Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 27 juni 2020

Nieuwsbrief 27 juni 2020

In deze aflevering:
- In de verste verte;
- Meer ruimte om te vieren;
- Nieuwe maatregelen voor onze parochie;
- Bijbelgroep in de Duynsberg;
- Seniorenpastoraat toren De Vlaspit weer opgestart;
- Ontmoetingsavond Montfort;
- Zomertrefpunt Noord;
- Er gaat niets boven elkaar zien;
- Een financiële bijdrage;
- Vieringen in de komende weken;
- Algemene gegevens.


In de verste verte.
Soms is het donker om je heen,
nergens licht, waar je ook kijkt.

Soms is het donker in je hart,
nergens hoop, hoe je ook zoekt.

Soms is het donker in je hoofd,
nergens een blije gedachte, hoe je ook denkt.

Als het donker is; kijk dan.
Kijk verder dan je zien kunt. 
Voorbij de horizon,
hoger dan waar de sterren staan.

Kijk maar in de verste verte:
daar gloort een streepje licht.

Paulien.


Meer ruimte om te vieren.
Gelukkig gaat het een stuk beter in onze samenleving. Er is op allerlei terrein veel meer ruimte. Tot nu toe is er, God-zij-dank, geen significante verhoging van het aantal corona-besmettingen in ons land. Dat willen we graag zo houden, dus voorzichtigheid blijft geboden, zeker ook binnen onze parochie, want bij vieringen en activiteiten die wij hebben, vinden er ontmoetingen plaats tussen mensen en onder hen bevinden zich vaak ook mensen die erg kwetsbaar zijn. 
Met de nieuwe maatregelen die, na advies van het RIVM, door de regering zijn afgekondigd, wordt het weer mogelijk om in grotere groepen in onze kerken bij elkaar te komen. Mits we natuurlijk de 1,5 meter afstand bewaren, mits we elkaar informeren over onze gezondheid, mits we de nodige hygiënemaatregelen treffen.
Het blijft van belang om te weten welke mensen er zijn, want mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan is dat een belangrijk hulpmiddel bij contactonderzoek. 
We hopen van harte dat binnenkort ook de koren meer ruimte krijgen om te gaan repeteren en zij onze vieringen, na het zomerreces, weer met hun zang kunnen verrijken. 


Nieuwe maatregelen voor onze parochie.
1. In de Lucaskerk blijft voorlopig de viering op zaterdagavond 19.00 uur. Er zijn nog geen      vieringen in Padua, de Bijsterstede, de Duynsberg en MFA 't Kruispunt (we zijn in                  gesprek of het mogelijk is in het MFA om vanaf 19 juli weer met vieringen te beginnen,        daar over in een volgende Nieuwsbrief meer);
2. Voor de vieringen in de maanden juli en augustus in de Lucaskerk blijft het nodig te              reserveren. Dat kan op donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via                      telefoonnummer 013 207 01 27. Er zal gevraagd worden naar uw naam en                              telefoonnummer;
3. Voor de vieringen in de kerk op het Goirke, de Montfortkerk en de Petrus Donderskerk        is reserveren niet nodig. Wel wordt bij binnenkomst in de kerk naar uw gezondheid              geïnformeerd en uw naam en telefoonnummer genoteerd.
4. Alle hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd: bij binnenkomst is er desinfecteermiddel      voor de handen, er kan alleen gebruik gemaakt worden van gemarkeerde zitplaatsen,          er is geen communie op de hand maar de hostie wordt op een tafel of een                              communiebank voor u neergelegd, de collecte vindt plaats bij het uitgaan van de kerk,        en er is geen koffiedrinken voor of na de viering;
                         

5. Voorlopig blijft koor- en samenzang niet mogelijk. Binnenkort zal de overheid hierover        aanvullende richtlijnen verstrekken;
6. Voor de vieringen kunnen via de parochiesecretariaten weer misintenties worden                opgegeven. Dat kan telefonisch en via de gebruikelijke openingstijden van de                        verschillene parochiecentra;
7. Voorop blijft staan: houdt voldoende (1,5 meter) afstand, we zijn verantwoordelijk voor        elkaars gezondheid. 


Bijbelgroep in de Duynsberg.
Door het gevaar dat het corona-virus opnieuw de kop opsteekt is het nog niet mogelijk om in de kapel van De Duynsberg bij elkaar te komen voor een viering. Binnen de 1,5 meter maatregel is er amper plaats voor 18 mensen en dat is inclusief de pastor, de koster, lector, cantor en organist. Daarom zal het nog een hele tijd duren alvorens we in die kapel weer vieringen aan kunnen bieden. 
Wat we wel kunnen, en dat gaan we dan ook doen, is in een kleiner verband (12 tot 15 mensen) bij elkaar komen voor een bijbelgroep. Pastor Sjack Willemen zal die groep gaan leiden. 
Om de 14 dagen staat een lezing uit het evangelie van de zondag centraal om er over te  praten met elkaar, er stil van te worden en er samen rond te bidden. Het gaat om de volgende vrijdagochtenden:
17 juli, 31 juli, 14 augustus, 28 augustus, 11 september, 2 oktober en 16 oktober. Telkens van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Bij teveel aanmeldingen hebben bewoners van de Duynsberg, De Duynstaete en de flat aan de Magentahof voorrang. 
Aanmelden doet u door een mailtje te sturen met naam, adres en telefoonnummer naar pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl. U kunt ook op donderdag of vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur bellen naar de parochie: 013 207 01 27.


Seniorenpastoraat toren De Vlaspit weer opgestart.
Vrijdag 19 juni jl. kon het weer. 
De afgelopen weken hoorde ik met regelmaat de opmerking: "Kunnen we niet alweer bij elkaar komen, al is het alleen voor een kopje koffie en om elkaar weer eens te zien?" De ouderen van onze gemeenschap wilden zo graag weer die plek van ontmoeting terug. 
Gezien de geldende maatregelen en het aantal personen kon het alleen in de buitenlucht en daar is de tuin van het parochiecentrum aan de Hoefstraat buitengewoon geschikt voor. 
Dus woensdag 17 juni is iedereen gebeld met de uitnodiging voor vrijdag 14.00 uur. En ze kwamen, met velen. Het weer zat mee want de dreigende luchten verdwenen toen de rollators binnenschoven. 
Het was fijn voor iedereen elkaar weer even te zien, een programma aan te bieden met koffie/thee, een bezinnend moment rondom de afgelopen maanden en het H. Hartfeest at we die dag vierden. 
Na maanden kon er weer communie uitgereikt worden in een korte viering. Een drankje maakte deze bijeenkomst helemaal af. Wat fijn om zoveel blije gezichten te zien toen iedereen weer huiswaarts ging. 
In de zomermaanden proberen we vast te houden aan het aloude ritme van elke 2e vrijdag maar dan wel met goed weer. Want de tuin is de beste plek om samen te komen en we nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. 
Ook zullen we proberen het Zomerfestival, al jarenlang een begrip in Oud Noord, weer op te pakken. De stichting Samen op Stap, waar onze parochie in participeert, wil haar naam ook in deze tijden waarmaken. Niet in de frequentie die we kennen maar op een andere manier. Want juist ontmoeting is na maanden van quarantaine en afzondering zo bijzonder nodig. Al is het op afstand, mensen hebben mensen nodig. 
Gerard Stevelink. 


Ontmoetingsavond Montfort
In toren De Montfort werken we met een pastoraal "werkjaar", dat loopt van september tot eind juni. Als we het werkjaar afsluiten organiseren we altijd een ontmoetingsavond, waarvoor we alle vrijwilligers en andere belangstellenden uitnodigen. We kijken samen terug op het voorbije jaar en kijken vooruit naar de toekomst. Terugkijken betekent dat we herinneringen ophalen aan mooie vieringen en gebeurtenissen, maar ook dat we denken aan mensen die ons zijn ontvallen. Ook minder geslaagde acties worden niet vergeten. 
Vooruitkijken betekent dat we dankbaar zijn voor de mogelijkheden die er nog zijn, ondanks het feit dat de gemiddelde leeftijd blijft stijgen. Op dit moment zijn de maatregelen i.v.m. corona en het vertrek van Wiel Logister en de komst van Peter Denneman actueel. De toekomst zien we met vertrouwen tegemoet. 
De hoofdmoot van de avond is altijd de DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS. Zij kunnen niet genoeg in het zonnetje gezet worden. Bij een afscheid is er een etsje van onze kerk. Nu we niet bijeen kunnen komen willen we onze vrijwilligers langs deze weg danken. Als het weer kan, organiseren we alsnog een ontmoetingsavond. Het gezellige kopje koffie, het glaasje en een gezellig spel vergeten we niet; zij worden alleen uitgesteld. Deze week vroeg Wiel Logisterer in een telefoongesprek om iedereen de groeten te doen.


Zomertrefpunt Noord.
Al een aantal jaren organiseren de mensen van de werkgroep ouderen in Tilburg Noord in de vakantie een Zomertrefpunt. Op een viertal woensdagen worden een veertigtal ouderen uitgenodigd voor een gezellige lunch en een middagprogramma. Op een van deze woensdagen stellen we ook onze kerk open voor de gasten. Een kleine groep vrijwillgers bouwt de kerk om tot een gezellige ontmoetingsruimte en andere vrijwilligers verzorgen de lunch. In de middag is er entertainment. Vorig jaar was dat een goochelaar die we uit België haalden. Onze pastoor Frank Lemmens is overigens op deze woensdagen een van de meest enthousiast vrijwilligers.
Afgelopen week is de werkgroep bij elkaar geweest en heeft moeten constateren dat we vanwege de gezondheidsrisico's dit jaar de organisatie af moeten blazen. Heel jammer, maar de werkgroep blijft denken over alternatieven.


Er gaat niets boven elkaar zien.
En toen was er corona. Plots lagen activiteiten in onze parochie stil. Dat gold ook voor die van de jonge mensen. Ineens was er geen jongerenpastoraat meer. Geen vrijdagavonden meer in de Elimzaal, maar saai thuiszitten. Ja, je kunt wat appen met je vrienden, maar dat is toch anders. En een jongerenpastoraatavond online via de computer is leuk, maar haalt het niet bij elkaar echt zien. 
We zeggen al snel, dat jongeren alleen nog maar hun telefoon en computer nodig hebben om contact te onderhouden, maar dat is niet waar. Ze zeggen zelf, dat ze elkaar liever in het echt zien. 
Dat gaat gelukkig weer gebeuren. Op een vrijdagavond begin juli ontmoeten de jongeren van het jongerenpastoraat elkaar weer na lange tijd. Op gepaste afstand. Om bij te praten, de geslaagden te feliciteren, samen te vieren en het seizoen af te sluiten. 
 

Een financiële bijdrage.
Ook voor de parochie zijn het financieel zware tijden. Een extra bijdrage zouden we dan ook zeer op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom. U kunt het overmaken naar rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57  t.n.v. Parochie Peerke Donders. 


Vieringen in de komende weken.

  Goirkese  kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk

Zaterdag 
4 juli

      19.00 uur
Woord- en Communieviering
Sjack Willemen
Zondag 
5 juli
09.30 uur 
Tarsis Siswanto
Renee vd Fuhr             
09.30 uur
Frank Lemmens
11.00 uur 
Woord- en Communieviering
Joke v. Knegsel
Gerard Stevelink
 
Zaterdag
11 juli
      19.00 uur
Marijn vd Laar
Zondag 
12 juli
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur 
Woord- en Communieviering
Frans Maas
11.00 uur 
Theo te Wierik
11.00 uur 
Marijn vd Laar


* Iedere vrijdagochtend om 09.30u viering Goirkese kerk;
* iedere maandag, dinsdag en vrijdag om 08.15u viering in kapel van parochiecentrum           Hoefstraat 201;
* Er is géén koorzang of samenzang mogelijk;
* Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren;
* Ook in de kerk gelden de regels: houdt 1,5 m afstand en kom alleen als u geen klachten heeft die kunnen wijzen op een covid-19 besmetting;
* Helaas zijn binnen de zorgcentra Padua, Duynsberg en Bijsterstede nog geen vieringen mogelijk. Zo ook niet binnen MFA 't Kruispunt (wellicht deze locatie vanaf 19 juli).


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 10 en 11 juli.

De nieuwsbrief kunt u hier downloaden in pdf.