst van onze kerk.
Kloof tussen bisschoppen en gelovigen
Dagblad Trouw deed in de voorbije maanden verslag van een grootschalig onderzoek naar de staat van de katholieke kerk. Eén van de bevindingen is, dat er een grote kloof bestaat tussen de bisschoppen en de gelovigen. De bisschoppen van Nederland herkennen die kloof maar lijken er zich niet goed raad mee te weten. Zie Trouw 4 februari 2022: 
'Kloof met gelovigen is een probleem maar wij zijn de hoeders van de traditie' (op internet ook te vinden).
In oktober van 2021 heeft de paus een synode geopend over synodaliteit, oftewel 'samen op weg zijn'. Als gelovigen worden we uitdrukkelijk uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan hoe wij onze kerk in deze tijd zien en beleven en hoe we samen de toekomst in willen gaan. Want er verandert veel, ook veel in de wereldkerk!
Weten we van elkaar hoe (verschillend) we in de kerk staan?
Velen van ons zijn actief als vrijwilliger of op een andere manier betrokken op onze parochie. Maar hebben we het ook wel eens met elkaar over wat onze kerk en alles wat we daarin en daarvan meemaken ook echt met ons doet? Misschien staan we wel heel verschillend in de kerk? Hopelijk is er geen kloof tussen kerkbetrokkenen en het pastoresteam en het parochiebestuur?
Met andere woorden: de synode van paus Franciscus is ook voor onze parochie een kans om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vertellen in wat voor kerk we geloven. 
We zetten dat dan op papier en sturen onze bisschop een samenvatting toe. Hij zelf vraagt ons immers -mede namens paus Franciscus- om onze bevindingen op schrift te stellen. 
U wordt uitgenodigd
Het pastoresteam en het parochiebestuur gaan graag met u in gesprek. Aanleiding is de synode. Maar onze motivatie gaat veel verder: we willen werken aan manieren van parochie-leven waarin meer mensen zich herkennen. De komende tijd zullen werkgroepen, koren en andere betrokkenen worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over kerk en geloof. We doen dat grotendeels per toren. Daarbij gaat het over de manier waarop we vieren en wat het vieren met ieder doet. Wat heb je (aanvullend) nodig? 
We gaan met elkaar ook spreken hoe we als kerk zichtbaarder kunnen worden in onze wijken. En: wat heb je op dat terrein zelf te bieden?
En als derde hoofdthema willen we aandacht besteden aan de dialoog met onze samenleving. We weten heel goed dat geloven niet alleen op zondag in het kerkgebouw thuis hoort, maar dat het ook gaat over hoe we omgaan met anderen: met medechristenen, met zoekenden, met mensen die weinig met kerk hebben. Wat kunnen wij bijdragen aan de verbinding? Was missen we? Wat hebben we nodig? En uiteraard is er ook ruimte om uw eigen vragen en uitroeptekens in te brengen.

Zo gaan we de veertigdagentijd bezinnend starten. Rond 1 juli willen we veel gesprekken gevoerd hebben en hopen we de bisschop verslag te kunnen doen. 
In de volgende nieuwsbrief meer over onze synode. 
Met vriendelijke groet, pastoresteam en parochiebestuur.
 

Vastenactie 2022 voor landrechten van inheemse bevolkingsgroepen.

Dit jaar geen eigen project maar de opbrengst van de Vastenactie zal voor het speciale doel van de landelijke Vastenactie zijn. En dat gaat over de landrechten van de inheemse bevolking in landen van de Derde Wereld. 
De inheemse bevolking wordt vaak van hun eigen grond verdreven of beroofd door grootgrondbezitters en multinationals. Daardoor raken zij kostbare en vaak ook vruchtbare bodem kwijt aan grote plantages en aan mensen die er alleen maar op uit zijn geld te verdienen. De bouw van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales zet juist hun gronden onder water, ook al is het onder het mom van de voortschrijdende welvaart van de volkeren. Verdreven van hun levenslange plek, van huis en haard, moeten ze dan elders noodgedwongen een nieuw bestaan opbouwen. 
Om even een vergelijking te maken: Je zal maar in het westen van ons land wonen en dan net ook in een land wat niet over de middelen beschikt om het land droog te houden voor de stijgende zeespiegel. Zien wij al 10 miljoen mensen naar het oostelijk deel van Nederland verhuizen? Dat gebeurt in grote delen van de wereld op deze schaal, met als enige verschil dat het om niet zulke grote groepen mensen gaat, ook om een groep die nauwelijks stem heeft, maar wel over dezelfde of nog grotere oppervlakten. 
Hun eeuwenlange duurzaam gebruik van hun eigen land, een stukje van Moeder Aarde die ze juist nodig hebben om van te leven, wordt opgeofferd aan de belangen van het grote geld. Maar daarmee verdwijnen ook hun roots, hun cultuur en hun middelen van bestaan. 
De Vastenactie wil hen helpen om te overleven. Om juist voor hen op te komen. Met bijzondere aandacht voor het welzijn van de inheemse bevolking, met het versterken van hun eigen identiteit door scholing en bewustwording en vooral ook door het geven van onderwijs en ondersteuning van de gezondheidszorg. Daarmee kunnen zij juist werken aan behoud van hun dierbare grond en ook zorgen dat onze aarde zorg en aandacht krijgt. Kortom een project voor de toekomst en daarom van harte aanbevolen. 
U kunt bijdragen door uw gift te geven aan de collectes in de diverse kerklocaties of in de offerkist/offerzuil maar er worden ook speciale momenten georganiseerd om geld in te zamelen. 
Er is ook een speciaal rekeningnummer: NL26 RABO 0151 2133 72 ten name van RK Parochie Zalige Peerke Donders onder vermelding van Vastenactie 2022.

Programma tot nu toe:
- In het weekend van 5 - 6 maart zal er speciale aandacht aan de Vastenactie worden besteed tijdens alle vieringen in onze kerklocaties;
- Vastensoep in toren Frater Andreas, verkoop elke zondag;
- Soep en brood in toren de Vlaspit, in het parochiecentrum Hoefstraat 201 op vrijdag 18 maart en maandag 28 maart om 18.30 uur;
- Vastensoep in toren 't Goirke, Goirkese kerk op woensdag 9 maart en vrijdag 8 april om 17.30 uur;
- Solidariteitslunch in toren de Montfort op woensdag 6 april om 12.30 uur.


Startviering Veertigdagentijd: Groeikracht.
Het weekend van 5 en 6 maart is het eerste weekend van de Veertigdagentijd. 
In alle torens besteden we dan bijzonder aandacht aan de Vastenactie, in vieringen die grotendeels ook gezamelijk zijn voorbereid. Daarbij sluiten we aan bij het thema van de landelijke Vastenaktie: 'Je land is je leven'. Voor de startviering hebben we als subthema gekozen: Groeikracht. De groeikracht van de aarde staat onder druk door een bijna grenzeloze mijnbouw en landbouw (monoculturen). Durven wij te 'luisteren' naar wat de aarde nodig heeft en aankan?
Mozes zag de aarde niet als zijn bezit. Hij was met zijn volk dankbaar voor de vruchten die er uit voortkwamen en dankte God daarvoor. Ook Jezus stond niet boven alles en iedereen. Hij luisterde naar de stem van de ene God: de stem die ook ons mensen oproept onze afhankelijkheid van elkaar en van de aarde te erkennen.
In de veertigdagentijd willen we ons bezinnen op kleine stappen die we kunnen zetten voor meer recht en rechtvaardigheid in onze wereld, wereldwijd. 
Je bent welkom op 5 maart in de Duynsberg om 16.00 uur en in Padua om 16.00 uur. Op 6 maart in het Goirke om 09.30 uur, Montfort 09.30 uur, Petrus Donderskerk 11.00 uur en Lucaskerk 11.00 uur. De viering in de Lucaskerk is een gezinsviering. 


Veertigdagentijd = vastensoep.
Twee woorden die al jaren in de toren Frater Andreas synoniem zijn. Tot vorig jaar altijd in de vorm van een maaltijdsoep bij Elim, maar vorig jaar door de 'verkoop' van een bakje maaltijdsoep voor de viering in de St. Lucaskerk. Ook dit jaar wil de werkgroep MOV, ondersteund door meerdere 'koks' weer de verkoop van soep organiseren tijdens de 6 zondagen van de veertigdagentijd. Met dit keer als extra service dat er gekozen kan worden uit twee soorten soep. 
Opgeven voor de vastensoep kan tot donderdagmorgen 12.00 uur op het Parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan, tel. 013-2070127 of per mail: fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl 
Graag uw naam, adres, telefoonnummer doorgeven, hoeveel bakjes en welke soort maaltijdsoep u wilt. 1 bakje = 2 borden voor (minimaal) €5,00. Ophalen 's zondags van 10.45 uur tot 11.00 uur in de St. Lucaskerk. De opbrengst gaat via de parochie naar de landelijke Vastenactie. U kunt uw gift ook overmaken op NL26 RABO 0151 2133 72 ten name van RK Parochie Zalige Peerke Donders onder vermelding van Vastensoep 2022.

Wat staat er de komende weken op het menu?
U kunt kiezen uit onderstaande soepen:
6 maart          Uiensoep of pompoensoep
13 maart        Tomaten-groentesoep of erwtensoep
20 maart        Bruine bonensoep of pindasoep, sperziebonen/taugé
27 maart        Curry-noedelsoep of groente-roomsoep
3 april             Linzensoep of kaas-groentesoep
10 april           Zwitsere Gerstesoep of Chinese tomatensoep
Eet smakelijk!
Werkgroep MOV Toren Frater Andreas


Diaconie in de St. Lucaskerk, dichtbij en verder weg.
 Vanwege de start van de Veertigdagentijd is de verkoop van de Wereldwinkel, het schrijven voor Amnesty International en het inleveren voor de Sop en Zeepplank (ongebruikte schoonmaak-, was- en zeepproducten ondersteuning voor hen die dat slecht kunnen betalen) in de St. Lucaskerk van de tweede zondag van de maand verschoven naar de eerste: zondag 6 maart aanstaande voor en na de viering. 


Samen onderweg naar Pasen toe: drie digitale ontmoetingen.
In de veertigdagentijd bereiden wij ons voor op het feest van Pasen.
Aan de hand van de kruisweg in het boekje 'Bidden met Peerke Donders' kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Peerke vertrok op 32-jarige leeftijd naar Suriname. Daar zette hij zich in voor slaven en melaatsen. Veel moed en kracht putte hij daarvoor uit het leven van Jezus Christus, in het bijzonder ook de manier waarop Jezus de lasten van anderen verlichtte. 
Op drie maandagavonden staan we achtereenvolgens stil bij 'een kruis te dragen krijgen', 'de lasten van anderen verlichten' en 'loslaten in vertrouwen'. 
We zien elkaar (vanuit de plek waar je bent, achter je computer) op maandagavond 7 maart, 21 maart en 4 april, telkens van 19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur. 
Aanmelden kan bij Peter Derks. pastor.peter.derks@parochiepeerkedonders.nl
De teksten ontvangt u na aanmelding. We hebben een beperkt aantal boekjes beschikbaar. 


Gespreksgroep Kruispunt: over verlangen en zoveel meer.
Op maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur is er éénmaal per drie weken een gespreksgroep in het Kruispunt. Die gespreksgroep bestaat nu uit 8 personen. Er kunnen naltijd nog mensen bij. 
Op 14 februari spraken we over verlangen aan de hand van een korte tekst van Stephan de Jong. Wat betekent verlangen voor ons? En wat is het verschil met hoop? We filosofeerden er op los aan de hand van persoonlijke ervaringen. We ondekten dat verlangen een motor is voor een geestelijk vitaal en zinvol leven. 
Alle deelnemers kennen de ervaring dat er even niets meer te verlangen was. Tegenslagen die te groot waren. Waarom zou ik nog actief worden? Lastig -zo niet: onmogelijk- om jezelf uit zo'n sfeer van leven te halen.
Maar godzijdank hebben we ook allemaal de ervaring dat er dan weer mensen op ons pad komen die ons uit de tijdelijke zwaarte van leven halen. Ook een hond kan je uitdagen om uit je huisje te komen: een blije vriend die je begrijpt. Iemand zei: 'Vogels zijn voor mij heel spiritueel. Die kunnen zich los maken van de aarde. Eén mooie vogel kan mijn dag anders maken. Het luisteren naar zo'n fluitende vogel heeft geen nut, maar brengt me wel helemaal in het hier en nu. Even niets meer te verlangen en zo gelukkig'. 
Als je wilt: kom eens kennis maken. De volgende ontmoeting staat gepland op 7 maart. 
 

Cantiqua gaat op tournee.
In de maand maart gaat Cantiqua op tournee langs een aantal verzorgingshuizen in Tilburg e.o. Dit is dan de eerste officiële activiteit die wordt gedaan in het kader van het eeuwfeest, omdat de geplande reünie/receptie van 23 januari wegens de corona-beperkingen noodgedwongen werd uitgesteld en verplaatst naar zondag 3 juli. Onder de titel 'Cantiqua on tour' wordt een aantal kleine concerten gegeven. Met een gevarieerd programma van bekende klassieke koorwerken, aangevuld met enkel gezellige liedjes van Harrie Bannink, wil Cantiqua zich presenteren als een maatschappelijk betrokken vereniging. Wij zien het als ons jubileumcadeau aan Tilburg. Cantiqua zal de volgende locaties aandoen:
- Woonzorgcentrum Heikant op donderdagmiddag 10 maart;
- Woonzorgcentrum Padua op dinsdagmiddag 15 maart;
- Woonlandschap Leyhoeve op maandagmiddag 21 maart;
- Woonzorgcentrum De Eikelaar t-Heem op vrijdagmiddag 25 maart.
Er wordt nog naar een vijfde locatie gezocht op 9 maart.
De concerten zijn in principe alleen toegankelijk voor de eigen bewoners. Maar mocht iemand belangstelling hebben om erbij te zijn, neem dan vooraf even contact op met de betreffende ocatie om te vragen of er plaats is. 
Klik voor het volledige jubileumprogramma van Cantiqua op http://www.cantiqua.nl/100-jarig-jubileum/


Inspirerende FILMAVOND in de Lucaskerk 14 maart.
Op woensdag 2 maart is het Aswoensdag en begint de veertigdagentijd. Dit is een periode voor bezinning en inkeer. Maar ook om te onderzoeken welke bronnen ons inspireren en ons hoop en vertrouwen geven in ons persoonlijk leven maar ook in 'het leven' van onze parochie Peerke Donders. Wat geeft ons richting in ons leven, hoe willen wij mens zijn in deze wereld, hoe getuigen wij als parochie van ons geloof en hoe geven we dit concreet inhoud?
Veel mensen kunnen hierin een voorbeeld zijn, maar op 14 maart laten we ons inspireren door Paus Franciscus. 
In de prachtige film 'POPE FrACIS, A MAN OF HIS WORD' spreekt de paus ons als kijkers rechtstreeks aan!!
We zien onze paus aan het werk in Rome en op zijn vele reizen. In al zijn eenvoud getuigt hij van de blijde boodschap en raakt hij mensen diep in hun hart. Op ontroerende wijze laat de paus in deze film zien wat het betekent om te geloven: hij is mensen nabij, luistert met zijn hart naar hun noden, geeft kwetsbare mensen nieuwe waardigheid, komt op voor de schepping en nodigt ons (de kijkers) op een indringende manier uit om te leven zoals Jezus ons dit heeft voorgedaan. 
Met zijn woorden en daden, met zijn manier van leven en omgang met mensen raakt de paus vele mensen in hun hart en roept hij op tot een barmhartig leven. 
Deze avond sluiten we af met een kort woordje, een lied en een gebed. We nemen de beelden van de film mee naar huis om ze te laten bezinken en om na te denken op welke manier wij en onze parochie deze kunnen omzetten in daden. 
Op donderdag 7 april komen we opnieuw bij elkaar in de Lucaskerk. Op die avond maken we concrete afspraken over wat we willen doen om de wereld, onze parochie en ons persoonlijk leven mooier te maken. En dat hoeft niet groots te zijn. We kunnen bijvoorbeeld een paasgroet maken voor een kwetsbare groep. We kunnen het milieu aandacht geven door een middag het afval op straat te verzamelen. We kunnen een bijeenkomst organiseren waar jong en oud elkaar ontmoeten. We kunnen in ons persoonlijk leven zorg en liefde geven aan mensen die wij ontmoeten. We kunnen....
U bent van harte uitgenodigd deze twee avonden bij te wonen:

14 maart:           Filmavond Lucaskerk  'Pope Francis, a man of his word' 
7 april:                Waartoe nodigen de woorden en de daden van de paus ons uit?
                             En hoe willen we dit realiseren?
Tijd:                     19.00 uur - 19.30 uur inloop koffie/thee
                            19.30 uur - 21.30 uur programma en afsluiting 

Noteert u vast deze data in uw agenda!
U bent van harte welkom en wij hopen u te ontmoeten. 
De pastoraatsgroep van de Toren Frater Andreas,
Peter, Monic, Marijn en Henny

 

Seniorenpastoraat vrijdag 11 maart 2022.
Vrijdag 11 maart start het seniorenpastoraat weer op. U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur in het parochiecentrum aan de Hoefstraat. De invulling is op dit moment nog niet bekend maar weet dat u welkom bent. 
 

Start voorbereiding 1e Communie.
Binnenkort start de voorbereiding op de 1e Communie. 
Dit jaar gaan we dat zoveel mogelijk gezamenlijk doen voor alle torens. 
De kinderen die in onze ledenadministratie staan en geboren zijn tussen 1 augustus 2013 en 31 december 2014 hebben inmiddels een brief met aanmeldingsformulier ontvangen. 
De informatieavond staat gepland op dinsdag 8 maart aanstaande van 20.00 uur - 21.15 uur in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.
Voor wie niets ontvangen heeft en toch wil aansluiten:
Een aanmeldingsformulier is op te vragen via de mail:
eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl
Werkgroepen Eerste Communie.


