Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Nieuwsbrief 12 juni 2020

Nieuwsbrief 12 juni 2020

In deze aflevering:
- Langzaam maar zeker;
- De Nieuwsbrief;
- Vanuit de Montfort-gemeenschap: Dank..dank;
- Verhuizing Wiel Logister;
- Parkeren bij de Montfortkerk;
- Vieringen in de maand juni;
- Opstarten andere pastorale activiteiten;
- Een financiële bijdrage;
- Algemene gegevens.


Langzaam maar zeker.

Langzaam kan er weer wat meer,
komen wij vaker naar buiten.

Langzaam zoeken we elkaar op,
ontvangen we mondjesmaat onze dierbaren.

Langzaam zoeken we de ruimte,
en laten we elkaar nog steeds de ruimte.

Langzaam. Voorzichtig.
Maar zeker, dat Jij er bent. 

Paulien


De Nieuwsbrief.
De afgelopen weken hebben we als parochie met grote regelmaat u per email brieven gestuurd om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er in de parochie gebeurde en welke maatregelen er nodig waren en nog zijn om het corona-virus de baas te zijn.
Inmiddels ligt nu een andere brief voor u. We zijn weer begonnen met een Nieuwsbrief, die u gewend was elke 4 weken te krijgen. Deze bestond uit een algemeen deel en een toren specifiek deel. We starten met een proef, waarin we gaan proberen om ook de informatie die voor een bepaalde van belang is, te delen met iedereen. Gewoon, omdat we met elkaar één parochie Peerke Donders zijn en het goed is om van elkaar op de hoogte te zijn. 
De komende tijd zullen we iedere 14 dagen met een nieuwe Nieuwsbrief komen. 
De redactie wordt gevormd door Lia van Hoof (m.n. de lay-out), Gerard Stevelink en Sjack Willemen. Kopij kan gestuurd worden naar redactie@parochiepeerkedonders.nl


Vanuit de Montfort-gemeenschap: Dank...dank.
In deze tijd zijn er heel wat redenen om je zorgen te maken. Er is ook verdriet om het verlies van dierbaren. We moeten dat ook niet wegstoppen, maar een plaats geven in ons leven. Er is ook reden tot dankbaarheid als het goed met ons gaat en omdat we weer stapje voor stapje onze vieringen kunnen hervatten. Ik ben ervan overtuigd, dat er in de afgelopen tijd meer gebeden is, bewuster is stilgestaan bij de eindigheid van ons bestaan, dan in de tijd dat alle vieringen gewoon waren. De stilte om ons heen is een voorwaarde om ons te bezinnen op wat echt van waarde is in het leven. Ik hoop, dat u dit ook hebt kunnen ervaren. 
Een van mijn overwegingen betrof de taak en het werk van onze pastores. Zij zijn herder van mensen, maar moesten er ook op een of andere manier voor ons zijn. Zij zijn meer dan normaal voorgegaan bij uitvaarten en konden de nabestaanden alleen met woord en gebaar troosten. Ze hebben nagedacht over de vraag hoe ze hun parochianen mogelijkheden konden bieden om toch een kaarsje op te steken, toch even bij Maria te verwijlen of door een tekstmogelijkheden te bieden tot bezinning of gebed. Natuurlijk zijn ze ingegaan op hulpvragen van mensen. Er zijn immers mensen hun werk kwijtgeraakt, of spanningen in een samenlevingsverband zijn opgelopen. 
Communiceren was ook voor hen moeilijk. 
Daarom wil ik, namens de Montfortgemeenschap, dank zeggen voor de brieven vanuit het pastorale team. Deze brachten niet alleen informatie, maar ook inspiratie. De gedachtespinsels van Paulien zijn altijd een cadeautje, maar ditmaal willen we ook Sjack danken voor de integere verwoordingen in de brief die hij steeds namens het bestuur en team schreef. Dank daarvoor. We willen ook dank zeggen aan onze buurparochie die elke zondag een livestream viering uitzond.
Joke Roovers


Verhuizing Wiel Logister
Namens de Montfortgemeenschap in Tilburg Noord moeten we aangeven, dat Wiel Logister verhuist op het moment dat u deze brief krijgt. Het past misschien bij het karakter van Wiel om met de stille trom te vertrekken, maar we vinden dat hij ons later in de gelegenheid moet stellen om afscheid te nemen. We doen dat in goed overleg met hem. U hoort dat nog van ons. 
Als u meent toch iets te moeten doen, dan kunt u hem misschien een kaartje sturen via Montfortanen, Vroenhof 87, 6301 KE Valkenburg.
 

Parkeren bij de Montfortkerk
Een deel van het kerkcomplex van de Montfort is verbouwd en verhuurd aan de dokterspost Stokhasselt, dit tot genoegen van ons en de dokters. De ingang is gemaakt aan de Scarlattistraat. In de praktijk is gebleken, dat omwonenden en anderen vaak zodanig parkeren, dat het voor patiènten die moeilijk ter been zijn en voor ambulances moeilijk is de ingang te bereiken. Daarom wordt de parkeerplaats afgesloten. Houdt u daaaaar rekening mee als u naar de kerk komt. We zullen nog proberen of we voor de zondag een afspraak kunnen maken, maar tot die tijd moet u er rekening mee houden dat de ruimte voor de toegang van de dokterspost is afgesloten. 


Vieringen in de maand juni.
Vanwege de corona-crisis is het nodig dat u vooraf reserveert. Er mogen bij een viering maximaaal 30 bezoekers worden toegelaten. 
U kunt bellen op donderdag of vrijdag tussen 10.00 uur en 12 uur met telefoon:
013 - 207 01 27 

Tijd en voorganger vindt u in onderstaande tabel:

  Goirkese kerk Montfortkerk Petrus Donderskerk Lucaskerk
Zaterdag
13 juni
      19.00 uur
Marijn vd Laar
Zondag
14 juni
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Wrd & Comm
Paulien van
Bohemen
11.00 uur
Theo te Wierik
11.00 uur
Marijn vd Laar
Zaterdag
20 juni
      19.00 uur
Marijn vd Laar
Sjack Willemen
Zondag 
21 juni
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Tarsis Siswanto
11.00 uur
Frank Lemmens
11.00 uur
Marijn vd Laar
Sjack Willemen
Zaterdag
27 juni
      19.00 uur
Marijn vd Laar
Zondag 
28 juni
09.30 uur
Frank Lemmens
09.30 uur
Wrd & Comm
Anja Verbraak
11.00 uur
Tarsis Siswanto
11.00 uur
Marijn vd Laar

 

Iedere vrijdagochtend om 09.30 uur is er een viering in de kerk op het Goirke.
Bij al deze vieringen is koorzang en samenzang niet mogelijk. 
U wordt gevraagd om bij binnenkomst de handen te reinigen met een desinfecterend middel. 
Ook in de kerk gelden de regels: houdt 1,5 meter afstand en kom alleen als u geen klachten hebt die zouden kunnen wijzen op een covid-19-besmetting. 
Op de andere locaties (Padua, Bijsterstede, Duynsberg en MFA Het Kruispunt zijn helaas nog geen vieringen mogelijk. 

Opstarten andere pastorale activiteiten.
In het pastoraal team wordt hard nagedacht over 
manieren waarop ook andere activiteiten dan de vieringen weer opgestart kunnen worden. 
Op sommige dagen en op sommige parochiecentra wordt er al weer wat gewerkt. Het pastoraal team komt, op 1.5 meter van elkaar, zittend aan een grote tafel in het zuid-transept van de kerk op het Goirke, weer bij elkaar voor haar vergaderingen. En ook het parochiebestuur zal binnenkort het video-vergaderen vaarwel zeggen (fijn dat het kan, maar het blijft behelpen).
Een aantal bijeenkomsten die in de tuin kunnen plaatsvinden worden gepland, maar we blijven voorzichtig. We blijven goed letten op de naleving van de RIVM-maatregelen. En als activiteiten niet langer kunnen op de manier waarop we het altijd gewend waren: met onze creativiteit blijven we zoeken naar andere vormen want we willen onze parochie in beweging houden. Mogelijk dat we u in de volgende Nieuwsbrief meer informatie kunnen geven. 


Een financiële bijdrage
Ook voor de parochie zijn het financiëel zware tijden. Een extra bijdrage zouden we dan ook zeer op prijs stellen. Ieder bedrag is welkom.
U kunt het overmaken naar rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57 t.n.v. Parochie Peerke Donders te Tilburg
 

Algemene gegevens:

website:                                   www.parochiepeerkedonders.nl
e-mail:                                      info@parochiepeerkedonders.nl
bereikbaar:                             013 - 207 01 27 ( op werkdagen van 09.30 uur tot 12.30 uur)
                                                  voor noodgevallen (08.00 uur tot 20.00 uur): 06-51 99 01 05
bank:                                        Rabobank, rekeningnummer NL 28 RABO 0304 9188 57


De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 27 en 28 juni. Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 23 juni tot 18.00 uur.
 

Hier kunt u de nieuwsbrief downloaden.