Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 11 van 2021

Nieuwsbrief 11 van 2021

Nieuwsbrief 
Aflevering 2021 - 11
12 - 13 juni 2021


In deze aflevering:
- Terugkijkend naar 30 mei;
- Sacramentsdag;
- Keti Koti;
- 1e Communievoorbereidingen;
- Seniorenpastoraat;
- Vanuit het pastores-team;
- Vormsel Parochie Peerke Donders;
- En dan is er koffie: maar wie houdt de kan vast?
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Terugkijkend naar 30 mei.
Nu we weer een paar weken verder zijn kijk ik met heel veel plezier en grote dankbaarheid terug op "mijn 40 jarig dienstjubileum" in onze parochie. Zoals ik tijdens de viering ook al opmerkte, hoefde het van mij allemaal niet zo, maar bestuur, pastoresteam en parochianen dachten daar duidelijk anders over. Achteraf was het een bescheiden, maar mooi feest. 
Een mooie eucharistieviering om 11.00 uur in de Lucaskerk, met mooie liederen en als thema: "Samen onderweg." Daarna kwamen er kleine toespraakjes, die mij goed deden en onroerden. Er was een quiz en een lied en een bijzonder fijne sfeer. De mensen kregen allemaal een tas mee met inhoud om het feestje thuis te kunnen voortzetten. Ikzelf heb de dag afgesloten met een lunch in een beperkte kring. 
Lieve mensen hebben weer heel diep in de buidel getat om in Nagercoil (Tamil Nadu) in Zuid-India een hospice te kunnen realiseren voor terminale kankerpatiënten. Er staan er al 80 op de wachtlijst. 
U bracht ruim € 7000,= bijeen voor dit fantastische doel. Heel veel dank daarvoor.
Ik kijk terug op een mooie dag, een dag waarop we elkaar nog méér dan anders mochten dragen in liefde en geloof. 
Pastor Marijn van de Laar.


Sacramentsdag.
Afgelopen zondag vierden we sacramentsdag. In zijn overweging ging Peter Denneman in op de vraag waartoe we eucharistie vieringen. 
Een deel van de overweging geven we u graag mee:

Tijdens het laatste avondmaal heeft Jezus met brood en wijn duidelijk willen maken waar hij voor staat.

Brood is hij geweest voor de hongerigen,
Daarin moeten zijn leerlingen, dus ook wij, Hem navogen.
Hij reikt hen brood. Hij is het zelf.
Zij openen hun hand en ontvangen het.
Zij moeten doorgaan met wat Hij begonnen is.

Hij biedt de beker. Wijn is zijn bloed, zijn leven.
Zij worden bloedverwant.
Bloedverwant worden, misschien is dat nog wel het beste woord om aan te geven wat ontvangen van brood en wijn beoogt.

Brood en wijn,
Lichaam en Bloed van Christus als
levensvulling, levensvervulling.
Dat is, zoals Hij, oog hebben voor
wie voorbij gaat aan onze tafel,
hongerig, moe, verward, angstig,
teleurgesteld.
Oog hebben voor wie snakt naar
een hand om vast te pakken,
naar voeten die hem/haar vergezelt,
naar schouders die hun leed helpen dragen,
naar ogen die bemoediging en bevestiging uitstralen.

Nemen van het brood en de beker
is zo omgevormd willen worden
dat het levensprogramma van Jezus
mijn doen en laten bepaalt.
Mij onrutig maakt
om met zijn gedrevenheid aan de slag te gaan.

Sacramentsdag:
Het gaat vandaag niet allereerst om wat er
met het brood en de wijn gebeurt,
maar 't gaat er om wat er gebeurt met u en mij !
Om onze omvorming vieren we eucharistie.
Ja, want hoe je het ook wendt of keert,
Godsdient blijft allereerst mensendienst.
Dat is ook wat Montfort in cantiek 148 uitzingt:
God verborgen in mijn naaste...!


Keti koti.
Keti Koti betekent letterlijk: De ketenen verbroken. In Suriname wordt het ook Emancipatie of Manspassie of de Dag der vrijheden genoemd. 
Jaarlijk vieren Afro Surinamers en Afro Antillianen op 1 juli dat hun voorouders definitief uit de slavernij bevrijd werden in zowel Suriname als op de Nederlandse Antillen. Dit vond plaats op 1 juli 1863. In deze landen is 1 juli een nationale feestdag die uitbundig gevierd wordt in kleurige klederdrachten. 
Men herdenkt hiermee hun voorouders, die gevangen genomen uit Afrika, naar  Suriname en de eilanden getransporteerd en daar verkocht werden aan de plantagehouders. Daar moesten de slaven jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden zware arbeid verrichten op de slavenplantages.
Ze hadden geen enkele vorm van vrijheid, geen rechten en waren het eigendom van de slavenhouders.
Het slavernijverleden, waar ook Nederland een groot aandeel in had, is een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, waar de nazaten tot op heden nog de negatieve gevolgen van ervaren. 
Op zondag 13 juni om 11.00 uur is er in de Petrus Donderskerk een speciale Keti Koti viering. Theo te Wierik zal in deze eucharistieviering voorgaan en het koor Pramisi zal de liederen verzorgen.
Wij nodigen u van harte uit voor deze speciale viering. 


1e Communievoorbereidingen

Start 1e Communievoorbereiding in toren De Vlaspit.
Woensdag 2 juni kwamen de ouders en de kinderen voor de eerste keer samen. 
Na een korte kennismaking bij de deur en de gebruikelijke zaken als aftekenen, handen ontsmetten en mondkapjes op, werd iedereen welkom geheten in de Petrus Donderskerk. Met een korte uitleg over de komende voorbereiding, deden de ouders met de kinderen een puzzeltocht door de kerk. Daarna een korte pauze en een uitleg over datgene wat er in de kerk in de vieringen gebeurt en natuurlijk voor de 1e keer het oefenen van het kruisteken en het "Onze Vader". 
De komende weken hopen we gebruik te kunnen maken van de tuin bij het parochiecentrum voor het vervolg. 
Als er nog kinderen zijn die vergeten waren zich aan te melden en toch de 1e Communie willen doen, meldt je dan alsnog aan: gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl
We gaan hoopvol op pad, amen met Sandro en Liesbeth.

Ouderinformatieavond 1e Communie in de Lucaskerk.
Op maandagavond 14 juni is er in de Lucaskerk vanaf 20.00 uur een ouderinformatieavond aangaande het Eerste Communieproject rond toren Frater Andreas. Het betreft een avond voor de ouders van onze ingeschreven communicanten (van eind 2019 en van eind vorig jaar 2020), die nu al een paar keer met uitstel te maken hebben gehad wegens Corona. Hopelijk kan voor deze lichtingen in november wel de Eerste Communie doorgaan, we zijn in ieder geval hoopvol gestemd. 
De werkgroep is voornemens nog voor de zomervakantie aan te vangen met het project, waarbij op zondag 4 juli de presentatieviering is gepland van de communicanten in de Lucaskerk. In het najaar is dan het vervolg van het project. De werkgroep heeft er bewust voor gekozen de vertrouwde opzeet te handhaven, een laagdrempelige en eigentijdse manier van voorbereiding en geloofsoverdracht. Later dit jaar start wederom een nieuwe inschrijfronde, in de hoop dat volgend jaar weer als vanouds in een volle kerk Eerste Communie gevierd kan worden, in zonnige en zomerse sferen. 
Geert Eijsbouts.

1e Communie in de Goirkese kerk
Op 17 juli om 13.30 uur doen kinderen in het Goirke hun Eerste Communie.
In verband met corona vragen we aan familie en kennissen van de communicanten om zich hier voor aan te melden. Seniorenpastoraat vrijdag 18 juni, 14.00 uur.
Deze middag zullen we samenkomen voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee. Het thema van deze middag; "Maakt geld gelukkig?"
Aan de hand van enkele verhaaltjes en een paar liedteksten gaan we hierover met elkaar in gesprek. Hopelijk kan het in de tuin. We sluiten af met een proost op een mooie zomer, want daar hebben we allemaal behoefte aan. Ook in de zomermaanden gaat het seniorenpastoraat gewoon door. U krijgt tijdig elke keer bericht. Wij bellen de vaste mensen telkens op. 
Mocht u willen deelnemen en nog niet op de lijst staan, bel dan even met: 06 - 49 79 27 56
Welkom en tot ziens,
Jos Langenhoff en Gerard Stevelink


Vanuit het pastores-team.
1. Het pastores-team kijkt met fijne herinneringen terug op de viering van het veertigjarig jubileum van pastor Marijn. Als u viering en wat daarna kwam, wilt terugkijken: dat kan via onze website. 
Ook het gouden priesterjubileum van Peter Denneman is een mooi moment geweest om ons kerk-zijn te vieren in brede kring, precies nu corona weer meer mogelijk gaat maken. Wij feliciteren Peter met zijn bijzondere jubileum!
Van 40 naar 50 naar 65....:  Met emeritus-pastoor Philip Rooijmans mochten we zijn 65-jarig priester-feest vieren in de kerk van het Goirke. Uit alle hartelijke felicitaties is wel weer gebleken hoe zeer Philip nog steeds deel is van onze parochie. Philip, dank dat je - op jouw bescheiden manier - zo betrokken blijft op het wel en wee van ons. En nogmaals gefeliciteerd.

2. Op zondag 11 juli in de viering van 09.30 uur gaan we in het Goirke weer een bijzonder feest vieren: een viering om stil te staan bij wat pastor Renee von der Fuhr de voorbije jaren voor onze parochie heeft betekend. Daarna zwaaien we haar uit en wensen we haar veel succes op haar nieuwe werk voor Dak- en Thuislozen in Eindhoven. U bent allen van harte welkom op 11 juli. 

3. Ondertussen wordt er ook nagedacht over het opvangen van de lege plek die Renee achter laat. Voorlopig gaat Peter Derks op de eerste zondag van de maand in het Goirke voor in een viering van Woord en Communie. De Eerste Communieviering van het Goirke past prima in het takenpakket van Peter, mede met het oog op meer afstemming van de Eerste Communie in andere Torens. Peter neemt ook enkele diaconale taken van Renee over. 

4. Wij feliciteren onze nieuwe collega's van parochie De Goede Herder, te weten pastoor-deken Robert van Aken, Cyrus van Vught en Harm Eskens met hun komst naar Tilburg. 
We wensen deken Jeroen Miltenburg en kapelaan Karel Loodts veel succes in hun nieuwe parochies. 


Vormsel Parochie Peerke Donders.
Op donderdagavond 17 juni begint om 19.00 uur de Vormselvoorbereiding voor kinderen/jongeren van alle Torens. We komen samen in de tuin van Toren De Vlaspit, Hoefstraat 201. 


 

Save the date.
De laatste ontwikkelingen vervullen ons met hoop, dat we snel weer een aantal zaken op kunnen pakken. Zo zijn we in de Montfortgemeenschap steeds gewend geweest om op maandag na de laatste zondag van het pastorale werkjaar een ontmoetingsavond te organiseren voor belangstellenden uit onze geloofsgemeenschap. We kijken dan terug op het voorbije werkjaar, besteden aandacht aan mensen van wie we afscheid moesten nemen, danken vrijwilligers, filosoferen over de komende tijd. En niet onbelangrijk: er is tijd voor een gezellig samenzijn. 
Als de ontwikkelingen met betrekking tot corona de goede kant op blijven gaan hopen we u 28 juni te kunnen ontvangen. We zullen dat tijdig laten weten, maar reserveert u nu reeds de avond. 


En dan is er koffie: Maar wie houdt de kan vast?
Zodra corona het niet meer belet, zal er ook in de Lucaskerk weer koffie worden geschonken na de viering van 11.00 uur. 
De pastoraatsgroep van Frater Andreas is op zoek naar mensen die koffie en thee willen schenken. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Marian Dickens: 013 - 4636474 of 06 - 29376998
En de afwas doen we samen! 


Vieringen in de komende periode.

Vanaf 12 juni zullen de vieringen in de kapel van De Duynsberg weer worden hervat. 
In juli gaan de vieringen in Huize Padua weer beginnen.

LET OP!!!
Ondanks allerlei versoepelingen blijft reserverer voor alle vieringen noodzakelijk. Dat kan op  donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81.

Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u 06 - 34 40 65 82.

Voor de vieringen in MFA 't Kruispunt belt u naar 06 - 12 80 45 93

Elke maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u is er een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

 

 

Datum

Goirkese
kerk

 
Montfort
kerk

 
Petrus
Donders
kerk

 
Padua Kapel
De 
Duynsberg
MFA
't 
Kruispunt

 
Lucas
kerk

 

zaterdag
12 juni '21

 
        16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  17.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
Peter Derks
zondag
13 juni '21
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en
Comm. viering
Anja Verbraak
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Theo te Wierik
    09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar

zaterdag
19 juni '21

 
        16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  17.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar

zondag
20 juni '21

 
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
    09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

zaterdag
26 juni '21

 


 
      16.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
  17.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren
zondag
27 juni '21
09.30 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
    09.30 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistie-
viering
Marijn vd Laar


vrijdag
2 juli '21

            09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Henny Spooren/Peter Derks

zaterdag
3 juli '21

 
      16.00 uur
Woord- en Comm. viering
16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks
  17.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks


zondag
4 juli '21

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm. viering
    09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Peter Derks

11.00 uur
Eucharistie-
viering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts

 Algemene gegevens:

Website:                 www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                    info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:            013 - 2070127 (van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                                 Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                 06 - 51 99 01 05 
Bank:                       Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 26 - 27 juni.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 22 juni, 18.00 uur. 

                           nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl


                               

                                              In de wolken - Wolkenloos - 

                                             Er is geen wolkje in de lucht
                                                     De stilte is subliem
                                         Vluchten in luchten hemelshoog
                                       Er is meer tussen hemel en aarde,
                                     meer tussen de sterren en de maan,

                               Vaak dromen we van grote en verre dingen,
                        terwijl we schatten voorbij lopen zonder ze te zien.
                                       Wolken drijven mijn leven binnen
                                     Niet om regen en storm te brengen
                                  maar om kleur te geven aan mijn lucht.

                    Grijze luchten zijn alleen maar wolken die over drijven
                                     en steeds weer breekt de zon door
                   Je staat jarenlang tegen e deur naar het leven te duwen
                      tot je erachter komt dat die deur naar binnen opent.
                                       Leef met je hoofd in de wolken
                                     en sta met je voeten op de grond.