Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Zondag 24 mei 2020

 

Evangelie      Johannes 17, 1 -11a.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen, die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen, dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. Want de boodschap, die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.”

Bezinning: De klok blijven opwinden.

Er was eens in een uithoek van het land een klein, geïsoleerd Joods stadje. Er woonden niet veel mensen maar alle noodzakelijke stedelijke voorzieningen waren er wel. Want alle beroepen waren er wel vertegenwoordigd. Je had er een bakker en een slager, een smid en een klokkenmaker, een dokter en een notaris. Het stadje was er trots op dat ze alles in huis hadden. 

Maar eens gebeurde het dat de klokkenmaker plotseling kwam te overlijden en er was geen opvolger. Dat gaf een probleem. Na verloop van tijd wist niemand meer precies hoe laat het eigenlijk was, want geen enkele klok liep nog gelijk met een andere. En omdat ze niets aan hun klokken hadden vergaten de meesten om hun klok op te winden. Het had toch geen zin meer, dus, waarom zouden ze die moeite nog nemen.

Maar er waren er ook die hun klokken wel bleven opwinden, ook al wisten ze dat ze de juiste tijd niet aanwezen. Op zekere dag ging er opeens het gerucht dat er een klokkenmaker op doorreis in dat stadje was aangekomen. Het ging als een lopend vuurtje rond. En alle mensen haalden hun klokken op en brachten die bij de klokkenmaker. Maar wat bleek toen: alleen die klokken die al die jaren waren opgewonden, die kon hij repareren. De anderen waren te zeer verroest en daar kon hij niets mee beginnen.

Lied: Veni Sancte Spiritus (Taizé, J. Berthier) 

Veni Sancte Spiritus, betekenis Kom Heilige Geest

Link naar youtube https://www.youtube.com/watch?v=Z1fR4SV55qg