Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 14 en 15 november 2020

Nieuwsbrief 14 en 15 november 2020

In deze aflevering:
- Reserveren voor een viering;
- Mijmeringen;
- Adventscyclus 2020 Montfortkerk;
- Kerstacties 2020;
- "En wat zegt-ie nou?"
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Reserveren voor een viering.
Op dit moment mogen er slechts 30 mensen tegelijk een viering bijwonen in ieder van onze kerken. Daarom is reserveren vooraf verplicht. 
Dat kan op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
Voor de vieringen in de Montfortkerk, het Goirke en de Petrus Donderskerk belt u naar 06-34406581.
Voor de vieringen in de Lucaskerk is het telefoonnummer 06-34406582.
Op dit moment kan er geen viering zijn in 't Kruispunt vanwege de aangescherpte maatregelen. We hopen die snel weer te kunnen hervatten. Ook de vieringen op Padua kunnen voorlopig niet doorgaan. 
Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk wordt dringend geadviseerd. 
Ook wij moeten onze mogelijkheden steeds aanpassen aan de maatregelen die door de overheden aangegeven worden. Via onze website en via Nieuwsbrieven proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Let dus op deze berichtgeving. 


Mijmeringen.
Iemand die me goed kent, gaf me eens het boek: 
Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt.
van Haemin Sunim. De schrijver is zen-monnik en 
voormalig hoogleraar, die zich bezig houdt met de 
uitdagingen van het leven. Inderdaad is er nu wat 
meer tijd om stil te staan bij het hoe en waarom van 
ons handelen, zo ook met het omgaan met onze 
relaties. Ik lees hierover in zijn boek:
Het maakt niet uit hoe gekwetst je bent,
je hoeft niet het laatste woord te hebben.
Het laatste woord kan zelfs de goede herinneringen uitwissen.
Is het nodig de goede herinneringen uit te wissen, omdat de omstandigheden zijn veranderd?

De omstandigheden, ze veranderen voortdurend. Kijk ik naar mezelf, dan moet ik constateren dat ik b.v. in deze coronatijd meer thuis ben en dat geeft rust. Er is meer tijd om bekenden te bellen of te appen. Gezellig!! Maar waarover dan? Soms geef ik onterecht een oordeel over anderen. Niet aan betrokkene maar aan derden. Achteraf heb ik er spijt van, maar het kwaad is geschied. Hebt u dat ook wel eens? Kijk ik om me heen dan zie ik dat mensen vermoeid raken of moedeloos. Besteed ik er aandacht aan? Laat ik merken dat ik zie dat ze het moeilijk hebben? Je kunt dan minder hebben, oftewel het lontje wordt korter. Natuurlijk mag je niet alles aan corona wijden. Leeftijd speelt ook een rol. Ik merk aan oudere mensen om me heen dat ze wat meer naar binnen gekeerd zijn en ontwikkelingen in de samenleving minder waarderen of meemaken. Volgens mij moeten we als geloofsgemeenschap ook wat meer naar buiten durven kijken. Helpen we nog mee aan de opbouw van de gemeenschap na ons? Werken we aan een duurzame wereld? Werken we aan een vreedzame wereld? Elke zondag bidden we om vrede, maar werken we ook aan vrede? Op de eerste plaats aan vrede met de mensen om ons heen? Al peinzend constateer ik voor mezelf dat ik, om in de termen van Haemin Sunim te spreken, nog teveel herinneringen wis en een vreedzaam leven geweld aan doe. En dat op een tijdstip dat de voorbereiding van het kerstfeest, het feest van vrede nadert. 
Daarom is het fijn dat onze voorgangers weer een aansluitende reeks van overwegingen hebben voorbereid. Ik hoop, dat deze u ook uitnodigen tot mijmeren en u aansporen om trouw te blijven aan de herinneringen. 
Joke Roovers.


Adventscyclus 2020 Montfortkerk.
In deze tijd van coronacrisis worden we voortdurend herinnerd aan de eigen verantwoordelijkheid inzake ons aller gezondheid. Die lijn willen we in onze adventscyclus doorzetten. De Schriftlezingen geven daar ook aanleiding toe. Het verlangen naar Gods geboorte in en tussen mensen in deze adventstijd is onlosmakelijk verbonden met onze eigen inzet daarvoor. Dat blijkt in de thema's van de eerste drie zondagen. Tegelijk wordt die inzet van meet af aan en gaandeweg steeds sterker opgenomen in het initiatief van God zelf om naar ons toe te komen. Dat willen we laten uitkomen in de vierde adventszondag en in het overkoepelend thema voor deze advent: God zoekt een plek in jou. 
29 november:
Maak ruimte. (Jes. 63, 16b-17. 19b. 64,2b-7; Mc 13, 33-37)
Er is grote nood, tot wanhoop toe, waarin mensen roepen om uitzicht en ruimte. Maar die roep keert ook naar ons mensen terug: wees waakzaam, maak ruimte in jezelf en word open. 
6 december:
Weet je uitgedaagd. (Jes. 40, 1-5. 9-11; Mc 1, 1-8)
In die ruimte waar de eigen noden niet meer allesoverheersend zijn, kan de oproep van god gehoord worden. Met de beloften van Zijn komst weten wij ons uitgedaagd om op onze eigen wijze de weg te banen en de paden te effenen. 
13 december:
Kom ervoor uit. (Jes. 61, 1-2a. 10-11; Joh.1, 6-8. 19-28)
Deze zondag horen wij twee profeten, Jesaja en Johannes de Doper, getuigen van het komende Licht. Dat noopt ook ons ervoor uit te komen wat wij verwachten. 
20 december:
Ontvankelijk voor het verborgene. (2Sam. 7, 1-5. 8b-11. 16.; Lc.1, 26-38)
Het verwachte dient zich steeds nadrukkelijker aan, zij het nog terughoudend: in het nog uitblijven van een vaste tempel en in de aankondiging van Maria's zwangerschap. 


Kerstacties 2020.
Afgelopen tijd leeft iedereen in een bizarre situatie. Een tijd waarin we onze handen 'kapot' wassen, afstand houden en mondmaskers niet meer weg te denken zijn. Een tijd waarin we niet meer alles kunnen en mogen. Maar dit is nog niks vergeleken met mensen die al maanden thuis in gedwongen isolatie of zelfisolatie leven. Mensen die lijden onder eenzaamheid en sociale isolatie. Mensen die hun baan kwijt zijn, soms voor even en soms ook voorgoed. 
En dan stelt zich ook nog eens de vraag: wat zou het worden? Deze kerst? Kunnen we gezellig allemaal samenkomen onder de kerstboom en fijn samen eten? 
Plannen maken is best lastig nu, want je hebt geen idee wat we eind december allemaal wel of niet mogen. We moeten nog even geduld hebben... Maar wat nu als je niemand in je omgeving hebt om deze plannen mee te maken? Of er is helemaal geen geld om Kerst te vieren? Dan ziet het er allemaal heel anders uit.
Zoals ieder jaar willen wij met de parochie aandacht schenken aan mensen voor wie het allemaal niet zo vanzelfsprekend is om een grote boodschappenlijst te maken en te bedenken wie je allemaal gaat uitnodigen. Andere jaren deden we dat met kerstpakketten. Dit jaar gaat het iets anders. Er worden nog steeds kerstpakketten gemaakt, maar we willen ook een kerstattentie afgeven bij mensen die wwat extra aandacht heel goed kunnen gebruiken. We willen hen laten weten dat we aan ze denken en dat ze er nog steeds bij horen. 
Er zijn dus best veel mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In onze parochie willen we op verschillende manieren daar vorm aan geven met name ook in de periode rond Kerstmis. Hieronder een overzichtje en een oproep aan ieder van ons te helpen een en ander mogelijk te maken:

De Mandala, toren De Vlaspit en wijkorganisaties.
 Zoals alle jaren wil de Mandala in samenwerking met wijkorganisaties en toren De Vlaspit weer een kerstpakkettenactie op touw zetten. Alleen ziet het er dit jaar mede door corona anders uit. We willen ons dit jaar meer focussen op kerstattenties, zoals we die elk jaar maken. Kleinere pakketjes voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast maken we ook nog wat grotere kerstpakketten. 
De Mandala hoopt ook dit jaar weer te kunnen rekenen op uw donaties voor de kerstpakkettenactie. En omdat we dit jaar onze focus richten op kerstattenties willen we u vragen of u vooral geld wilt doneren. Dat kan in enveloppen met daarop vermeld: "Kerstpakketten actie". Op deze manier kunnen we iedereen eenzelfde pakket geven. 
Daarnaast zijn we natuurlijk ook nog steeds blij met houdbare levensmiddelen voor de grote pakketten. 
Uw gaven/geld kunt u brengen naar het parochiecentrum Hoefstraat 201 vanaf maandag 23 november tot en met vrijdag 11 december, op werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur. of u kunt het tijdens deze periode meenemen naar de vieringen in de Petrus Donderskerk. Enveloppen mogen ook in de brievenbus van het parochiecentrum. 
De pakketten worden rond 14 december gemaakt door jongeren van de Mandala en buurtcentrum De Wissel. 

Toren De Montfort
In samenwerking met Vincentius worden er kerstpakketten gemaakt voor bewoners in Tilburg-Noord die onder de armoedegrens leven. Binnen onze toren kennen we ook mensen die het afgelopen jaar iets ergs meegemaakt hebben, die in een isolement geraakt zijn. Mensen die best wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor hen willen we zorgen voor een aardige kerstattentie. 
Het eerste weekend van de Advent houden we een collectie onder de kerkbezoekers met de vraag om dit doel te steunen. Het is natuurlijk ook mogelijk om geld in een enveloppe af te geven op het parochiecentrum aan de Corellistraat. Alle beetjes helpen. 

Toren de Bron en toren Frater Andreas
 De torens de Bron/het Goirke en Frater Andreas gaan samen geld inzamelen voor een mooie kerstattentie. Doet u mee? U kunt uw bijdrage, in een enveloppe, na de vieringen afgeven aan de voorganger of u mag het overmaken op rekening NL 76 RABO 0112 3078 09 t.n.v. RK Parochie Zalige Peerke Donders inz Diaconie. Zet u bij de omschrijving 'kerstattentie'? Dan komt het zeker goed terecht. Een enveloppe met geld (met daarop 'kerstattentie') mag ook in de bus gestopt worden bij parochiecentrum Lage Witsiebaan 83. 
Misschien vindt u het leuk om zo'n attentie te bezorgen? Dit kan door ze alleen af te geven of misschien een kort praatje aan de deur. Zelfs zou een kort bezoekje tot de mogelijkheden behoren. Als u dit wat lijkt, neem dan contact met mij op. Dit kan telefonisch (06-20977464) of per mail renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl
Voor de gezinnen waar het financieel heel zwaar is gaan we ook nog een aantal kerstpakketten bezorgen en ook daar kunnen we uw bijdrage heel goed bij gebruiken. Namens de torens Frater Andreas en de Bron/het Goirke hartelijk dank voor wat u kunt en wilt missen voor deze actie. 


"En wat zegt-ie nou?"
De opa en oma van Corbijn hebben een hondje. Voordat hij een koekje krijgt, vraagt opa: "En wat zegt ie nou?" "Waf, waf", doet het hondje en hij peuzelt het gekregen koekje lekker op. 
In de kaaswinkel krijgt Corbijn van de winkeljuf een stukje kaas. Oma vraagt:
"En wat zegt ie nou?" "Waf, waf", antwoordt Corbijn.
Dank je wel zeggen: ieder ouder leert het haar of zijn kind: "Wat zeg je dan?" Dat is een mooi begin. Maar als het dankzeggen blijft bij het formele 'dank u', dan zegt het eigenlijk niet veel. Danken moet uit je hart komen. Door te danken maakt je hart een sprongetje. Danken doet iets met jou. Het is te voelen. 
 

Vieringen komende weken.

Er zijn voorlopig géén vieringen in zorgcentra Padua en De Duynsberg. Ook zijn er geen vieringen mogelijk in MFA 't Kruispunt. 

Maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15 uur viering in kapel van parochiecentrum Hoefstraat 201.

Iedere vrijdag om 09.30 uur viering in de Goirkese kerk.

Locatie/Datum Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk MFA Kruispunt Lucaskerk


Zaterdag 14
november
 

        17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Bert Simons


Zondag 15
november

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Eucharistieviering
Peter Denneman
11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
-

11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Bert Simons


Zaterdag 21
november

        17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 


Zondag 22
november

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm.
viering.
Anja Verbraak
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Jos Langenhoff
Joke van Knegsel
-
 
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
 


Zaterdag  28
november
 

        17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar

Zondag 29
november

 
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. 
viering
Liesbeth Eijsbroek
11.00 uur
Woord- en Comm.
viering
Rob Waijers
Bert Jacobs

-

11.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
 


Zaterdag 5
december

       

17.30 uur
Woord- en Comm.
viering
Sjack Willemen

 

Zondag 6
december

09.30 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
Renee vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
Sjack Willemen
    11.00 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
Geert Eijsbouts

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 28 en 29 november. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 24 november, 18.00 uur. 

LET OP!!! Gewijzigd email-adres voor de kopij: nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl