Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 6 - 7 maart 2021

Nieuwsbrief 6 - 7 maart 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 5
6 - 7 maart 2021


In deze aflevering:
- Oplichten;
- Veertigdagentijd en vastentijd;
- Begraafplaats Gershwinstraat;
- Overleden: eerste pastoor van Montfortparochie;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Oplichten
Wij vernemen slechts
die straal van omhoog
en het licht
dat van hem uitgaat
wat hij bespreekt
met zijn zielsverwanten
laat zich raden - 
de weg die hij zal gaan
afdalen van deze hemelse plek
en opgaan naar Jeruzalem
waar ontegenzeggelijk
het kruis wacht
intussen
tuit het
God weet waarvandaan
'luister naar hem'
in ons hart
misschien
dat het er ooit
van gaat komen
afstemmen op de bron
wij zouden herademen
en stralend oplichten
op weg naar onze bestemming
San Salvatorgemeenschap - Veertigdagen 2 Oplichten
Beeld; Kees Aalbers, 'Transfiguratie' 2008
Tekst: Hans Waegemakers

 

Veertigdagentijd en vastentijd.
Wanneer begint de veertigdagentijd?
De veertigdagentijd begon dit jaar op 17 februari 2021. De veertigdagentijd begint elk jaar op een andere datum. Dat komt omdat het begin van deze periode afhangt van de datum waarop het Pasen is. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. En zo schuiven alle dagen die met Pasen te maken hebben elk jaar mee met de nieuwe datum. Precies 46 dagen voor Eerste Paasdag begint de veertigdagentijd. Die eerste dag is altijd een woensdag, en deze dag wordt Aswoensdag genoemd. Christenen laten dan een askruisje op hun voorhoofd tekenen of, zoals dit jaar, wat as over hun hoofd strooien. De betekenis is wel hetzelfde, en heeft te maken met de symboliek van de as. In de tijd van de Bijbel was het een teken van rouw om as over je hoofd te strooien. Bovendien maakt as de grond weer vruchtbaar en kan het reinigend werken. Het askruisje betekent daarom dat de gelovigen erkennen dat ze God nodig hebben, en steeds opnieuw willen kiezen voor wat rein en vruchtbaar is: de boodschap van Jezus.

Wat betekent de veertigdagentijd?
De veertigdagentijd is voor veel christenen een tijd van inkeer en bezinning. Om het paasfeest goed en oprecht te kunnen vieren is er voorbereiding nodig. De periode van veertig dagen doet denken aan de periode die Jezus doorbracht in de woestijn toen Hij door de duivel op de proef werd gesteld. (Benieuwd? Lees het hier in Matteüs 4) Tijdens de veertigdagentijd proberen veel christenen iets extra’s te doen. Ze lezen bijvoorbeeld vaker uit de Bijbel of zetten zich extra in voor de buurt. Of ze onthouden zich juist van sommige luxe door te vasten. Raar, maar waar: de veertigdagentijd duurt niet 40 dagen. Van Aswoensdag tot Eerste Paasdag is het 46 dagen. Dat komt doordat de zes zondagen niet meegeteld worden. En doe je aan vasten tijdens de veertigdagentijd? Dat hoeft ook niet op zondag, want de zondagen zijn zo bijzonder voor de gelovigen dat het feestdagen zijn.

Waarom heet de veertigdagentijd de vastentijd?
De veertigdagentijd wordt ook wel de vastentijd genoemd, omdat veel gelovigen vasten tijdens deze periode. Vlak voor de vastentijd wordt carnaval gevierd. Er wordt uitbundig feestgevierd en genoten van alles dat het leven biedt, om vervolgens een periode van vasten in te gaan. Hoewel het vasten vroeger vaak strenger was dan nu, zijn er nog steeds veel gelovigen die vasten in de veertigdagentijd. Bijvoorbeeld door bepaalde dagen of gedurende de hele periode weinig of sober te eten, of door 40 dagen lang minder social media te gebruiken, of geen alcohol te drinken.
Wat doe jij dit jaar tijdens de veertigdagentijd? Ben je nog op zoek naar bijbelse inspiratie? Zie hier de link.


Begraafplaats Gershwinstraat. 
Om de renovatie van het kerkhof aan de Gershwinstraat te voltooien moeten er nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zullen de komende weken plaatsvinden.

  • Het verwijderen van bomen: coniferen die zijn uitgegroeid uit potplanten bij graven. Dit zal gebeuren a.s. vrijdag en zaterdag 5 en 6 maart. Omdat deze bomen over het gehele terrein verspreid staan zal het kerkhof gedurende die dagen gesloten zijn.
     
  • De 4 Italiaanse populieren, bij de Calvarieberg, zijn in slechte conditie en leveren een gevaar op voor de veiligheid. Deze 4 Italiaanse populieren worden niet gerooid maar op een hoogte van ca. 5 m. getopt. Dit wegens holle ruimten in de bomen welke ecologisch waardevol zijn en daarmee toch de veiligheid van de bomen gewaarborgd is. Aftakelende bomen zijn daarnaast rijk aan insecten die weer tot voedsel dienen voor bijvoorbeeld spechten. Klimop op de stammen zorgt voor nestgelegenheid voor vogels en nectar voor bijen. Dit inkorten zal gebeuren woensdag 10 maart. Ook die dag zal gedurende de werkzaamheden de begraafplaats gesloten zijn.

Op het kerkhof worden de bomen gecompenseerd met inheemse soorten. Deze soorten worden nader bepaald en zullen naar verwachting in het voorjaar gepland worden.

  • Na het kappen zullen de stronken gefreesd worden, de gaten gedicht worden, zal het achterste gedeelte van het kerkhof waar nog graven aanwezig zijn, geëgaliseerd worden en met gras ingezaaid worden.  

Het parochiebestuur heeft besloten, op advies van de gemeentelijke ecoloog Rob van Dijk, de ontwikkeling van de biodiversiteit te bevorderen.
Op het achterste deel van de begraafplaats is een goed ontwikkelde vegetatie van droge schrale zandgronden aangetroffen. Kenmerkende soorten zoals reukgras, muizenoor en Sint-Janskruid zijn in hoge dichtheden aanwezig. Ook zijn veel insecten zoals bijen (hommels), vlinders, zweefvliegen en sprinkhanen aangetroffen.
Dit type grasland neemt een tussenpositie in tussen de sterk bemeste graslanden in het agrarisch gebied en de voedselarme (en tegenwoordig ook mineraalarme) heidegebieden. Het is tegenwoordig zeldzaam door vermesting, verruiging en te intensief groenbeheer, en vrijwel teruggedrongen tot enkele goed beheerde wegbermen. Het is de moeite waard om eens te inventariseren of in deze vegetatie landelijk zeldzame insecten van de Rode Lijst voorkomen.
Het voorgenomen bewerken en opnieuw inzaaien van dit deel van de begraafplaats is af te raden, omdat hiermee de bestaande waardevolle kruidenvegetatie zal verdwijnen. Daarbij zal het ‘uitbundige’ effect van inzaaien beperkt zijn tot 1 of 2 jaar, omdat juist een- en tweejarige planten (klaproos, korenbloem etc.) voor dit effect zorgen. Op termijn zal de vegetatie verruigen, of afhankelijk zijn van periodieke grondbewerkingen. De bestaande kruidenrijke vegetatie is weliswaar minder uitbundig, maar wel soortenrijk en zeker interessant voor wie er oog voor heeft. Om de huidige kruidenrijke vegetatie in stand te houden en te kunnen beheren zal er eenmaal per jaar gemaaid en geruimd worden in verband met de waardevolle kruiden die nu reeds aanwezig zijn. Het afvoeren van het maaisel is van belang omdat dit voorkomt dat de bodem wordt verrijkt met voedingstoffen (meststoffen) en daardoor verruigt.

