Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg Parochie Peerke Donders, Tilburg
Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Twitter Parochie Peerke Donders uit Tilburg op Facebppl

Maria

05 mei 2020

Bezinning: Wees gegroet, Maria, vol van genade

 
Het was een groots compliment aan Maria.
God zei niet: "U bent een wijze jonge vrouw" of "U bent een heel gevoelig meisje". Hij zei alleen maar: "Gij zijt vol van genade."
"Genade" is een woord dat niet meer zo thuishoort in ons menselijk jargon. Genade is... gelijk de warmte van de zon. Zij komt van heel ver en toch zo dichtbij. Een mens kan er in baden, zich er in wentelen en keren, kan er zich aan overgeven met de ogen dicht, weerloos, bloot als een kind. 
Zo kan een mens zich koesteren in God, zo ver en zo nabij. Dan gooit de mens alles van zich af, wat is bezwaard door 't stof van elke dag. 
De mens doet zijn ogen dicht en leeft van binnenuit. En heel het lichaam wordt een grote, open hand, weerloos vragend als een kind.
Maria is een vrouw, die 't wonder heeft beleeft. Haar lichaam was een open hand naar God, een hand die werd gevuld, zo weelderig vol dat gods warmte doorheen haar lichaam voelbaar werd, voor elk van ons.
"Vol van genade"... Zolang wij vol zijn van onszelf zullen wij dit woord nooit echt verstaan. Maar eenmaal uit onszelf bevrijd en, weerloos als een kind, worden wij open hand als zij, door God, gevuld met teer geluk om zijn aanwezigheid. 


Gebed: Engel  des Heren
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
           Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
           Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
           en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
           Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
           nu en in het uur van onze dood.Amen.
Zie de Dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar uw woord.
            Wees gegroet...
En het Woord is vlees geworden;
En Het Heeft onder ons gewoond.
             Wees gegroet...
Bid voor ons Heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap, van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen, wij bidden U, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.  Amen.


Zegengebed

De weg die je hebt te gaan, is je eigen weg.
Het is de levensweg die je zoekt, die je vindt, die je kiest. 
Op die weg word je ook gevonden, als je je laat kenen.
Op die weg word je bemind, als je leeft met een open hand
en een open hart.
Op die weg trekt altijd iemand mee,
zichtbaar en onzichtbaar, door nacht en ontij.
Wonderlijk is die weg die je kiest en niet kiest,
die jou kiest...

Ga van hier weg. Open je ogen, oren en hart,
voor alles wat je oog ziet en je oor hoort.
Voor allen die op je pad komen.
Laat het een inspirerende ontmoeting worden.
Amen. 


Lied: Avé Maria van J.B. Haagh

Link naar youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

01 mei 2020

Bezinning: Denken Aan Maria

Wanneer de wind opsteekt 
van de beproeving
en gij op de klippen van de ellende loopt,
zie naar de ster
en roep Maria aan.

Wanneer gij dreigt opgeslokt
te worden door de draaikolk
van de droefheid,
in de afgrond van de wanhoop,
denk dan aan Maria.

In gevaar, in benauwdheid, in twijfel:
denk aan Maria, roep haar aan. Laat haar niet wijken uit uw hart, en opdat gij de voorspraak van haar gebed moogt verkrijgen, laat niet af het voorbeeld van haar gedrag na te volgen.

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet,
als gij haar in gedachte hebt, vergist gij u niet.
Als zij u vasthoudt, valt gij niet,
als zij u beschermt, wordt gij niet bang,
als zij u geleidt, vermoeit gij u niet,
als zij welgezind is, bereikt gij de veilige haven. 

(Bernardus van Clairvaux 1090 - 1154)


Gebed

Maria, kwetsbare vrouw,                                         Maria, vergevingsgezinde vrouw, 
wees ons nabij.                                                         wees ons nabij.
Maria, standvastige vrouw,                                     Maria, heil van de zieken,
wees ons nabij.                                                         wees ons nabij.
Maria, gelovige vrouw,                                             Maria, steun voor de stervenden,
wees ons nabij.                                                         wees ons nabij
Maria, zorgzame vrouw,                                          Maria, troosteres van de bedroefden,
wees ons nabij.                                                         Wees ons nabij.
Maria, strijdbare vrouw,
wees ons nabij                                                          Wees gegroet Maria, vol van genade,
Maria, toegewijde vrouw,                                        de Heer is met U, Gij zijt de gezegende
wees ons nabij                                                          onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
Maria, troostende vrouw,                                        de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria,
wees ons nabij.                                                         Moeder van God, bid voor ons zondaars,
Maria, hulpvaardige vrouw,                                    nu en in het uur van onze dood.
wees ons nabij.                                                         AMEN.


Muziek

Via deze link kunt u het lied "Ons Lieve Vrouwke" horen, gezongen door Jeanne Verbeek