Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Verslag parochievergadering op 24 september 2018

Verslag parochievergadering op 24 september 2018

Deel 1. 
Pastoor Frank Lemmens opent met iedereen van harte welkom te heten onder het dak van toren De Montfort. Er zijn zo'n 60 aanwezigen en dat verheugt hem zeer. Ook is het goed te zien dat van iedere toren er mensen aanwezig zijn. In het eerste deel zoeken we met elkaar het gesprek rond de parochie als een beweging en in het tweede deel komen onderwerpen als gebouwen, financiën en pastoraal beleid aan de orde. 
Het eerste deel wordt ingeleid door Sjack Willemen. Die laat zien dat vanuit verschillende hoeken van de parochie mensen in beweging zijn gekomen om deze avond zich op deze plek te verzamelen . Hier en nu wordt een gemeenschap gevormd, hier en nu zijn we kerk. Dit soort bewegingen zijn er dagelijks in onze parochie, voor de liturgie op zondag, maar ook voor de repetitie van het koor, de bijeenkomsten met doopouders, de gezamenlijke maaltijd van de Mandala. 
Op zaterdag 25 augustus is het parochiebestuur, het pastoraal team en een aantal daar speciaal voor gevraagde vrijwilligers bij elkaar geweest om samen na te denken over de toekomst van de parochie. Op deze heidag is heel expliciet de gedachte van een parochie als een beweging naar voren gekomen. Tijdens deze vergadering van de parochie willen we in een grotere groep nadenken en met elkaar spreken over vragen rond de parochie als beweging. 
Daartoe wordt een 6-tal groepen gevormd. Zij praten over vragen als: 
- wat roept het idee "de parochie als een beweging" bij jou op?
- van waaruit beweegt de parochie zich?
- waar zou de parochie naar toe kunnen bewegen?
- wat is nodig voor een parochie om in beweging te komen?
- wat beweegt jou?
- wat klikt beter: "de parochie is een beweging" of "de parochie in beweging"? 

Onder leiding van Marja Wittenbols wordt er aan de hand van de gemaakte flaps vanuit de 6 groepen verslag gedaan van de gesprekken. Een greep uit de gedachten die geformuleerd werden:
- beweging zit in mensen, niet in het instituut;
- bewegen doe je vanuti het hart, gevoed door het woord, het mysterie;
- bewegen vanuit de ziel, als genade;
- verhalen van mensen in deze tijd en van toen zetten je in beweging;
- het is belangrijk om naar mensen (jongeren, vreemden) te bewegen;
- laat de mensen de parochie echt meemaken, neem ieder mee op pad;
- het Evangelie is de belangrijkste inspiratiebron om in beweging te komen;
- een beweging moet herkenbaar zijn aan haar daden;
- beweging is alleen mogelijk als er ook sprake is van vernieuwing;
- voor een beweging is een gebouw minder belangrijk, de gemeenschap daar gaat het om;
- je gaat niet in je eentje, je probeert om mensen mee in beweging te krijgen;
- geen gesloten beweging, maar eentje die open staat naar de wijk, diaconaal;
- een beweging kan een vereniging zijn van gelijkgezinden en tegelijk verscheidenheid uitstralen;
- saamhorigheid als bindmiddel voor je beweging, geborgenheid vinden bij elkaar;
- niet te veel stilstaan bij vroeger, een beweging gaat vooruit, ook in de tijd;
- niet aan mensen voorbij hollen, maar ieder moet mee kunnen op de tocht.
De verschillende flaps met aantekeningen zijn meegenomen en zullen een rol spelen in het verder uitwerken van het idee "de parochie in beweging", want dat was de omschrijving die het meest aansprak. 

Deel 2

In het tweede gedeelte van de avond is het woord aan Theo de Kort, de vice-voorzitter van het parochiebestuur. Hij stelt de vraag of een parochie die zichzelf als een beweging ziet, zonder gebouwen kan. Dat is in ieder geval niet de insteek van het parochiebestuur. We hebben volop gebouwen: vertrouwde kerkgebouwen en een flink aantal andere ruimtes. De vraag is echter: wat hebben we nu werkelijk nodig? Dat betekent ook dat we moeten kijken naar welke gebouwen / ruimtes eventueel afgestoten zouden kunnen worden. Het bestuur is daar al volop mee bezig. 
Een voorbeeld is de recente verbouwing van het parochiecentrum van toren De Montfort aan de Corellistraat. Een flink deel van het parochiecentrum aldaar is verbouwd en inmiddels in gebruik genomen door een huisartsenpraktijk. Behalve dat we het een mooie diaconale gedachte vinden dat de wijk nu is voorzien van deze extra medische zorg, mag duidelijk zijn dat het mes hier aan twee kanten snijdt en wij bijzonder blij zijn met de huurpenningen die we mogen ontvangen. Dankzij de inspanningen van vrijwilligers zijn de kosten die de arochie heeft moeten maken om het kerkgebouw aan te passen aan de nieuwe situatie niet al te hoog geweest. 
Het bestuur is met een aantal adviseurs aan het kijken of op de Frater Andreas de functies van het parochiecentrum overgebracht kunnen worden naar het kerkgebouw. Dat betekent naast een verbouwing in de kerk ook, dat we de twee woonhuizen weer bewoonbaar zouden kunnen maken en bijvoorbeeld zouden kunnen gaan verhuren. 
Het parochiecentrum op de Hoefstrata is in feite onbetaalbaar geworden. Ook daar wordt gekeken naar de mogelijkheden om, na enige aanpassingen, de functies van het parochiecentrum te verhuizen naar de Petrus Donderskerk. 
In de kerk op het Goirke zijn de functies kerkruimte en parochiecentrum al samengevoegd. Daar wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om in het noordtransept een kapel te bouwen. Die kapel zou ruimte moeten bieden aan (warme) vieringen in de winter, maar ook extra vergaderruimte op kunnen leveren. Een dergelijke kapel kost behoorlijk wat geld, maar voor een deel is dat geld al beschikbaar gekomen door de verkoop van het parochiehuis op de Vredeman de Vriesstraat. Het bestuur hoopt dat het bisdom hiervoor de ruimte wil geven. 

Financiën
De penningmeester van het parochiebestuur Stephan Horsten geeft aan dat de neerwaartse tendens in de financiën door een aantal kostenbesparende maatregelen van het bestuur in 2016 beperkt is gebleven tot €310.000. Dit jaar zijn er nieuwe lijnen uitgezet. Onder andere geven nu de huuropbrengsten van het gebouw aan de Ringbaan West (voormalig parochiecentrum) en de zojuist besproken Corellistraat positieve input. Het bestuur hoopt dat onder meer deze opbrengsten ertoe zullen leiden, dat de verliezen op een enigszins draaglijk niveau zullen blijven. 
Na de inbreng van de vice-voorzitter en de penningmeester is er ruimte voor het stellen van vragen. Over beide onderwerpen, gebouwen en financiën, blijken geen vragen te zijn, wel is er een vraag over de begraafplaatsen, waar steeds minder gebruik van gemaakt wordt en waarbij het onderhoud te wensen overlaat, ondanks de enorme inzet van vrijwilligers. Het bestuur erkent dat de begraafplaatsen een grote zorg zijn. Vroeger brachten zij veel geld op. Per kerkhof zal bekeken moeten worden, waar nog wel begraven kan worden. Het bestuur toont zich bijzonder dankbaar voor de vrijwilligers die zo trouw hun inzet geven voor de kerkhoven binnen onze parochie. Vanuit het bestuur heeft Theo Marcelis, deze avond helaas verhinderd, speciale aandacht voor de begraafplaatsen. Hij zal deze materie verder oppakken. 
Rondom de AVG is er enige irritatie ontstaan. Waar voorheen vrijelijk gebruik gemaakt kon worden van onder andere de lijsten met namen van vrijwilligers, liggen deze lijsten met het oog op de privacy tegenwoordig achter slot en grendel. Er wordt geconstateerd dat dit het werken op het parochiecentrum een stuk moelijker heeft gemaakt. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Deze kwestie zal worden doorgespeeld naar het vrijwilligersberaad. 

Afsluiting
Sjack Willemen spreekt namens het Pastoraal Team de dank uit voor alle input die gegeven is in de gesprekken van het eerste deel in het kader van 'de parochie in beweging'. 
Het bisdom wil dat de parochie een pastoraal beleidsplan op stelt. Het Pastoraal Team wil dit serieus aanpakken. De term 'parochie in beweging' zal centraal staan bij het schrijven van dit beleidsplan. Een aantal belangrijke items die daarin zullen terugkomen:
- Presentiepastoraat;
- Inloophuis;
- Stadsklooster;
- Multifunctioneel gebruik van gebouwen.

Afgesloten wordt met het Mission Statement van onze parochie:


Uit liefde roept God ons op, zijn weg te gaan.
Vol vertrouwen gaan we.
Hij trekt met ons mee, ook al zijn we slechts met twee of drie. 
Jezus Christus gaat ons op die weg voor. 
Hij sluit niemand uit, is alle mensen - hoe verschillend ook - nabij.
Zijn omgaan met mensen raak ons: inspireert, bezielt, zet in beweging. 
Stemlozen krijgen stem, niemand verdwaalt. 
Om die bezieling vast te houden, komen we samen om God en elkaar te ontmoeten,
te vieren, te luisteren naar verhalen, om te bidden en te zingen.
Zijn verhaal gaat door als wij iedereen gastvrij tegemoet treden en vertellen
wat ons beweegt.
Zo zijn we levend water voor allen die in onze samenleving dorsten naar erkenning. 

Met dank aan de fantastische gastvrijheid van de vrijwilligers van toren De Montfort wordt aangegeven dat de volgende parochievergadering staat gepland voor dinsdag 26 maart 2019.