Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Urbi et Orbi Pasen 2021

Urbi et Orbi Pasen 2021

Dit is de overweging die Paus Franciscus hield bij Urbi et Orbi op Eerste Paasdag 2021.

"Lieve broeders en zusters, zalig Pasen!

Vandaag weerklinkt overal ter wereld de verkondiging van de kerk: Jezus de Gekruisigde, is opgestaan, zoals Hij had voorzegd. Alleluia. De paasboodschap biedt ons geen illusie of toverformule. Zij biedt geen uitweg uit de moeilijke situatie waar we ons in bevinden. We zitten nog midden in de pandemie. De sociaaleconomische crisis drukt nog zwaar op ons, vooral op de allerarmsten. En desondanks, het is een schande, gaan de gewapende conflicten door en worden de militaire arsenalen versterkt.

Tegenover, of eigenlijk te midden van, deze complexen realiteit spreekt de paasboodschap van een gebeurtenis die hoop biedt, die niet teleurstelt: 'Jezus, de Gekruisigde, is opgestaan.' Het gaat niet over engelen of geesten, maar over een mens van vlees en bloed een man met een gezicht en een naam: Jezus.

                      "God de Vader heeft zijn zoon Jezus weer tot leven
                gewekt, omdat hij Gods wil gedaan heeft om ons te redden."

Het Evangelie getuigt dat deze Jezus, gekruisigd onder Pontius Pilatus omdat hij zei dat hij de Christus was, de Zoon van God op de derde dag is verrezen, volgens de Schriften en hoe Hijzelf dit aan zijn apostelen had voorzegd. De Gekruisigde, en niemand anders, is opgestaan. God de Vader heeft zijn Zoon Jezus weer tot leven gewekt, omdat Hij Gods wil gedaan heeft om ons te redden.

Onze zwakte, onze tekortkomingen en onze dood heeft Hij op zich genomen. Hij heeft ons leed geleden, Hij draagt de last van onze zonden. Daarom heeft God de Vader Hem verheerlijkt en nu leeft Jezus Christus voor altijd. Hij is de Heer. 

                                                              "De verrezen Christus biedt hoop 
                                                    aan iedereen die lijdt onder de pandemie."


En de getuigen noemen een belangrijk detail: De opgestane Jezus heeft wonden in zijn handen, voeten en zij. Deze wonden zijn het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons. Iedereen die lijdt onder een zware beproeving, in lichaam of geest, kan zijn toevlucht zoeken in deze wonden en daardoor de genade ontvangen van de hoop die niet teleurstelt. De verrezen Christus biedt hoop aan iedereen die lijdt onder de pandemie, aan de zieken en aan hen die een dierbare hebben verloren. Moge de Heer hen troost bieden aan artsen en zorgpersoneel steunen in hun inspanningen. 

Alle mensen, vooral de kwetsbaarsten, hebben hulp nodig en hebben recht op toegang tot noodzakelijke zorg. Dat is des te duidelijker in deze tijd, waarin wij allen geroepen zijn om de pandemie te bestrijden. Vaccins zijn een essentieel middel in deze strijd. In de geest van 'Internationalisering van de vaccins' roep ik daarom de hele internationale gemeenschap op om gezamenlijk de vertraging in de distributie tegen te gaan en te zorgen dat ze met name met de armste landen gedeeld worden.

De opgestane Heer is een troost voor iedereen die z'n werk is kwijtgeraakt of die grote financiële problemen heeft en voor wie er geen sociaal vangnet is. Moge de Heer de overheden inspireren om te zorgen dat iedereen en met name de meest behoeftige gezinnen de hulp krijgt die nodig is om in hun levensonderhoud te voorzien. 

                                                                               "Alle soorten armen
                                                                     moeten weer hoop krijgen."                                       

Helaas heeft de pandemie het aantal armen dramatisch vergroot en duizenden mensen tot wanhoop gedreven. "Alle soorten armen moeten weer hoop krijgen" zei Johannes Paulus II op reis in Haïti. En mijn gedachten en steun gaan met name uit naar de dierbare Haïtianen, opdat ze niet overweldigd worden door de moeilijkheden maar met vertrouwen en hoop naar de toekomst kijken. 

De opstane Heer biedt ook hoop aan de vele jongeren die een tijdlang niet naar school of universiteit kunnen en geen tijd met hun vrienden kunnen doorbrengen. We hebben allemaal echt menselijk contact nodig, en niet alleen virtueel zeker op de leeftijd waarop het karakter en de persoonlijkheid zich vormen. Ik sta de jongeren uit de hele wereld nabij en op dit moment met name die in Myanmar die zich inzetten voor democratie en vreedzaam hun stem laten horen, omdat ze weten dat haat alleen verdreven kan worden door liefde.

Laat het licht van de Verrezene een heropleving brengen voor de migranten, op de vlucht voor oorlog en rampspoed. In hun gezichten herkennen wij het verminkte en lijdende gelaat van de Heer, die de Calvarieberg beklimt. Mogen zij concrete tekenen van solidariteit en broederschap krijgen als bewijs van de overwinning van het leven op de dood, die wij vandaag vieren.

Ik bedank de landen die grootmoedig de lijdenden opnemen die toevlucht zoeken met name Libanon en Jordanië die zeer veel vluchtelingen van het Syrische conflict herbergen. Moge het Libanese volk, dat een periode van moeilijkheden en onzekerheid doormaakt, de troost van de opgestane Heer ervaren en laat de internationale gemeenschap hen steunen in hun roeping om een land te zijn van ontmoeting, samenleving en verscheidenheid.

Moge Christus, onze vrede, eindelijk een eind maken aan het wapengekletter in het geliefde en zo gekwelde Syrië waar inmiddels miljoenen mensen in onmenselijke omstandigheden leven evenals in Jemen, want rondom wat daar gebeurt, heerst een schandelijke, oorverdovende stilte en in Libië, waar eindelijk een uitweg in zicht komt na tien jaar van onenigheid en bloedige gevechten. Mogen alle betrokken partijen daadwerkelijk hun best doen om een eind te maken aan de conflicten, zodat de door oorlog uitgeputte mensen in vrede kunnen leven en kunnen beginnen aan de wederpbouw van hun land. 

De wederopstanding brengt ons natuurlijk naar Jeruzalem. Wij smeken de Heer om vrede en veiligheid voor Jeruzalem, opdat de stad gehoor kan geven aan haar roeping om een plek van ontmoeting te zijn, waar allen  zich broeders kunnen voelen en waar Israëliers en Palestijnen de kracht van de dialoog hervinden om een stabiele oplossing te vinden, waardoor twee staten zij aan zij kunnen leven in vrede en welvaart.

Op deze feestdag gaan mijn gedachten ook uit naar Irak, dat ik de afgelopen maand heb mogen bezoeken. Ik bid dat ze verdergaan op de ingeslagen weg van verzoening, opdat de droom van God waarheid wordt van een familie der mensen die al haar kinderen liefheeft.

Moge de kracht van de Verrezene tot steun zijn voor de mensen in Afrika wier toekomst wordt bedreigd door geweld en internationaal terrorisme vooral in de Sahel en in Nigeria als ook in de regio's Tigray en Cabo Delgado. Mogen de inspanningen voortduren om de conflicten vreedzaam op te lossen met respect voor de mensenrechten en de heiligheid van het leven met een broederlijke en constructieve dialoog in de geest van verzoening en daadwerkelijke solidariteit. 

Er is nog te veel oorlog en geweld in de wereld. Moge de Heer, die onze vrede is, ons helpen de oorlogsgeest te overwinnen. Moge Hij de krijgsgevangenen in conflicten met name in Oost-Oekraïne en Nagorno-Karabach veilig en wel laten terugkeren bij hun families. En moge Hij de bestuurders overal ter wereld ertoe aanzetten om een wedloop om nieuwe wapens te stoppen. 

Vandaag, 4 april, is de internationale dag tegen landmijnen. Geniepige en afschuwelijke wapens die jaarlijks veel onschuldigen doden of verminken, waardoor de mensheid niet 'samen kan wandelen of op paden van het leven zonder te vrezen voor de hinderlagen van verwoesting en dood'. Hoeveel mooier zou de wereld zijn zonder dat dodelijk tuig. 

Dierbare broeders en zusters, ook dit jaar vieren veel christenen op verschillende plekken Pasen met veel beperkingen. Soms kunnen ze niet eens bij liturgische vieringen zijn. Laten we bidden dat dat soort beperkingen verdwijnt evenals alle beperkingen van de vrijheid van godsdienst en dat het eenieder toegestaan zal zijn om God vrijelijk te prijzen en te loven. 

Laten we, onder de vele moeilijkheden die we tegenkomen nooit vergeten dat wij genezen zijn door de wonden van Christus. In het licht van de verrezen Heer verandert ons lijden. Waar dood was, is nu leven. Waar rouw was, is nu troost. Door het kruis te omarmen heeft Jezus ons lijden zin gegeven. En laat ons nu bidden dat de weldadige effecten van deze genezing zich over de hele wereld verspreiden. 

Ik wens u allen een zalig Pasen."