Met het hout dat vrijkomt door het rooien van de bomen zal een houtwand worden aangelegd rondom dit terrein (het open veld rechts van de Calvarieberg) zodat de biodiversiteit zich volledig kan ontwikkelen. Deze werkzaamheden zullen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van volgende week plaatsvinden.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Commissie begraafplaatsen.


Overlijden eerste pastor van de Montfortparochie.

Vorige week bereikte ons het bericht van het overlijden op 89 jarige leeftijd van de eerste pastor van onze geloofsgemeenschap. 
GODEFRIDUS JOZEF MARIA TESSER
Voor velen onder ons Frits Tesser,
Moge hij rusten in vrede.
Het bericht brengt ons in gedachten terug naar de eerste opbouw van een nieuwe wijk in Tilburg Noord. 
In een brief van Mgr. Bluyssen van 30 april 1967 lezen we dat een deel van de parochie Heikant en een deel van de parochie Hasselt afgescheiden werd en een zelfstandige parochie zou worden. Deze zou worden toevertrouwd aan de Montfortanen.  Toen Frits Tesser gevraagd werd in Tilburg te gaan werken, zei hij ja, omdat hij het een uitdaging vond te mogen werken aan een nieuwe geloofsgemeenschap. 
De start was niet eenvoudig. Hij had immers geen huisvesting en geen kerkgebouw. Hij is gastvrij ontvangen door de  Norbertijnen tot hij een huis vond op de hoek van de Bellinistraat en de Dirigentenlaan. Voor de bijeenkomst van de gelovigen en de vieringen  kreeg hij steun van bouwbedrijf Gebr. Van de Ven. Hij mocht gebruik maken van de bouwkeet. De kerstviering in december 1967 werd gehouden in een overvolle bouwkeet aan de Corellistraat.
We mogen hem nog steeds dankbaar zijn voor de inspirerende aanzet. Frits Tesser was pastor van 1967 tot 1975.
Mocht u meer willen lezen over de geschiedenis van onze geloofsgemeenschap dan verwijzen we u naar de website www.montfortparochie.nl


Vieringen in de komende weken.
LET OP!
Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00u en 12.00u. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81.
Voor de Lucaskerk belt u naar 06-34 40 65 82.


* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201;
* Iedere vrijdag om 09.30u een viering in de Goirkese kerk;
* Helaas zijn er géén vieringen mogelijk in zorgcentra Padua en De Duynsberg vanwege de coronamaatregelen. Dit geldt ook voor MFA 't Kruispunt. 

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag 6 maart

     


17.30 uur
Woord- en comm.
viering
Bert Simons

Zondag 7 maart  09.30 uur
Woord- en comm.
viering
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en comm.
viering
Gerard Stevelink
Jos Langenhoff


11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Peter Derks

Zaterdag13 maart

 

 

    17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 14 maart  09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik

11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 

 

Zaterdag 20 maart

 

      17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Peter Derks
Zondag 21 maart 09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en comm.
viering
Anja Verbraak
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


11.00 uur
Woord- en comm.
viering 
Peter Derks

 

Zaterdag 27 maart

     
17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 
Zondag 28 maart
Palmzondag
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

  

 

Algemene gegevens:

Website:                             www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:                                info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                        013-2070127 (van 09.30u - 12.30u)
                                            Voor noodgevallen (08.00u tot 20.00u)
                                            06-51990105
Bank:                                  Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 20 en 21 maart. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 16 maart, 18.00 uur.
nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl
 

                                                          Uitgenodigd.
                                                        Een hand reikt
                                                kom erbij je mag er zijn
                                                 Ogen heten je welkom
                                                          je bent gezien.
                                          Oren luisteren naar je verhaal
                                                       je bent gehoord
                                                    Armen openen zich
                                               kom binnen rust even uit
                                            Een wekend gastvrij gebaar
                                                  Een mens opent zich
                                            Sjon Donkers (Medemens 2)