Vormselinformatieavond 10 maart in de Lucaskerk.
Kinderen / Jongeren die nu in groep 8 zitten - of verder - en gedoopt zijn, worden uitgenodigd om samen met hun ouders/verzorgers naar de informatieavond over het vormsel te komen op donderdagavond 10 maart in de Lucaskerk, aanvang 19.00 uur. 
Daar vertellen we wat het vormsel in houdt en hoe we de vormselvoorbereiding organiseren. 
De vormselviering staat gepland in november. 
Mocht je een vormeling hebben en voor 28 februari geen uitnodiging ontvangen (hebben): voel je welkom op de 10e maart, loop gewoon binnen!"Belangrijk niet alleen is de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achter laat..."
Zomaar een lied dat weleens klonk in mijn jeugd, ik vermoed bij scouting. Een gezang met een boodschap die misschien wat gedateerd klinkt, maar eigenlijk voor nu van zeer actuele waarde is. 
Veel lijkt tegenwoordig gericht op een eindresultaat, maar ook de gang ernaar toe, het proces zelf, is hierbij van belang. En natuurlijk, een enkele keer word je er weleens mee geconfronteerd dat 'die weg ernaar toe' écht in ogenschouw moet worden genomen. Op het moment dat ik dit schrijf werd ik even ervoor geïnformeerd dat met Carnaval de Kruikenviering wederom niet zal kunnen plaatsvinden; de carnavalsstichting heeft een moeilijk besluit moeten nemen, maar een grotere verantwoordelijkheid stond hierbij voorop: koren en muzikanten moeten veilig kunnen repeteren, vrijwilligers zijn vooraf in vergaderingen en op werkavonden bijeen, het Coronavirus is nog steeds onder ons...
Maar een focus en nadruk op een eindresultaat, dat lijkt thans wel gemeengoed geworden. Bij een sollicitatieprocedure wordt bij de opleidingseisen gewoonlijk een 'vinkje' gezet bij de kandidaten die een gevraagd diploma heeft, kandidaten die deze niet hebben ontvangen doorgaans een afwijzingsbrief. Het valt hierbij echter niet uit te sluiten dat de meest geschikte kandidaat, met de goede praktijkervaringen en competenties, uiteindelijk niet op gesprek komt. De nadruk en focus lijkt daarbij vaak ook op het negatieve te liggen: er zijn zoveel werklozen, er zijn zoveel slachtoffers of zoveel Coronapatiënten... Hoe anders klinkt het wanneer met spreekt van personen 'in-between-jobs' of patiënten 'herstellende van'...?
Ook in de parochie maken we weleens mee dat de focus bij het eindpunt ligt: 
ouders willen bijvoorbeeld weten wanneer dan die Eerste Communie (van hun zoon of dochter) gaat plaatsvinden, wij denken juist aan de bijeenkomsten ernaar toe... In ons bisdom is een oud-docent van de Theologische Faculteit al jaren bezig met de cijfers rond de sacramenten. Een aantal jaren geleden zat ik bij een presentatie van hem en niet verrassend was de teneur bij dit alles maar weinig verheffend: e.e.a. ging sterk bergafwaarts. 'In 2023 hebben we nog maar zoveel uitvaarten, dopen en huwelijken, in 2028 zitten we op een nullijn wanneer ik de cijfers extrapoleer.' De meeste toehoorders kwamen maar weinig vrolijk uit deze presentatie vandaan. Maar vergeten we hier nu niet iets wezenlijks? Laat het werk in een parochie zich wel vangen in eindproducten?
Bij aantallen sacramenten en in opkomstcijfers bij vieringen misschien nog wel, maar is de Heer niet reeds aanwezig wanneer twee of drie personen in Zijn Naam bijeen zijn= Mogelijk en vermoedelijk is het zo dat onze contacten, activiteiten en gesprekken dan niet meer als vanzelfsprekend of als vanouds tot ´eindproducten´ of sacramenten leiden, vermoedelijk zijn we nog minstens zo betekenisvol in die momenten van contact (zo niet meer in deze tijd). 
Mogelijk doen we een juiste doorverwijzing, zetten we iemand op andere ideeën en benadert men ons later weer voor andere kwesties. Of gewoon een beetje aandacht, vaak al zo zeldzaam in deze tijden. Het werk en de activiteiten in de parochie overstijgen veelal hetgeen wij mensen willen vastleggen of kunnen uitdrukken in cijfers of maatstaven. Dank voor alle inzet die we samen met elkaar neerzetten in de parochie, het is zoveel meer dan in woorden en cijfers uitgedrukt en gezegd kan worden!
Geert Eijsbouts.
 

Walk for Homs.
Achter in de kerklocaties liggen flyers over een wandeltocht "Walk for Homs" ter nagedachtenis aan pater Frans van der Lugt, die in de stad Homs in Syrië is vermoord. De wandeltocht is bedoeld om geld in te zamelen voor wederopbouw van de verwoestingen in deze stad en voor het jongerenwerk aldaar. 
Meer info ook via http://www.walkforhoms.nl
 

Vervoersservice voor kerkgangers Kruispunt.
Het is nog onbekend wanneer er in het Kruispunt weer door iedereen gevierd kan worden. 
Kerkgangers van Kruispunt willen we daarom graag tijdelijk een vervoersservice aanbieden naar de viering in de Lucaskerk, op zondag om 11.00 uur. Maar dan hopen we natuurlijk dat er ook mensen zijn die willen rijden. 
U kunt zich aanmelden als u graag opgehaald wordt EN u kunt zich aanmelden als u iemand uit de buurt van het Kruispunt kunt meenemen. Hopelijk kunnen we elkaar zo van dienst zijn. 
Geeft u naam en telefoonnummer door aan het secretariat: 013-207 01 27, elke ochtend (met uitzondering van woensdag) van 09.30 uur tot 12.00 uur.
 

Vieringen in de komende periode.

Bij binnenkomst in de kerk, voorafgaand aan iedere viering, vragen wij u uw gegevens te noteren. De bisschoppen roepen op tot voorzichtigheid en het toepassen van de basisregels.  We kunnen voorlopig helaas nog steeds maar een beperkt aantal mensen per viering toelaten, omdat we de 1,5 meter norm moeten hanteren. 
Koffiedrinken wordt nog steeds afgeraden. Samenzang en koorzang is, mits de regels worden gevolgd, wel weer mogelijk. 
Op deze website (www.parochiepeerkedonders.nl) staat steeds de meest actuele informatie. 
HET VIRUS HEEFT GEEN RESPECT VOOR ONZE KERKDEUR, DUS MOETEN WIJ RESPECTVOL MET ELKAAR BLIJVEN OMGAAN OM SAMEN GEZOND TE BLIJVEN!

Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de Kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201.

De vieringen vanuit de Lucaskerk kunt u volgen via de livestream: ga naar

www.parochiepeerkedonders.nl  zie tab: 'vieringen en bezinning' , 'online kerkdienst'. 
Of scan de nevenstaande QR-code. 

 

Datum Goirkese 
kerk
Montfort
kerk
Huize
Padua
Petrus
Donders
kerk
De 
Duyns-
berg
(Alleen voor bewoners!)
MFA
't
Kruispunt
St. 
Lucaskerk
zaterdag
19 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Jos Langenhoff
Joke v. Knegsel
  16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
   
zondag
20 februari
09.30 uur
eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Peter
Denneman smm
  11.00 uur 
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  geen viering 11.00 uur
Woord- en Comm.  viering
Peter Derks
zaterdag
26 februari
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Theo Marcelis
Rob Waijers
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
27 februari
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
  11.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Rob Waijers
Theo Marcelis
  geen viering 11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
aswoensdag
2 maart
09.30 uur
Eucharistie-
viering
uitdelen askruisje
Frank Lemmens
    19.00 uur
Woord- en Comm. viering
uitdelen askruisje
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff
16.00 uur
Woord- en 
gebedsviering
uitdelen 
askruisje
Marijn vd Laar Peter Derks
  19.00 uur
Woord- en gebedsdienst
uitdelen askruisje
Marijn vd Laar en Peter Derks
zaterdag
5 maart
    16.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Gerard Stevelink
Joke v. Knegsel
  16.00 uur
Woord- en 
Comm. viering
Henny Spooren
   
zondag
6 maart
09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Peter Derks
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Liesbeth Eijsbroek
  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink 
Bert Jacobs
  geen viering 11.00 uur
Gezinsviering
Frank Lemmens
zaterdag
12 maart
    16.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
  16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
   
zondag 
13 maart
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak
  11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink
  geen viering 11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 
Algemene gegevens:
Website              www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                 info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar         013-2070127  (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                             Voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                             06 - 51 99 0105
Bank                    Rabobank  NL28 RABO 0304 9188 57


         De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend
                van 12 en 13 maart. Kopij voor deze editie kan
                    ingeleverd worden tot 8 maart, 18.00 uur.
 

                       nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl