Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 3 en 4 oktober 2020

Nieuwsbrief 3 en 4 oktober 2020

Nieuwsbrief editie 03 / 04 oktober 2020

In deze aflevering:
- Gebed zonder einde;
- Voorlopig geen viering in De Duynsberg;
- Viering op zaterdagavond in de Lucaskerk;
- Kerk Goirke open voor gebed;
- Switchviering;
- Mariaviering Hasseltse Kapel;
- Nieuw monument herdenking slachtoffers V1;
- Kleuterkerk;
- Werkers in de wijngaard;
- Dameskoor De Vlaspit;
- Training: Wie ben ik nog?
- Eerste communie 2021;
- De zee is bij de hemel;
- Wereldwinkel Tilburg;
- Vieringen in de komende weken;
- Overleden parochianen;
- Algemene gegevens.


Gebed zonder einde.

Bidden zonder ophouden.
Nogmaals om of voor hetzelfde bidden:                   
zo gaat dat soms.

Er zijn nu eenmaal ervaringen
en gebeurtenissen
die met je meegaan,
die je niet loslaten,
die je leven tekenen,
en die vragen om datzelfde gebed:
nog maar eens, telkens weer.

Paulien.Voorlopig geen viering in De Duynsberg.
Helaas moeten we na een maand al weer stoppen met de vieringen op zaterdagavond in de Duynsberg. Het toenemend aantal besmettingen en het risico dat het coronavirus zich binnen de Duynsberg zou kunnen verspreiden heeft het bestuur, de bewonersraad en de activiteitencommissie doen besluiten dat alle activiteiten gestopt worden. Daar valt ook de viering op zaterdag onder. Viering op zaterdagavond in de Lucaskerk.
In de vorige Nieuwsbrief meldden we dat de viering 
in de Lucaskerk op zaterdagavond zou gaan stoppen. 
Maar nu het niet mogelijk is om in De Duynsberg te 
vieren op zaterdag en we ook merken dat het in de 
zondagse viering in de Lucaskerk heel druk aan het 
worden is, hebben we besloten om voorlopig door
te blijven gaan met de vieringen in de Lucaskerk. Maar wel al, vanwege de naderende wintermaanden, om 17.30 uur! U bent welkom. 

 

Kerk Goirke open voor gebed.
Niet meer op maandagochtend, maar op donderdagochtend is de kerk op het Goirke geopend voor gebed en bezinning. 

 

 
 


Mariaviering Hasseltse Kapel.

Op woensdag 7 oktober 2020 om 10.00 uur vindt er bij de Hasseltse Kapel een Mariaviering plaats. Dit in verband met de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. 
 Nieuw monument herdenking slachtoffers V1
Op 10 oktober is er op begraafplaats Goirke een korte 
ceremonie waarin het nieuwe monument ingezegend zal 
worden dat gemaakt is om de slachtoffers te gedenken van de inslag van een V1 in de Minister Talmastraat op 1 februari 1945. Paul Spapens en burgemeester Weterings zullen het woord voeren. Pastoor Frank Lemmens zal het monument, dat het oude vervangt, inzegenen. 


Kleuterkerk.
We gaan weer beginnen met Kleuterkerk! We passen de viering aan, zodat we binnen de richtlijnen van het RIVM blijven. 
We spelen het verhaal van de ark van Noach. Alle kinderen mogen een knuffeldier meenemen. Alle dieren gaan in de boot, want het gaat regenen en de ark is groot genoeg voor alle beesten. 
Op zondag 11 oktober om 16.00 uur ben je van harte welkom in de Lucaskerk. 
Aanmelden is niet nodig. Werkers in de wijngaard.
Dit was zondag 20 september het thema van de viering waarin de Montfortgemeenschap afscheid nam van haar wijngaardenier Wiel Logister en de nieuwe wijngaardenier Peter Denneman verwelkomde. Tijdens de verwelkoming constateerde J. Roovers dat de cirkel rond is. Peter was in de tijd van opkomst en bloei pastor van de Montfortparochie, die door meerdere Montfortanen werd bediend. Toen een van de confraters Tilburg verliet, zou Peter gezegd hebben "Nu moet Wiel me komen helpen". Wiel kwam en bleef, ook toen Peter vertrok naar het mediapastoraat. Nu Wiel zich terugtrekt komt Peter ons weer steunen. We hebben hem welkom geheten, maar het is uiteraard begrijpelijk, dat de aandacht vooral uitging naar de man die tientallen jaren op zijn bescheiden wijze een werkkracht was voor onze wijngaard. Het evangelie over werklieden in de wijngaard paste bij deze dag en Wiel sloot zijn overweging af met de gedachte dat we in een prachtige wijngaard leven en dat hij hoopt dat we daar nog lang van mogen genieten. Gelukkig kon het experikoor, verdeeld in de kerk, de viering weer opluisteren. Hun liederen sloten aan bij het thema en werd afgesloten met:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Natuurlijk zijn er nog een aantal woorden van dank en waardering gesproken. Namens de liturgiegroep van het Experikoor gaf Denise aan hoe Wiel ruimte gaf, maar uiteindelijk toch stuurde. Als het Experikoor zingt wordt de viering voorbereid door enkele mensen van het koor. Op de eerste bijeenkomst is ook de voorganger aanwezig. Er wordt dan nagedacht over de inhoud van de lezingen en een thema gekozen. Wiel gaf ruimte om te denken, maar wist op zijn bescheiden wijze uiteindelijk toch te sturen. Hij was toch onze leermeester. 
Namens de schriftuitleggeres legde Frans Maas het accent op het gezag van Wiel. Zijn natuurlijke gezag klonk door in onze andere de samenhangende thema's van de zondagen in de Advent en Vasten. 
De vice-voorzitter van het parochiebestuur liet blijken, dat hij zich verdiept had in het gedachtengoed van Montfort en zijn volgelingen. Dat was een mooie voorbereiding op het cadeau dat hij vervolgens aanbood. Een miniatuur van het beeld dat in onze kerk staat en gemaakt is door Peter Verbraak. Peter heeft ook nu weer tijd gestoken in het beeld dat is aangeboden door de parochie, dus door ons en ook voor het overgrote deel betaald is door onze mensen. Als laatste mocht Joke namens de torengroep nog iets zeggen. WIEL, WE HOUDEN VAN JE! Meer dan we konden vermoeden was je een trooster, een steun voor velen. 

Bijgaand beeld treft u in de Montfortkerk. 
Het is gemaakt door Peter Verbraak. 
Bij het maken heeft hij de volgende overweging gehad. 
De balken zijn het kruispunt, waarbij je steeds een richting moet bepalen. De Christusfiguur is mede richtinggevend. Hij is als het ware je reflectie, je spiegel. De Christus moet steeds vorm en gestalte krijgen in iedere mens, Je laat je daarbij inspireren door volgelingen van Jezus. Een van hen was Montfort. Vandaar dat deze op de voorgrond staat, als een man in beweging om zo onze weg aan te geven. 

 

 

Dameskoor De Vlaspit.
Jarenlang heeft het dameskoor van De Vlaspit, de laatste 25 jaar onder leiding van Wil van Leijsen, wekelijks gerepeteerd en maandelijks één weekendviering opgeluisterd. Daarnaast hebben ze ook jaarlijks bij de Dodenherdenking op 4 mei en de Allerzielenviering gezongen. Het koor is ontstaan vanuit het Hoefstraatkerkkoor, ruim 40 jaar geleden, omdat er vraag was naar een koor dat de rouw- en trouwdiensten kon begeleiden. Frater Andreas was de vaste begeleider vanaf het begin. Riki van Bavel was de initiatiefneemster van dit koor. 
Trouw werd er elke week op de maandagochtend gerepeteerd in het parochiecentrum. Langzamerhand werden de leden ouder, een aantal leden is inmiddels overleden, en ook de inzet voor de uitvaarten nam af doordat het niet altijd mogelijk bleek voldoende dames of de begeleiding te kunnen waarborgen. En het aantal uitvaarten is in de loop der jaren sterk verminderd. Daarom is besloten om het koor na de afgelopen zomervakantie niet meer opnieuw te starten; in goed overleg is besloten te stoppen. De coronacrisis heeft dit mede versterkt. Want koorzang is moeilijk tijdens vieringen. 
Een aantal dames zal deel uit blijven of gaan maken van koor Resurrexit en zo hopen wij hen nog te zien en van hun zang te kunnen genieten. 
Dankbaarheid is er voor de vele jaren dat het koor haar diensten heeft bewezen voor de gemeenschap van De Vlaspit. Op een nader te bepalen moment zullen we hier ook in een viering nog aandacht aan besteden. 
Wij wensen dirigent, begeleiding en alle dames alle goeds voor de toekomst! 

 

Training: Wie ben ik nog? 
Als je van te weinig geld moet leven en je herkent (een van) deze vragen, dan is de training "Wie ben ik nog" iets voor jou:
* Wie ben ik nog als ik mijn kinderen niet kan geven waar ze om vragen?
* Wie ben ik nog nu ik geen geld heb voor mijn hobby?
* Wie ben ik nog nu ik bekenden minder zie omdat ik niet meer mee kan doen? 
* Wie ben ik nog nu ik geen baan meer heb?
* Wie ben ik nog nu ik schulden heb?
In armoede leven is leven met een of meerdere verliezen. Bij verlies hoort rouw. Hoe ga jij om met je verliezen? Hoe zorg je dat je je waardevol en van betekenis kunt (blijven) voelen? 
In een kleine groep van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers komen we vier keer bij elkaar. Je krijgt informatie over verlies en rouw, je kan ervaringen uitwisselen en je zet een (nieuwe) koers uit. 
De bijeenkomsten zijn op:
Woensdagochtend 4, 11, 25 november 2020 en op 6 januari 2021, telkens van 09.00 uur tot 11.30 uur. 
Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats. Deelname is gratis. 
De training wordt aangeboden door Marja Wittenbols en Bettine Arink, van de Vonk, expertisecentrum armoede en maatschappelijke activering en door Janine Gerris en Mijntje van Daesdonk, van Onderweg, rouw- en verliesbegeleiding. 

Voor meer informatie over de training, contactgegevens en aanmelden, zie www.onderwegtilburg.nl .

         Eerste communie 2021.
Binnenkort worden de aanmeldingsformulieren verzonden naar kinderen en hun ouders die in onze ledenadministratie staan. Het kan zijn dat u geen formulier hebt ontvangen en dat u toch uw kind de 1e communie wil laten doen in 2021. Vraag dan een formulier aan via onderstaan emailadres of telefoonnummer. 
We moeten een voorbehoud maken in verband met de coronacrisis maar willen u wel graag in de gelegenheid stellen om de aanmelding te doen. 
In een volgende nieuwsbrief zullen wij de informatieavonden en de voorgestelde data voor de 1e communievieringen per locatie melden. Ook die zijn onder voorbehoud, zoals u zult begrijpen. 
U kunt voor informatie en/of aanmeldformulieren een
email sturen naar
eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl  of bellen naar telefoonnummer 013-2070127 (op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.30 uur).De zee is bij de hemel.
Samen naar zee en daar sta je dan, met je zoon van 4 voor die hoge trappen over het duin. Langzaam beginnen we te klimmen. Reinhard met zijn kleine beentjes geeft het tempo aan. Eén, twee, drie, vier....zeven....negen...even pauze....twaalf. "Papa, mag ik op de arm?" O jee, denk ik, het zijn nog zoveel treden. "Kun je nog een klein stukje zelf, tot daar, bij die bank?" Dapper probeert hij het verder: vijftien, twintig. "Nou, vooruit, kom maar op m'n arm, dan draag ik je een stukje naar boven". Boven bij de bank, na de achterveertigste trede, rusten we even uit. 
"Goh pap, de zee is bij de hemel". Ja, ja, denk ik, maar dan is het wel een zware tocht naar de hemel. 
"Gaan we weer verder, ik ben helemaal niet moe!" Samen klimmen we het duin verder omhoog. Aanvankelijk Reinhard zelf ferm doorstappend, maar al gauw gezeten boven op m'n schouders. "Ik hoor de zee al". "En ik ruik de zee". Reinhard wordt steeds enthousiaster. "Zitten er ook haaien in de zee?" Ik kan geen antwoord geven. Ik ben bekaf. "Misschien wel een walvis." "Er zitten ook schildpadden bij de zee, hè pap?" 
Nog een klein stukje. "Ik zie de zee!" "Ooohhh". En stil is Reinhard. Vanuit zijn hoge uitkijktoren boven op mijn schouders, ervaart hij voor het eerst de zee. Doodstil staan we boven op de duinen. Ik weet niet hoe lang we daar staan. Samen uitkijkend over die immense watervlakte, luisterend naar de kracht van de golven. Alle vermoeidheid valt van me af. 
Reinhard doorbreekt de stilte. "Mag ik naar de zee toe?" Ik haal hem van mijn schouders en hij rent de duinen af. Ik blijf nog even boven staan en zie dat kleine stipje op het verlaten strand. Zo is God ook, denk ik, ruim en krachtig. God maakt je stil en net als Reinhard, daar op het strand, kun je er helemaal in op gaan. Reinhard heeft gelijk: de zee is bij de hemel. 
Ik ga naar beneden en op het strand neem ik Reinhard bij de hand. Die kleine hand in de mijne. Zo lopen we een tijdje samen over het strand. Stil, onder de indruk, genietend van het moment, zo dicht bij elkaar, zo dicht bij de hemel. "Pap, ik zou willen dat ons huis boven op de duinen stond". Wereldwinkel Tilburg.
Wereldwinkel Tilburg verkoopt unieke cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit allerlei culturen en landen. Al onze producten zijn duurzaam geproduceerd. Ze zijn fairtrade, biologisch, ecologisch, gereycled of gemaakt in sociale werkplaatsen. 
Zo weet je zeker dat je met jouw aankoop bijdraagt aan eerlijke handel en/of een schonere duurzame wereld. 
Ons assortiment bestaat onder andere uit: fairtrade koffie, thee en chocola (o.a. Tony Chocolonely), doppers (alle kleuren) woonaccessoires, sjaals, sieraden en tassen, geluksbrengers, wierook, wenskaarten, keukengerei en speelgoed. 
Helaas kunnen we door de situatie rond corona geen verkoop houden in de kerken, maar u bent van harte welkom om eens binnen te lopen in onze winkel zelf aan de Nieuwlandstraat 39. 
In oktober heeft de wereldwinkel diverse acties:
* Op zaterdag 3 en maandag 5 oktober krijgt u vanwege dierendag 20% korting op alle dierenartikelen in de winkel;
* Daarnaast krijgt u in de hele maand oktober 20% korting op alle tassen;
* In de fair trade week van zaterdag 24 oktober tot en met zaterdag 31 oktober krijgt u 10% korting op alle food-producten. 
Kom eens gezellig kijken wat we allemaal in de winkel hebben. We zijn open op maandag van 13.00 uut tot 18.00 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Graag tot ziens in de wereldwinkel!
Alle medewekers en bestuursleden van Wereldwinkel Tilburg zijn vrijwilligers. Wereldwinkel Tilburg heeft een ANBI status. 
 


Vieringen in de komende weken.

* iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u een viering in de kapel van Parochiecentrum Hoefstraat 201;
* Iedere vrijdag om 09.30 uur een viering in de Goirkese kerk.

Zondag 11 oktober, 16.00 uur: Peuter-kleuterkerk in de Lucaskerk. 
 

Locatie/Datum Goirkese kerk Montfortkerk Padua Petrus Donderskerk MFA Kruispunt Lucaskerk
Zaterdag
3 oktober  
    16.00 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
19.00 uur
Switch viering
 

 

17.30 uur
Woord- en Comm. viering 
Sjack Willemen

Zondag
4 oktober 
09.30 uur
Eucharistieviering
Tarsis Siswanto
Renée vd Fuhr
09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens
  11.00 uur
Eucharistieviering
Tarsis Sisiwanto
Gerard Stevelink
09.30 uur
Woord- en Comm.
Sjack Willemen

 

11.00 uur
Gezinsviering met 1e Communie
Frank Lemmens 
Geert Eijsbouts

Zaterdag
10 oktober
    16.00 uur
Woord en Comm.
viering
Joke v. Knegsel
Jos Langenhoff
    17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zondag 
11 oktober
09.30 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens


09.30 uur
Woord en Comm.
viering
Paulien v. Bohemen

 

11.00 uur
Eucharistieviering
Theo te Wierik
Gerard Stevelink

09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
11.00 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Zaterdag 
17 oktober
   


16.00 uur
eucharistieviering
Tarsis Siswanto

    17.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons
Zondag 
18 oktober
09.30 uur
eucharistieviering
Frank Lemmens
09.30 uur
eucharistieviering
Peter Denneman
  11.00 uur
eucharistie-viering
Frank Lemmens
09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons


11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Simons

 

Zaterdag
24 oktober

    16.00 uur
Woord- en Comm. viering
Gerard Stevelink
   

 

17.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Paulien v. Bohemen

 

Zondag 
25 oktober

09.30 uur
Eucharistieviering
Frank Lemmens


09.30 uur
Woord- en Comm. viering
Anja Verbraak

  11.00 uur
Woord- en Comm. viering
Bert Jacobs en Gerard Stevelink
09.30 uur
Eucharistieviering
Marijn vd Laar
Paulien v. Bohemen
11.00 uur
Eucharistieviering
Paulien van Bohemen
Marijn vd Laar