Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 23 en 24 januari 2021

Nieuwsbrief 23 en 24 januari 2021


Aflevering 2021 - 2
23 - 24 januari 2021


In deze aflevering:
- Nieuwjaarswens;
- De herbergier;
- Actie Kerkbalans;
- Werkzaamheden Kerkbalans;
- Hoe wordt de nieuwsbrief samengesteld en hoe wordt hij voor en van de gehele parochie?
- Hoe betrokken ben ik bij de parochie?
- Digitale viering vanuit de Opstandingskerk;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.

 

Nieuwjaarswens.
Ik ben Jan Swolfs en woonde met mijn vrouw Anny van den Berg 20 jaar op Duynsstaete. Wij waren trouwe bezoekers van de weekenddiensten op de Duynsberg. Ik ben zelfs enkele jaren lezer en medewerker geweest. Ik heb me teruggetrokken vanwege mijn leeftijd: ik ben nu 94 jaar! Vóór mijn huwelijk was ik frater.
Momenteel woon ik op de Reyshoeve, omdat mijn vrouw daar wegens ziekte is ingeschreven. 

Wat zal 2021 ons gaan brengen?
Is het enkel: onze leeftijd verlengen? 
Laten we liever denken aan een andere rol.
Het leven is immers zeer 'gedachten-vol'
Naast liefde voor elkaar en heuse gezelligheid,
Steeds diepe aandacht voor de ander, en barmhartigheid.
Komt daarbij ook nog gezondheid en heel veel geluk.
Dan kan 2021 voor ons toch niet meer stuk?


De herbergier.
Bij het kerstverhaal worden we op de hoogte gebracht van alles wat zich afspeelde "rond" de geboorte van Jezus in Betlehem. Van al het wél en wee. De herbergier kwam er niet zo gunstig van af. Hij werd zelfs niet met zijn naam genoemd. Hij wist alleen te vertellen dat er geen plaats was voor de hoogzwangere Maria, die elk ogenblik zou kunnen bevallen. Een keiharde mededeling! Voor ieder van ons was hij daarmee volledig afgedaan. Maar was dikwijls het geval is: Vaak staan wij klaar met een vlotte conclusie, zonder dat we verder hebben nagedacht. Doorgaans is zo'n conclusie dan bovendien nog negatief. 
Je moet iets van beide kanten gehoord hebben wil je met een gefundeerd oordeel klaar staan, maar dat vergeten we gemakshalve maar even. 
In een gedicht van Nel Benschop krijgt de herbergier als het ware de kans om zich te verdedigen. Het is treffend weergegeven. Van DIE kan had ik het nog niet bekeken. En u? Misschien een lesje voor ons! 

Waarom word ik door alle eeuwen
beticht van onbarmhartigheid?
Ik zou het wel uit willen schreeuwen:
'Ik kon niet anders in die tijd!'
Ach ja, u hebt wel makkelijk praten,
maar moest ik dan een zwangere vrouw
tussen die ruwe mannen laten? 
Als zij haar kind daar krijgen zou
dan was ze ook niet te benijden.
Dus heb 'k hen naar de stal gebracht;
ze waren dankbaar en bescheiden.
('k Vroeg hen geen geld voor deze nacht.)
En toen de herders mij vertelden
van 't licht en van het hemels lied
dat engelen zongen in de velden,
geloofde ik mijn oren niet:
want in mijn stal werd Hij geboren
wiens komst zo lang reeds was voorzegd.
Waarom moet ik dan steeds weer horen:
"Die herbergier was hard en slecht"?

                                 Nel Benschop
 


Actie Kerkbalans. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen.


Vanaf zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. 
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona, omdat we mensen zijn: mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. 
Vanaf 21 januari proberen wij de brieven voor de actie Kerkbalans te bezorgen. 
Mocht u onverhoopt geen brief ontvangen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de volgende bankrekeningnummers:

Voor toren De Vlaspit: NL 22 RABO 0151 2171 30 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren de Vlaspit

Voor toren Frater Andreas: NL 05 RABO 0151 2199 58 t.n.v. Parochie Peerke Donders, torens Frater Andreas

Voor toren De Montfort: NL 73 RABO 0151 2130 11 t.n.v. Parochie Peerke Donders, Toren De Montfort

Voor toren De Bron / Het Goirke: NL 20 RABO 0171 2001 36 t.n.v. Parochie Peerke Donders, toren De Bron / Het Goirke

of naar de algemene rekening van de parochie: NL 28 RABO 0304 9188 57 t.n.v. Parochie Peerke Donders. 

Wat proberen wij te verzorgen en te zijn:

Inspirerende vieringen
In onze kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen te delen.

Een zorgzame gemeenschap
We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in onze kerk bent u welkom. U vindt er een luisterend oor. God houdt ook van u en kent u zoals u echt bent. 

Wat doen wij met uw bijdragen? 
Een overzicht van de staat van baten en lasten van voorgaande jaren treft u hier aan op de website.

"Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. Actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit."
Bisschop Hans van den Hende,
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Mogen wij ook dit jaar op uw steun rekenen. Voor de kerk van morgen! 


Werkzaamheden Kerkbalans.
Op dinsdag 19 januari is er door een kleine groep mensen weer werk verricht voor de Kerkbalans. 
Door het regime van vrouwe corona hebben we een beroep gedaan op een kleine groep mensen. We konden op deze manier op de vereiste afstand werken in de zaal van het parochiecentrum Hoefstraat 201. 


Om 09.00 uur stipt was iedereen aanwezig en om 14.00 uur werd de laatste enveloppe ingestoken en dichtgeplakt. Hulde voor de vrijwilligers! Met veel zin en animo is er gewerkt. Ook de keukenploeg heeft zich van haar beste kant laten zien. We hebben beslist geen honger geleden. 

Een grote groep vrijwilligers zal in de komende periode zorgen dat alle brieven bezorgd worden. Daarna is de beurt aan u, de gulle gevers. Dank aan iedereen die dit jaar de Kerkbalans weer mogelijk heeft gemaakt, maar we hopen in 2022 toch weer met een fijne grote ploeg te kunnen Kerkbalansen. Hoe wordt de nieuwsbrief samengesteld en hoe wordt hij voor en van de gehele parochie?
Het is fijn om te horen, dat de nieuwsbrief door u gewaardeerd wordt. 
Natuurlijk leven eer ook vragen.
- Kunnen we nog informatie alleen voor onze toren kwijt? 
- Waarom staat er van onze toren zo weinig informatie in de brief? 
- Hoe komen jullie aan informatie en hoe selecteer je onderwerpen? 

Ons antwoord is heel eenvoudig: "We zijn onder andere afhankelijk van inzendingen van parochianen". Iedere parochiaan is vrij om een artikel in te sturen. 

Er zijn ook mensen die verantwoordelijk zijn om namens een werkgroep een stukje te schrijven als daar aanleiding voor is. 
Juist als we lezen over initiatieven uit andere delen van de parochie kan dat leiden tot meer eenheid. 


Hoe betrokken ben ik bij de parochie?
Toen we enkele jaren geleden bij elkaar kwamen om te praten over een beleidsplan, bleek dat we daar allemaal verschillende gevoelens bij hadden. Sommigen onder ons hielden zich nog vast aan hetgeen ze van huis uit meegekregen hebben. Ze spraken met spijt over het teloorgaan van lessen en praktijken op school. Aan de andere kant stonden mensen die het instituut kerk de rug toegekeerd hebben; ze zijn zoekende naar zingeving. Tussen deze uitersten staan nog veel vormen van omgaan met het begrip kerk. 
Bij de voorbereiding op bijvoorbeeld de doop van een kind hoor je motivaties als: 
- Baat het niet dan schaadt het niet;
- Ik doe het voor mijn ouders, het hoort bij het gezin;
- Ik heb vroeger genoten van de verhalen, als er voorgelezen werd uit de bijbel.
Het gemeenschappelijke in al deze reacties is, dat er een emotionele betrokkenheid of een gemis daaraan werd uitgesproken. Het kan niet anders dan dat de diversiteit in onze zich snel ontwikkelende samenleving groot is. We moeten daarmee om weten te gaan. 
Het was niet vreemd, dat we ons uiteindelijk konden vinden in de formulering dat we een BEWEGING willen zijn die probeert Jezus weg te gaan in onze tijd. Dat is geen gemakkelijke opdracht die we samen uit moeten voeren. Hoe zou Jezus omgaan met medisch-ethische vragen? Hoe zou hij de verschillende culturen in onze samenleving met elkaar willen verbinden? Daarbij zal de een met een glimlach ontwikkeling aanzien, de ander vol vuur nieuwe taken oppakken, een derde met heimwee aan vroeger denken als hij/zij langs de kerk loopt waar hij/zij de eerste communie deed. 
Als we naar de emoties kijken zien we rondom de kerk deelnemers, gasten en vrienden die ons allen even lief zijn. Het is zaak dat we allen deel uit maken van onze beweging. De een in het hart, de ander meer aan de zijlijn, maar wel door ons allen gewaardeerd. 
In ons zoeken worden we bijgestaan door leden van het pastorale team, maar ook door leden van de geloofsgemeenschap, door het koor dat ons zoeken uitzingt. Het is daarom in ieders belang dat de infrastructuur van onze parochie overeind blijft. 
Een actie als De KERKBALANS is daarom een noodzaak voor ieder, hoe hij of zij ook invulling geeft aan de betrokkenheid. 

 

Digitale viering vanuit de Opstandingskerk.
In het kader van de Oecumenische Week van gebed heeft onze parochie tezamen met PKN Tilburg en de Molukse Evangelische Gemeenschap G.I.M. een digitale viering opgenomen vanuit de Opstandingskerk aan de Cobbenhagelaan in Tilburg. 
Het thema van dit jaar luidt: #Blijfinmijnliefde
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus betrof het een besloten samenzijn. 
De Week van Gebed vindt ieder jaar plaats rond de derde week van het jaar. In de voorbije jaren was er dan op zaterdagavond met PKN Tilburg een viering in de kapel van de Duynsberg en op zondag (roulerend) een viering in onze parochie of de Indische- dan wel de Molukse Gemeente. Voor deze editie liep het helemaal anders. De Indische Gemeente had verplichtingen elders. 
Hieronder vindt u de link naar de viering. 
https://youtu.be/_wEdC87uR0g


Vieringen in de komende weken. 
Let op!!!

Reserveren voor alle vieringen blijft noodzakelijk.
Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00u en 12.00u. 

Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06 - 34 40 65 81 . 

Voor de vieringen in de Lucaskerk is het telefoonnummer 06 - 34 40 65 82.

Vanwege de corona-maatregelen zijn er voorlopig geen vieringen in zorgcentra De Duynsberg en Padua. Eveneens zijn er geen vieringen in MFA 't Kruispunt. 

* Iedere vrijdag om 09.30 uur een viering in de Goirkese kerk;
* Iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur een viering in de kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Datum / Locatie Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

 

Zaterdag 23 januari

      17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 24 januari

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Frans Maas
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag 30 januari      


17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren

Zondag 31 januari 

 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Liesbeth Eijsbroek
11.00 uur
Woord- en Comm. 
viering
Gerard Stevelink
Bert Jacobs
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Henny Spooren
       
17.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
 

 

Zondag 7 februari

 

09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers
Jos Langenhoff
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
       


17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

 

Zondag 14 februari 

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


09.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Anja Verbraak

11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar


Algemene gegevens:

Website                      www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail                         info@parochiepeerkedonders.nl
Bereikbaar                 013-2070127 (van 09.30 uur - 12.30 uur)
                                    Voor noodgevallen (van 08.00 uur - 20.00 uur)
                                    06 - 51 99 01 05 
Bank                           Rabobank: NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 6 en 7 februari. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 2 februari, 18.00 uur via e-mail nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl