Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 6 en 7 februari 2021

Nieuwsbrief 6 en 7 februari 2021

Nieuwsbrief
Aflevering 2021 - 3
6 - 7 februari 2021


In deze aflevering:
- Voorstellen: Peter Derks, pastoraal werker;
- Vastenavond - Carnaval - Vasten;
- Vastenactie;
- Vastencyclus 2021 Montfortkerk;
- Een reminder;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Voorstellen: Peter Derks, pastoraal werker.
Beste mensen,

Met genoegen stel ik mij aan u voor als uw nieuwe pastoraal werker: Peter Derks. 
Ik ben van 1962: geboren en getogen in Volkel, gemeente Uden. 
Na de Hogere Tuinbouwschool in Den Bosch studeerde in Theologie in Tilburg en Nijmegen. Mijn eerste pastorale plek was het dekenaat Ravenstein - Uden, in een tijd waarin mijn echtgenote pastoraal werkster in Oss was. 
Vervolgens heb ik ruim 18 jaar gewerkt in de Parochie Dongen (later samen met Rijen, Hulten en Molenschot). 
Twee keer vroeg de bisschop van Breda daarna om op een nieuwe plek te gaan werken: eerst in Breda zelf, en anderhalf jaar geleden in de parochies van Oudenbosch en Zevenbergen. 
Al die tijd zijn we in Dongen blijven wonen omdat mijn echtgenote er geestelijk verzorger is voor ouderen én omdat onze kinderen ook gehecht zijn aan Dongen vanwege scouting (Wij hebben drie zonen; de jongste studeert Theologie in Utrecht). 
Op alle plekken waar ik gewerkt heb, heb ik speciale aandacht gehad voor pastoraat met en voor jonge gezinnen. Naast het gezinspastoraat heb ik veel Bijbelgespreksgroepen en boekbesprekingen begeleid en ga ik graag voor in uitvaarten en weekendvieringen. 
Ook heb ik veel met basisscholen samengewerkt. In Dongen verzorgde ik jaarlijks een gastles over Peerke Donders (!)
En toen kwam de vacature in uw Peerke Dondersparochie op mijn pad!
Dat voelt voor mij als een cadeautje.
Vanaf Dongen is het maar 12 kilometer fietsen naar Tilburg. 
Toen ik op de website het pastoraal beleidsplan las dat u samen hebt opgesteld, werd ik daar heel warm van. Daarin lees ik dat de Peerke Dondersparochie de verbinding zoekt met de samenleving. 
Bij de - zeer prettige - kennismaking met bisschop De Korte kreeg ik van hem zijn boek 'Geroepen tot hoop - bouwen aan een barmhartige kerk'. Ik merk dat ook onze bisschop de verbinding van kerk en wereld nadrukkelijk zoekt. 
Hartelijk katholiek zijn in deze tijd. Dat is wat ik graag samen doe met u. 
Ik zie er naar uit om met u kennis te maken! 
Hartelijke groeten, Peter Derks.
Dongen, 27 januari 2021.


Vastenavond - Carnaval - Vasten.
Dinsdag 16 februari is het Vastenavond. Op deze dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag, voor katholieken het begin van de Vastentijd, wordt het carnavalsfeest afgesloten. 
In de loop van de laatste decennia hebben deze begrippen een andere betekenis en invulling gekregen, maar misschien is het goed om nog even stil te staan bij hoe het was en wat we er in deze tijd van willen maken. 
Uit oude geschriften blijkt dat er al in de vroege Middeleeuwen rond februari liederlijke rituelen/vieringen waren, gewijd aan het opwekken van de ingeslapen natuur. Een algemeen thema dus, dat in de tijd sterk samenviel met vastenavond, de vooravond van de vasten. Op deze avond werden de bloemetjes nog eens buitengezet voordat de vastentijd begon. Men maakte de voorraadkast leeg. Eieren, melk en meel werden bijvoorbeeld gebruikt om pannenkoeken of oliebollen te bakken. Oude vastenavondliederen werden vaak ook "bedelliedjes" genoemd, om daarmee de leefomstandigheden van veel mensen aan te duiden. Zoals bij zoveel gebruiken, is ook hier dus sprake van het samenvoegen van algemene en kerkelijke gebruiken. Het signaal van hoop. Hoop op het botten van de natuur kunnen we in deze tijd vertalen in hoop op verlossing van het virus en versterking van onze levenskracht. 
Het carnavalsfeest zal bescheiden moeten zijn. Staat u er met uw familie wel bij stil. Maak het thuis gezellig. 
De vastentijd is een tijd waarin katholieken zich voorbereiden op het lijden en de verrijzenis van Jezus. Dat wordt gedaan door ons te onthouden van zaken waarop we gesteld zijn. Ouderen onder ons herinneren zich wellicht nog de tijd dat gezonde mensen slecht één volledige maaltijd per dag mochten gebruiken en op vrijdag geen vlees. Het waren geen voorschriften van Jezus maar kerkelijke bepalingen, mede ingegeven door omstandigheden uit die tijd. Op vrijdag geen vlees eten was bijvoorbeeld ingegeven door het feit dat Jezus op vrijdag gestorven is. Vis was veel goedkoper. Daarom werd afgezien van vlees en werd vis gegeten. Zou in onze tijd en op verschillende plekken op de wereld anders ingevuld worden. De oproep tot vasten in onze tijd is een persoonlijke afweging en invulling. 
Wat offert u op  of wat doet u juist wel? 


Vastenactie 2021
Omdat veel kerken werden gesloten tijdens de vastenperiode 2020 en de Vastenactie-campagne daarmee in veel parochies werd stopgezet, is besloten het thema van 2020 te herhalen: 
Werken aan je toekomst - Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan - 
Bovendien heeft de Covid-19 pandemie naar verwachting desastreuze gevolgen voor de werkgelegenheid, met name bij jongeren. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. 
Met de Vastenactie-campagne 2021 (van 17 februari tot en met 5 april) willen we nog meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 
Het is mogelijk om in al onze kerken een bijdrage te geven aan de Vastenactie. Mocht u zelf, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, dan kunt u de bijdrage overmaken naar NL 21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie , Den Haag. 
Wij bevelen de actie van harte bij u aan en zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 


Vastencyclus 2021 Montfortkerk
Al bijna een jaar worden we geteisterd door het corona-virus en de laatste maanden is het alleen maar erger geworden. Veel mensen zien het nauwelijks meer zitten, zijn ziek of eenzaam, treuren om geliefden die ze niet meer kunnen zien of zelfs verloren hebben, veel ondernemers en kostwinners staat het water aan de lippen of nog erger. Kortom, crisis. Daarom is in deze veertigdagentijd gekozen voor een thema dat iets van bemoediging, troost en gedragen worden aangeeft. Het thema is in de passieve vorm verwoord en vanouds in de christelijke traditie betekent dit dat wat gezegd is, behalve door mensen met name ook door God zelf, gerealiseerd wordt. 
Het overkoepeld thema luidt:
Gezien en gehoord worden.
Dit hoofdthema is verbonden met het beeld van weer op weg geholpen worden. De schriftlezingen van de verschillende zondagen in deze vasten geven aanleiding om een specifiek aspect van dit beeld te overwegen. 
21 februari: 
Gen 9, 8-15 en Mc 1, 12-15                                Vertrouwen krijgen
28 februari:
Gen 22, 1-2 9a 10-13 15-18 en Mc 9, 2-10       Je weg vinden
7 maart:
Ex 20, 1-17 en Jo 2, 13-25                                   Aanwijzingen zien en horen
14 maart:
2 Kron 36, 14-16 19-23 en Jo 3, 14-21              Wegen worden weer begaanbaar
21 maart:
Jer 31, 31-32 en Jo 12, 20-33                              Ten diepste weet je het


Een reminder
Misschien is er op zondag geen plaats meer om naar de kerk te gaan. Misschien bent u kwetsbaar of bang om u zich onder de kerkgangers te bewegen. Daar is natuurlijk alle begrip voor. Misschien is het daarom goed om u nog eens te wijzen op de online vieringen van de Mariakerk. U vindt deze op www.norbertijnenparochiehq.nl/onlinekerkdienst/ en op de website van onze parochie via deze link.


Vieringen in de komende weken

Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk. Dat kan op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81.
Voor de vieringen in de Lucaskerk belt u naar 06 - 34 40 65 82

* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15uur een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201;
* Voorlopig geen vieringen in zorgcentra De Duynsberg en Padua. 
* Ook geen vieringen in MFA 't Kruispunt.
* Iedere vrijdag om 09.30 uur een viering in de Goirkese kerk. 

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag 6 februari

     
17.30 uur
Eucharistieviering
Geert Eijsbouts
Frank Lemmens
 
Zondag 7 februari  09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Renee vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm. 
viering
Rob Waijers
Jos Langenhoff


11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts

Zaterdag 13 februari

 

 

    17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 14 februari  09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Anja Verbraak
11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik

11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 

 

Woensdag 17 februari
Aswoensdag

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  19.00 uur
Aswoensdagviering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
Gerard Stevelink 
19.00 uur
Aswoensdagviering
Geert Eijsbouts
Zaterdag 20 februari      


17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren

 

Zondag 21 februari 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren
 
Zaterdag 27 februari       


17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Zondag 28 februari 

 

09.30 uur
Eucharistieviering 
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


 

 

 

 

 Algemene gegevens:

Website:                         www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:                            info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar:                    013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                        Voor noodgevallen (van 08.00 uur tot 20.00 uur)
                                        06 - 51 99 01 05 
Bank:                              Rabobank NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 20 en 21 februari.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 16 februari, 18.00 uur.

e-mail: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl